Korištenjem ovih stranica pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije informacija, dizajna ili podloge www stranica UniCredit Bank d.d., pojedinačnih elemenata www stranica, kao i dizajna logotipa UniCredit Bank d.d., bez izričitog pismenog odobrenja UniCredit Bank d.d.

Zaštita podataka

Donje informacije imaju za cilj pružiti Vam pregled na koji način obrađujemo Vaše osobne/lične podatke kao i upoznati Vas s Vašim pravima u vezi s obradom osobnih/ličnih podataka, a sve u skladu sa pozitivnom regulativom. Pritom obrada osobnih/ličnih podataka umnogome ovisi o tome koje ste usluge Banke ugovorili i koje koristite. Informacije se odnose na klijente, potencijalne klijente i ostale fizičke osobe čije osobne/lične podatke Banka prikuplja po bilo kojoj pravnoj osnovi.

 

I. TKO JE KONTROLOR OBRADE OSOBNIH/LIČNIH PODATAKA?

UniCredit Bank d.d., sa sjedištem na adresi Kardinala Stepinca b.b., 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: Banka).

 

II. ŠTO SU OSOBNI/LIČNI PODACI?

Osobni/lični podatak je bilo koja informacija koja se odnosi na fizičku osobu na temelju koje je utvrđen ili se može utvrditi identitet osobe (u daljnjem tekstu: nositelj podataka).

Osobni/lični podatak je svaki podatak:

(a) koji nositelj podataka usmeno ili pisano priopći Banci, i to

(i) u bilo kakvoj komunikaciji s Bankom, neovisno o njezinoj svrsi, što uključuje bez ograničenja telefonsku komunikaciju, komunikaciju digitalnim kanalima Banke, u poslovnicama Banke, na web-stranici Banke;

(ii) ugovaranjem novih usluga i proizvoda Banke;

(iii) u zahtjevima i obrascima za ugovaranje usluga i proizvoda Banke; 

(b) koji Banka sazna na osnovu toga što nositelju podataka pruža bankovne i financijske usluge i s njima povezane usluge, kao i usluge ugovaranja proizvoda i usluga ugovornih partnera Banke, što uključuje, bez ograničenja, podatke o transakcijama, osobnoj/ličnoj potrošnji i interesima, kao i druge financijske podatke koji proizlaze iz uporabe bilo kojih proizvoda Banke ili ugovornih partnera Banke, kao i sve osobne/lične podatke koje je Banka saznala pružanjem bankovnih i financijskih usluga iz prijašnjih poslovnih odnosa s klijentom;

(c) koji nastane obradom bilo kojeg od prethodno navedenih osobnih/ličnih podataka od strane Banke, a ima karakter osobnog/ličnog podatka (u daljnjem tekstu skupno: osobni/lični podaci).

 

III. NA KOJI NAČIN BANKA PRIKUPLJA OSOBNE/LIČNE PODATKE?

Osobne/lične podatke Banka prikuplja izravno od nositelja podataka. Banka je obavezna provjeriti da li su osobni/lični podaci autentični i točni. 

 

Banka je obavezna da: 

a) osobne/lične podatke obrađuje na pravičan i zakonit način; 

b) osobne/lične podatke koje prikuplja za posebne, izričite i zakonite svrhe ne obrađuje na bilo koji način koji nije u skladu s tom svrhom; 

c) osobne/lične podatke obrađuje samo u mjeri i obimu koji je neophodan za ispunjenje određene svrhe; 

d) obrađuje samo autentične i tačne osobne/lične podatke, te da ih ažurira kada je to potrebno; 

e) osobne/lične podatke koji su netačni i nepotpuni, s obzirom na svrhu zbog koje su prikupljeni ili se dalje obrađuju, izbriše ili ispravi; 

f) osobne/lične podatke obrađuje samo u vremenskom periodu koji je neophodan za ispunjenje svrhe u koju su podaci prikupljeni; 

g) osobne/lične podatke čuva u formi koja dopušta identificiranje nosioca podataka ne duže nego što je to potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju; 

h) osigura da se osobni/lični podaci koji su prikupljeni u različite svrhe ne objedinjuju ili kombiniraju. 

 

IV. KOJE SU SVRHE OBRADE OSOBNIH/LIČNIH PODATAKA?

 

Kako bi Banka bila u mogućnosti pružiti uslugu nositeljima podataka, Banka obrađuje osobne/lične podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i Zakonom o bankama FBIH. Osobni/lični podaci nosioca podataka obrađuju se kada je zadovoljen neki od u nastavku navedenih uvijeta zakonitosti obrade:

a) Ispunjenje zakonskih obveza Banke ili druge svrhe određene zakonom i drugim primjenjivim propisima iz oblasti bankovnog poslovanja, platnog prometa, sprečavanja pranja novca i drugo, kao i postupanje u skladu s pojedinačnim aktima donesenim od strane relevantnih institucija Bosne i Hercegovine ili drugih tijela po čijem je nalogu na temelju zakonskih ili drugih propisa Banka obvezna postupiti. Obrada takvih osobnih/ličnih podataka zakonska je obveza Banke te Banka može odbiti stupiti u ugovorni odnos ili pružiti ugovorenu uslugu, odnosno raskinuti postojeći poslovni odnos u slučaju da nositelj podataka ne dostavi zakonom propisane podatke.

b) Sklapanje i izvršenje ugovora u kojem je nositelj podataka stranka, odnosno kako bi se poduzele radnje na zahtjev nositelja podataka prije sklapanja ugovora. Davanje osobnih/ličnih podataka u navedenu svrhu je obavezno. Ako nositelj podataka odbije dati neki od podataka koji su nužni u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je nositelj podataka stranka, uključujući i osobne/lične podatke koji se prikupljaju za potrebe upravljanja rizicima na način i u opsegu propisanom mjerodavnim zakonima i podzakonskim aktima, moguće je da Banka neće moći pružiti određene usluge te stoga može odbiti zasnovati ugovorni odnos.

c) Suglasnost nositelja podataka

- Za svrhu provedbe marketinških aktivnosti u okviru kojih Vam Banka može dostavljati ponude i pogodnosti povezane s novim ili već ugovorenim proizvodima i uslugama Banke te u svrhu izravnog marketinga radi razvoja poslovnog odnosa s Bankom u okviru kojeg Vam Banka može dostavljati individualizirane ponude za sklapanje novih ugovora o korištenju bankovnim i financijskim te s njima povezanim uslugama Banke i članica Grupe na temelju izrađenog profila.

- Za svrhu povremenih istraživanja u vezi s obavljanjem svoje djelatnosti.

- Nositelj podataka može u svakom trenutku povući prethodno dane suglasnosti, (u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih/ličnih podataka BiH povlačenje nije moguće ako se nosilac podataka i kontrolor izričito tako dogovore),  te se ima pravo usprotiviti obradi osobnih/ličnih podataka u svrhe marketinga i istraživanja tržišta. U tom slučaju osobni/lični podaci koji se na njega odnose neće se obrađivati u tu svrhu, što ne utječe na zakonitost obrade osobnih/ličnih podataka do tog trenutka. Davanje podataka za navedene svrhe dobrovoljno je te Banka neće odbiti sklapanje ili izvršenje ugovora ako nositelj podataka uskrati suglasnost za davanje osobnih/ličnih podataka.

Povlačenje suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na suglasnosti prije nego što je ona povučena.

d) Legitimni interes Banke, što uključuje, ali se ne ograničava na:

- upravljanje kreditnim, operativnim, reputacijskim i drugim rizicima Banke i na razini Grupe;

- svrhe izravnog marketinga i istraživanja tržišta i mišljenja nositelja podataka u mjeri u kojoj se nisu usprotivili obradi podataka u te svrhe;

- poduzimanje mjera radi upravljanja poslovanjem Banke i daljnjeg razvoja usluga i proizvoda;

- poduzimanje mjera radi osiguranja ljudi, prostora i imovine Banke, što uključuje kontrolu i/ili provjeru pristupa njima;

- obradu osobnih/ličnih podataka za unutarnje administrativne potrebe te zaštitu računalnih i elektroničkih komunikacijskih sustava.

Kada obrađuje osobne/lične podatke nosioca podataka na temelju legitimnog interesa, Banka uvijek vodi računa o interesima i temeljnim pravima i slobodama nosioca podataka, te osobito vodi računa o tome da njegovi interesi nisu jači od interesa Banke na kojima temelji obradu osobnih/ličnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Banka može obrađivati osobne/lične podatke i u drugim slučajevima ako je neophodna zaštita zakonitih prava i interesa koje ostvaruje Banka ili treća strana, i ako ova obrada osobnih podataka nije u suprotnosti s pravom nositelja podatka da zaštiti vlastiti privatni i osobni život.

 

V. NA KOJI NAČIN BANKA OBRAĐUJE OSOBNE/LIČNE PODATKE?

Banka obrađuje osobne/lične podatke u skladu s propisima Bosne i Hercegovine i internim aktima Banke koji se odnose na zaštitu osobnih/ličnih podataka.

 

VI. KOLIKO DUGO BANKA ČUVA OSOBNE/LIČNE PODATKE?

Period čuvanja osobnih/ličnih podataka primarno zavisi od kategorije osobnih/ličnih podataka i svrhe obrade. Shodno tome, Vaši osobni/lični podaci bit će pohranjeni za vrijeme trajanja ugovornog odnosa s Bankom, odnosno dok postoji suglasnost nositelja podataka za obradu osobnih/ličnih podataka te za vrijeme za koje je Banka ovlaštena (na primjer u svrhu ostvarivanja pravnih zahtjeva) i zakonski obvezana čuvati te podatke ( Zakon o bankama, Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, u arhivske svrhe).

 

VII. USTUPAJU LI SE OSOBNI/LIČNI PODACI TREĆIM OSOBAMA?

Osobni/lični podaci nositelja podataka mogu se ustupiti trećim osobama na temelju:

a) suglasnosti nositelja podataka; i/ili

b) izvršenja ugovora u kojem je nositelj podataka stranka; i/ili

c) odredbi zakona i podzakonskih akata.

Osobni/lični podaci bit će dostavljeni određenim trećim osobama za koje je Banka u obvezi dostave tih podataka, u svrhu ispunjenja zadatka koji se izvršava u javnom interesu, kao što su npr. Agencija za bankarstvo F BIH, Ministarstvo financija – Porezna uprava i drugi, i drugim osobama kojima je Banka ovlaštena ili obvezna dostaviti osobne/lične podatke na temelju Zakona o bankama i drugih relevantnih propisa koji reguliraju bankovno poslovanje.

 

Dodatno, Banka je dužna postupati u skladu sa obavezom čuvanja bankarske tajne, uključujući osobne/lične podatke klijenata Banke, te može prenositi i otkrivati takve podatke trećim licima odnosno primateljima samo na način i pod uslovima propisanim Zakonom o bankama i drugim propisima iz ove oblasti.

 

Napominjemo da su sve osobe koje zbog prirode posla koje obavljaju s Bankom ili za Banku imaju pristup osobni/ličnim podacima u jednakoj mjeri obvezne čuvati te podatke kao bankovnu tajnu sukladno Zakonu o bankama, Zakonu o zaštiti osobnih-ličnih  podataka i drugim propisima koji reguliraju tajnost podataka.

 

Pored navedenog, pristup Vašim osobnim/ličnim podacima mogu imati i pružatelji usluga koji su u poslovnom odnosu sa Bankom (na primjer pružatelji IT usluga, pružatelji usluga procesiranja kartičnih transakcija, itd.) u cilju osiguranja adekvatnog poslovanja Banke, odnosno  pružanja bankovnih usluga, koji su također obavezni postupati u skladu sa primjenjivim propisima iz oblasti zaštite ličnih podataka.

 

Pojedinosti povezane sa svrhom obrade osobnih/ličnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja, zakonskom osnovom za obradu osobnih/ličnih podataka te davanjem osobnih/ličnih podataka na uporabu drugim primateljima pobliže su opisane u relevantnim dokumentima Banke koji su dostupni klijentima Banke prilikom ugovaranja proizvoda i usluga. Lista obrađivača podataka redovno se ažurira, te je dostupna na uvid nosiocima podataka na web stranici Banke u pod sekciji „Zaštita podataka“, kao i sadržaj informativne obavijesti.

 

VIII. PRENOS OSOBNIH/LIČNIH PODATAKA  U TREĆE ZEMLJE

Osobni/lični podaci nositelja podataka mogu se iznijeti izvan Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: treće zemlje) samo:

- u mjeri u kojoj je to propisano zakonom ili po drugoj pravnoj osnovi koja obvezuje;  i/ili

- u mjeri u kojoj je to potrebno da bi se izvršili nalozi nositelja podataka (na primjer nalozi za plaćanje); i/ili

- ako je nositelj podataka dao adekvatnu suglasnost da se osobni/lični podaci iznesu u treće zemlje.

 

Prenosi u treće zemlje mogu, između ostalog, uključivati prenose drugim članicama Grupe (UniCredit S.pA., Italija, kao matično društvo UniCredit Grupe, Zagrebačka Banka d.d. – Republika Hrvatska, UniCredit Services GmbH, Austria, odnosno UniCredit Services S.C.p.A., Italija) u svrhu upravljanja rizicima, te realizacije poslovnog/ugovornog odnosa sa klijentom.

Detaljnije o uvjetima prenosa, svrsi istoga klijenti su upoznati u dokumentaciji koja im se predaje prilikom ugovaranja konkretnih usluga i proizvoda Banke, kao i ostalim informacijama objavljenim ili dostupnim u poslovnicama Banke.

 

IX. PROVODI LI BANKA AUTOMATIZIRANO DONOŠENJE ODLUKA I PROFILIRANJE?

Banka u odnosu na poslovni odnos s nosiocem podataka ne provodi automatizirano pojedinačno donošenje odluka koje bi proizvelo pravne učinke s negativnim posljedicama za nosioca podataka. U nekim slučajevima Banka primjenjuje automatizirano donošenje odluka, uključujući izradu profila u svrhu procjene izvršenja ugovora između ispitanika i Banke, primjerice pri odobrenju dopuštenog prekoračenja po tekućem računu, te u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, pri izradi modela analize rizika pranja novca. U slučaju automatiziranog donošenja odluke nosioc podataka ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, odnosno ima pravo zatražiti ljudsku intervenciju od Banke kako bi izrazio svoje stajalište i osporio odluku.

 

X. KAKO BANKA ČUVA VAŠE PODATKE?

Kao dio internog sistema zaštite i u cilju osiguranja sigurnosti Vaših osobnih/ličnih podataka, a u skladu s relevantnim propisima i definiranim obvezama Banka primjenjuje i poduzima adekvatne organizacijske i tehničke mjere, odnosno mjere protiv neovlaštenog pristupa osobnim/ličnim podacima, mijenjanja, uništavanja ili gubitka podataka, neovlaštenog prenosa i drugih oblika nezakonite obrade i zloupotrebe ličnih podataka. 

 

XI. KOJA SU PRAVA NOSITELJA PODATAKA?

Pored već navedenih prava nositelja podataka, svaka osoba čije osobne/lične podatke Banka obrađuje ima u prvom redu kao najvažnije pravo i na pristup svim danim osobnim/ličnim podacima, na ispravak i brisanje osobnih podataka (u mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom), pravo na ograničenje obrade, a sve na način kako je definirano pozitivnim propisima.

 

XII. KAKO OSTVARITI SVOJA PRAVA?

Nositeljima podataka su na raspolaganju radnici Banke u svim poslovnicama Banke i službenik za zaštitu osobnih/ličnih podataka kojem se moguće obratiti pisanim putem na adresu: UniCredit Bank d.d., Službenik za zaštitu osobnih/ličnih podataka, Kardinala Stepinca b.b., 88000 Mostar ili putem e-adrese: dpo@unicreditgroup.ba

 

Pored toga, svaki nositelj podataka, kao i osoba čije osobne/lične podatke Banka obrađuje, ovlašten je podnijeti prigovor na obradu svojih osobnih/ličnih podataka od strane Banke kao kontrolora Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini.

Banka može ovlastiti treće osobe, takozvane obrađivače podataka, da procesiraju osobne/lične podatke. Obrada je jedino moguća na osnovu ugovora koji obavezuje procesora da primijeni isti nivo zaštite podataka koji primijenjuje Banka. Podaci se mogu dati dobavljačima koji pružaju usluge za Banku. U nastavku se nalazi lista mogućih obrađivača podataka koji obavljaju poslove za Banku.

Treća lica sa kojima Banka ima zaključen Ugovor koji reguliše postupanje sa povjerljivim podacima:

 

 • UniCredit Services GMbH, Beč, Austrija
 • UniCredit S.p.A, Milano, Italija
 • Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Hrvatska
 • COMBIS d.o.o Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Oracle BH d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Gemicro d.o.o. Zagreb, Hrvatska
 • Circeo Zrt, Budimpešta, Mađarska
 • Hrvatska posta d.o.o. Mostar, Bosna  i Hercegovina
 • MATRIZ - CX d.o.o., Hamburg, Njemačka
 • AVS d.o.o., Sarajevo, bosna i Hercegovina
 • Mc Grath & Artur d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Advokatska firma SAJIĆ o.d., Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Advokat Ajdin Selmanović, Bihać, Bosna i Hercegovina
 • Advokat Anela Musa, Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Advokat Femil Čurt, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Advokat Nikica Bubalo, Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Advokat Aldin Pita, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Advokat Robert Muselimović, Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Zajednicka advokatska kancelarija Gajić – Božanović, Tuzla, Bosna i Hercegovina
 • Advokat Zdravko Raić, Mostar Bosna i Hercegovina
 • Advokat Martin Raguž, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Advokat Mladen Ćorič, Zagreb, Hrvatska
 • Kolektiv d.o.o., Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Zane d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Libar d.o.o. Ljubuški, Bosna i Hercegovina
 • Halcom d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • IT Sistemi Nova Tehnologija, Zagreb, Hrvatska
 • Unicredit Bank Hungary Z.r.t., Budimpešta, Mađarska
 • Poslovna inteligencija d.o.o., Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Infobip d.o.o., Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo