Mobilno bankarstvo

m-ba

  • Upravljanje budžetom i kategorizacija troškova

  • Brza provjera stanja računa bez prijave u aplikaciju

  • Jednostavno plaćanje QR kodom

  • Jednostavna i sigurnija prijava u aplikaciju otiskom prsta ili skeniranjem lica

Jednostavna upotreba

Jednostavna navigacija kroz meni aplikacije i jednostavan način plaćanja

Mogućnost pristupa 24/7

Pristup svim bankarskim uslugama bilo kad i bilo gdje

Ušteda vremena i novca

Potpuno besplatna i brza instalacija aplikacije

Kako koristiti m-ba aplikaciju?

Nakon ugovaranja usluge u poslovnici Banke, na mobilni telefon primit ćete poruku od pošiljatelja UniCredit koja sadrži link za preuzimanje aplikacije i dio aktivacijskog koda potreban za aktiviranje m-ba aplikacije (Personalizacijski kod).

Aplikaciju možete preuzeti/skinuti i putem službene trgovine aplikacija, App Store-a (za korisnike sa iOS operativnim sustavom) ili Google Play-a (za korisnike sa Android operativnim sustavom), a pronaći je možete pod nazivom m-ba.

 

 

 

Nakon što postojeći korisnik m-ba aplikacije uradi ažuriranje na novu verziju aplikacije, prijavljuje se sa postojećim PIN-om, odnosno nije potrebna izmjena ili postavljanje novog PIN-a sa minimalno 6 numeričkih znakova.

Za unos ispravnog PIN-a dopuštena su najviše tri pokušaja. U slučaju tri uzastopna pogrešna unosa PIN-a, aplikacija će se zaključati. Za ponovno korištenje usluge potrebno je u bilo kojoj poslovnici, ili pozivom Podrške korisnicima na broj 080 081 051, zatražiti nove aktivacijske kodove.

 

RAČUNI

Prijavom u m-aplikaciju otvara se početni ekran aplikacije - Računi.

Na glavnom izborniku Računi prikazani su Vaši računi pridruženi u m-ba aplikaciju (tekući račun, devizni račun, račun kredita/štednje itd.). Račune možete pregledati pomicanjem ekrana ulijevo/udesno.

Odabirom opcije Detalji računa možete provjeriti ostale detalje računa. U opciji Detalji računa dostupni su dodatni podaci o računu, ovisno o kojoj vrsti računa se radi: rezervacije po računu, informacija o dopuštenom prekoračenju, važenju dopuštenog prekoračenja, IBAN broj računa, ukupan broj rata, broj preostalih rata kredita i slično.

 

 

KARTICE

Početna stranica Kartica prikazuje popis kartica koje posjedujete, debitnih i kreditnih.

Odabirom Detalja prikazuju se detalji o kartici ovisno o vrsti kartice, poput podataka o vlasniku kartice, datumu izdavanja, datumu važenja kartice i slično.

Pomicanjem ekrana prema dolje prikazuju se dodatni detalji o kartici, popis transakcija, itd., dok filter omogućuje listu transakcija za odabrani period i filtriranje po kategoriji.

 

 

POTROŠNJA

Potrošnju možete pregledati na razini mjeseca ili godine, a dostupna je za sve učinjene transakcije unatrag 2 godine.

Odabirom određene stavke potrošnje dobivate uvid u popis transakcija i kategorija transakcija.

Izmjenom kategorije transakcije u opciji Potrošnja ista će se reflektirati i na pregledu te transakcije na opciji Računi, i obratno.

Kako biste imali realnu sliku potrošnje, dodana je i opcija Dodajte plaćanje gotovinom putem koje korisnik može dodati i gotovinske transakcije u potrošnju.

E-UPLATNICA

Pod e-uplatnicom podrazumijeva se usluga Banke pomoću koje korisnik putem m-ba usluge prima ispunjen nalog za plaćanje mjesečnih računa izdanih od strane poslovnih subjekata koji ispostavljaju račune (pružatelji telekomunikacijskih i komunalnih usluga i slično).

U opciji Dospjele e-uplatnice imate uvid u plaćene i neplaćene e-uplatnice. Ukoliko želite izvršiti plaćanje pristigle e-uplatnice odaberite željenu e-uplatnicu sa opcije neplaćene e-uplatnice. Otvorit će se popunjen nalog u kojem možete provjeriti podatke, po potrebi ih izmijeniti, te klikom na opciju Plati poslati odabranu e-uplatnicu na plaćanje.

Ugovaranje e-uplatnice ne obvezuje Vas na plaćanje naloga u čije elemente dobivate uvid putem e-uplatnice niti tu obvezu preuzima Banka, što znači da primljenu e-uplatnicu možete platiti i/ili izbrisati. E-uplatnicu možete ugovoriti i za račune koji ne glase na Vas (npr. za račune koji glase na drugog člana obitelji).

 

PLAĆANJA

Na izborniku Plaćanja na raspolaganju su vam opcije:

- Plaćanje u domaćem platnom prometu na fizička ili pravna lica u BiH,

- Budžetsko plaćanje (za uplate javnih prihoda),

- Prijenos sredstava između vlastitih računa,

- Konverzija valuta,

- Ugovaranje/plaćanje/pregled e-uplatnica

- Plaćanje QR kodom.

Dostupne su i opcije za korištenje Predložaka i Otplate duga po Revolving kreditnoj kartici.

 

NOVO PLAĆANJE

Ovu opciju koristite kada želite izvršiti uplatu npr. režijskog računa ili uplatu na račun fizičke osobe, unutar Banke ili na drugu Banku u BiH.

Odabirom opcije - Novo plaćanje - Novi primatelj (Plaćanje u korist fizičkog ili pravnog lica) otvara se ekran za popunjavanje podataka o Primatelju (Naziv, Adresa, Grad, Broj računa), Detalji plaćanja (Iznos, Poziv na broj ukoliko je potreban i Svrha plaćanja), Datum plaćanja.

Nakon popunjavanja svih podataka u nalogu, slijedite daljnje korake, Pregled unesenih podataka, gdje možete detaljno provjeriti ispravnost unesenih podataka prije slanja naloga na potvrdu i provođenje. Nalog i podatke o primatelju je moguće spremiti kao Predložak.

Klikom na Plati potvrđujete ispravnost podataka, te upisom PIN-a (ili skeniranjem otiska prsta) nalog proslijeđujete na provođenje.

 

PRIJENOS IZMEĐU VLASTITIH RAČUNA

Opciju Prijenos sredstava između vlastitih računa koristite prilikom prijenosa novca između Vaših pridruženih računa u istoj valuti.

Računi koji su dostupni za prijenos sredstava nalaze se na padajućem izborniku pored polja Račun. Potrebno je odabrati račune između kojih želite uraditi prijenos sredstava, popuniti ostala obavezna polja i poslati nalog na provođenje.

PLAĆANJE QR KODOM

Funkcionalnost Plaćanje QR kodom predstavlja brzo i praktično rješenje koje unapređuje način plaćanja/prijenosa sredstava između dva korisnika m-ba aplikacije unutar Banke.

Korisnik A kreira QR, odnosno instrukciju za plaćanje na svoj račun, odabirući račun na koji želi da zaprimi uplatu, te upisujući iznos i svrhu plaćanja. Odabirom opcije Dalje kreira se QR kod koji sadrži instrukciju za plaćanje (pored unesenih podataka QR kod sadrži i ime i prezime te adresu korisnika). Kreirani QR kod korisnik treba poslati/podijeliti Korisniku B.

Korisnik B zaprima QR kod, koristeći opciju Skenirajte QR kod korisnik skenira zaprimljeni QR kod korištenjem kamere mobilnog telefona ili pronalaženjem zaprimljenog QR koda pretraživanjem galerije.

Nakon što se QR kod učita, učitat će se svi podaci koje je poslao korisnik A. Potrebno je pregledati učitane podatke, po potrebi iste promijeniti i po želji poslati nalog u provođenje na jednak postupak kako se šalju i ostali nalozi.

m-kartica je novi način jednostavnog, sigurnog i brzog plaćanja mobitelom dostupan korisnicima m-ba usluge. Usluga je dostupna svim korisnicima UniCredit Bank Mastercard kartica koji imaju ugovorenu i aktiviranu m-ba uslugu banke, a za aktivaciju m-kartice dovoljno je slijediti nekoliko koraka u samoj m-ba aplikaciji.

Minimalni tehnički preduvjeti za korištenje m-kartice:

  • Mobitel s operativnim sustavom Android (verzije 5.0 i više)
  • Upaljena NFC opcija na mobitelu za komunikaciju s beskontaktnim POS terminalima
  • m-ba aplikacija izabrana kao primarna aplikacija za plaćanje mobitelom

 

 

Aktiviranje kartice za plaćanje mobitelom:

1. Na pregledu kartica u m-ba aplikaciji odaberite karticu koju želite aktivirati za plaćanje mobitelom. Kada ste odabrali željenu karticu, u desnom dijelu ekrana aplikacije, pored kartice, ćete imati opciju Aktiviraj mkarticu. Odabirom ove opcije, otvorit će se novi ekran na kojem je potrebno da potvrdite aktivaciju m-kartice odabirom opcije Aktiviraj.

2. Nakon što ste odabrali opciju Aktiviraj, kartica će biti aktivirana i omogućena za plaćanje mobitelom. Na pregledu kartica u m-ba aplikaciji prva aktivirana kartica će dobiti oznaku aktiviranosti za plaćanje mobitelom i plavu ikonu kao na slici lijevo.

Također, pored kartice će se pojaviti oznaka mkartica, a odabirom ove opcije će biti prikazano da je kartica postavljena kao primarna kartica za sva buduća plaćanja.

Vaša m-kartica je spremna za plaćanje mobitelom!

Prijava u m-ba aplikaciju prilikom plaćanja nije potrebna. Možete se odjaviti iz m-ba aplikacije i plaćati mobitelom.

Za plaćanje mobitelom na POS uređaju prodajnog mjesta, dovoljno je da uključite i otključate ekran svog mobitela te na zahtjev prodavača prislonite poleđinu svog mobitela ekranu POS uređaja.

M-TOKEN je aplikacija koja se koristi putem mobilnog uređaja, a služi za identifikaciju korisnika i potvrdu izvršavanja transakcija putem usluge Internet bankarstva (e-ba).

m-token aplikaciju možete koristiti na mobilnim telefonima koji imaju:

  • OS IOS s verzijom 8.0 ili višom
  • OS ANDROID s verzijom 5.0 ili višom

Korištenje M-TOKEN aplikacije

m-token je aplikacija koja se koristi putem mobilnog uređaja, a služi za identifikaciju korisnika i potvrdu izvršavanja transakcija putem usluge Internet bankarstva (e-ba).

Prijava u m-token aplikaciju vrši se putem opcije M-TOKEN i isključivo uz pomoću Vašeg tajnog PIN-a. Nakon unosa PIN-a i potvrde PIN podsjetnika, otvara se glavni izbornik m-token aplikacije. U gornjem dijelu ekrana prikazan je serijski broj vašeg tokena.

KOD ZA PRIJAVU U E-BA APLIKACIJU OTP (APPLI 1) - Odabirom opcije GENERIRAJ, na ekranu m-token aplikacije generirati će se jednokratna lozinka za prijavu u aplikaciju Internet bankarstvo (e-ba).

KOD ZA POTPISIVANJE NALOGA MAC (APPLI 2) - Odabirom opcije MAC (APPLI 2) pojavit će se dodatna opcija na ekranu u koju je potrebno unijeti niz od 8 znamenki koje su navedene u e-ba aplikaciju prilikom potpisivanja naloga. Nakon što unesete 8 znamenki odaberite opciju GENERIRAJ, a na ekranu m-tokena pojavit će se niz brojeva: to je Vaš digitalni potpis koji unosite u polje MAC u e-ba aplikaciji.

Koji su preduvjeti za korištenje m-ba usluge?

Preduvjeti za korištenje m-ba usluge su:


- otvoren tekući ili studentski račun u Banci;

- ugovorena m-ba usluga;

- mobilni uređaj kojim možete pristupiti Internetu;

- mobilni uređaj sa verzijom operativnog sustav Android 5.0 ili više;

- mobilni uređaj sa verzijom operativnog sustava iOS 10.0, 

- dovoljno raspoložive memorije za pohranu m-ba aplikacije;

Što sve mogu s uslugom m-ba?

Osim mogućnosti plaćanja režijskih računa i po prosječno 80% nižim naknadama u odnosu na šalter poslovnica, m-ba usluga pruža niz drugih mogućnosti kao što su:

-Upravljanje budžetom i kategorizacija troškova

-Brza provjera stanja računa bez prijave u aplikaciju

-Jednostavno plaćanje QR kodom

-Jednostavna i sigurnija prijava u aplikaciju otiskom prsta ili skeniranjem lica

-Provjera stanja i prometa po svim računima i karticama

-Pregled limita, iznosa dospijeća i troškova po karticama

-Konverzije sredstava po nižim naknadama

-Ugovaranje i plaćanje e-uplatnica (ispunjen nalog za plaćanje režijskih troškova)

-Pregled najbližih poslovnica i bankomata

Kako mogu ugovoriti m-ba uslugu na svom mobitelu?

M-ba uslugu možete ugovoriti u bilo kojoj poslovnici UniCredit Bank, kao samostalnu uslugu ili kao sastavni dio Modula paket računa.

Sve što trebate učiniti je sljedeće:

- Posjetiti Vama najbližu poslovnicu UniCredit Bank;
- Ugovoriti m-ba uslugu;
- Instalirati m-ba aplikaciju na Vaš mobilni uređaj;
- Aktivirati m-ba uslugu pomoću aktivacijskih kodova;
- Odabrati svoj PIN i započeti s korištenjem m-ba usluge.

Da li mogu provoditi transakcije putem m-ba usluge i po računima po kojima sam ovlašten/a?

Dobivanjem ovlaštenja stekli ste ista prava za obavljanje transakcija po računu/računima po kojima ste ovlašteni kao i osnovni korisnik. Na Vaš zahtjev, računi po kojima ste ovlašteni, pridružuju se Vašoj m-ba usluzi. 

Koliko je sigurno korištenje usluge m-ba?

M-ba aplikacija se koristi uz visoku razinu sigurnosti koju omogućuju:

- enkripcijska zaštita Vaših podataka;
- minimalna količina podataka spremljena u mobilnom uređaju;
- automatsko gašenje aplikacije nakon 3 minute neaktivnosti;
- zaključavanje aplikacije nakon tri uzastopna unosa pogrešnog PIN-a;

Sigurnost dodatno osigurava softverski token koji je sastavni dio aplikacije, a namijenjen je identifikaciji korisnika uz unošenje PIN-a. PIN za m-ba aplikaciju nije povezan s PIN-om za mobitel kojega eventualno koristite, a preporuka je da ne budu isti radi dodatne zaštite m-ba usluge. Čuvajte svoj PIN jer isti predstavlja Vaš potpis! Nemojte ga otkrivati ili učiniti dostupnim drugim osobama, jer time sami otvarate mogućnost zlouporabe. 

Koje su naknade za korištenje usluge m-ba?

Mjesečna naknada za korištenje m-ba usluge (kao samostalne usluge izvan paketa) iznosi 2,50 KM.

Mjesečna naknada za korištenje m-ba usluge u sklopu paketa:

- Svim korisnicima Modula paket računa korištenje m-ba usluge je besplatno.
- Svim korisnicima Ekspert modela JES! Paket računa korištenje m-ba usluge je besplatno.
- Svim korisnicima Optimum modela JES! Paket računa korištenje m-ba usluge je besplatno
- Za korisnike Student i Senior modela JES! Paket računa korisnik može odabrati koju od dvije elektronske usluge (m-ba ili e-ba) želi koristiti bez naknade. U slučaju da korisnik želi koristiti obje usluge, mjesečna naknada za korištenje druge usluge iznosi 1,00 KM. 

Koliko iznose naknade za obavljanje platnog prometa (plaćanje računa, režija i slično) putem usluge m-ba?

Naknade za obavljanje platnog prometa (plaćanje računa, režija i slično) putem m-ba usluge su i po prosječno 80% jeftinije u odnosu na transakcije koje obavljate na šalterima Banke. 

Što učiniti ukoliko izbrišem/zaključam (prilikom unosa 3 pogrešna PIN-a) m-ba aplikaciju iz mobilnog uređaja?

Ukoliko izbrišete/zaključate m-ba aplikaciju, potrebno je da se obratite u Vama najbližu poslovnicu Banke ili na besplatan broj Info centra 080 081 051 (za pozive iz inozemstva ++ 387 33 222 999) kako bi se izvršila reaktivacija usluge (slanje novih kodova za aktivaciju usluge).

Što učiniti ukoliko promijenim mobilni uređaj na kojem sam koristio/la uslugu m-ba?

Ukoliko promijenite mobilni uređaj  potrebno je da se obratite u Vama najbližu poslovnicu Banke ili na besplatan broj Info centra 080 081 051 (za pozive iz inozemstva ++ 387 33 222 999) kako bi se izvršila reaktivacija usluge (slanje novih kodova za aktivaciju usluge). 

Izgubio/la sam mobitel u kojem je m-ba usluga?

Gubitak/krađu mobilnog uređaja putem kojeg ste koristili m-ba uslugu možete prijaviti i pozivom na broj telefona 080 081 051 (za pozive iz inozemstva ++ 387 33 222 999) dostupnom 24/7h, kako bi Vam se blokirala usluga i onemogućio neovlašteni pristup računima. 

Mogu li m-ba uslugu koristiti na više mobilnih uređaja?

Uslugu m-ba možete koristiti na jednom mobilnom uređaju - uređaju na koji ste prilikom ugovaranja zatražili dostavu m-ba aplikacije.  

Mogu li se nalozi unositi tijekom čitavog dana?

Nalozi se mogu unositi 24 h dnevno, ali se njihova realizacija obavlja u tijeku radnog vremena predviđenog za platni promet:

- Nalozi unutar Banke - nalozi uneseni radnim danima do 20:00h i subotom do 15:00h biti će realizirani isti radni dan. Nalozi uneseni nakon navedenih vremena i neradnim danom bit će realizirani slijedeći naredni radni dan. U slučaju kupoprodaje i konverzije valuta nalozi će biti provedeni po tečaju/kursu važećem naredni radni dan;
- Nalozi između banaka - nalozi uneseni do 14:00h, uključujući hitne naloge i naloge s iznosima preko 10.000 KM biti će realizirani isti radni dan. U protivnom, odnosno nalozi uneseni nakon 14:00h bit će realizirani slijedeći naredni radni dan.  

Da li se putem m-ba usluge može vršiti prijenosi deviznih sredstava na račune drugih klijenata?

Konverzije valuta (konverzije iz jedne u drugu stranu valutu) te kupoprodaja deviza (konverzije iz deviza u KM i obratno) mogu se vršiti u sklopu usluge m-ba, ali samo unutar računa klijenta. Prijenos deviza na račune drugih klijenata, fizičkih i pravnih osoba, nije dozvoljen budući da je bezgotovinski platni promet devizama u zemlji zakonom onemogućen. 

Označio/la sam da dobijem potvrdu o izvršenoj uplati na e-mail ali istu nisam zapriomio/la?

Potrebno je da na e-mail adresu Podrške korisnicima eba.gradjani@unicreditgroup.ba pošaljete zahtjev za potvrdom sa svog e-maila registriranog u našem sustavu.

Kako se prijaviti u m-ba aplikaciju i provjeriti stanje i detalje računa?

Kako izvršiti plaćanje računa putem m-ba aplikacije i provjeriti status naloga?

Kako izmijeniti dnevne sigurnosne limite po karticama fizičkih osoba?

Kako aktivirati karticu putem m-ba aplikacije?

Korisničke upute

KORISNIČKA UPUTA ZA M-BA APLIKACIJU PDF 2 MB Download
KORISNIČKA UPUTA ZA M-TOKEN APLIKACIJU PDF 4 MB Download
KORISNIČKA UPUTA ZA M-KARTICU PDF 1 MB Download
KORISNIČKA UPUTA ZA PREGLED I UPRAVLJANJE DNEVNIM LIMITIMA PO KARTICAMA FIZIČKIH OSOBA (M-BA) PDF 495 kB Download
KORISNIČKA UPUTA - AKTIVACIJA KARTICE PUTEM M-BA PDF 840 kB Download
KORISNIČKA UPUTA ZA AKTIVIRANJE OPCIJE OBAVIJESTI O DOLAZNIM I ODLAZNIM TRANSAKCIJAMA PO RAČUNIMA PDF 911 kB Download
KORISNIČKA UPUTA ZA PREGLED PIN-A KARTICE PDF 962 kB Download
KORISNIČKA UPUTA - E-UPLATNICA PDF 1 MB Download
Sigurnosne preporuke za korištenje m-ba usluge
Popis izdavatelja e-uplatnica
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo