STAMBENI KREDITI

Stambeni krediti uz promjenjivu kamatnu stopu 2,79% (EKS 3,10%*) za rok otplate do 10 godina!

  • Mogućnost odabira fiksne kamatne stope za kredite sa rokom otplate do 15 godina
Maksimalan iznos u KM Rok otplate do Kamatna stopa (godišnja) Efektivna kamatna stopa
U skladu s kreditnom sposobnosti 10 godina 2,79% promjenjiva ili 3,29% fiksna 3,10% ili 3,61%
15 godina 3,29% promjenjiva ili 3,99% fiksna 3,55% ili 4,28%
30 godina 3,79% promjenjiva 4,01%
Primjer zaokruženih anuiteta po promjenjivoj kamatnoj stopi u KM 10 godina 15 godina 30 godina
80.000 765 564 372
100.000 956 705 465
120.000 1.147 846 558
150.000 1.434 1.057 698
200.000 1.912 1.409 931

Primjer ukupnih troškova, koji padaju na teret klijenta, koji ulaze u izračun EKS, po promjenjivoj kamatnoj stopi iznose 32.471,58 KM, za iznos kredita 200.000 KM i na rok otplate 10 godina.

Stambeni krediti se odobravaju u valuti KM.

*Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući redovnu i interkalarnu kamatu obračunatu na iznos kredita 200.000 KM i maksimalan rok otplate za stambene kredite, za klijente koji posjeduju tekući račun, s isplatom prvi dan u mjesecu. U izračun EKS ulazi naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, troškovi police osiguranja (nekretnine) i troškovi ostalih instrumenata osiguranja (mjenice, saglasnosti o zapljeni i troškovi vezani za realizaciju hipoteke). Za izračun EKS uzeti su sljedeći iznosi troškova instrumenata osiguranja, koje ne definira Banka, a ovise o aktima ovlaštenih institucija: trošak mjenica 10 KM i trošak ovjere saglasnosti o zapljeni 9,36 KM, trošak neophodne dokumentacije 85 KM, trošak notarskih usluga 526,50 KM, trošak procjene nekretnine 365 KM, trošak upisa hipoteke 600 KM i trošak premije osiguranja nekretnine od 50 KM na godišnjem nivou.

Banka zadržava pravo individualne procjene mogućnosti odobrenja maksimalnog iznosa i maksimalnog roka otplate kredita, ovisno o internim aktima.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo