Informacija i ugovaranje trajnog naloga

 

STANDARDNI TRAJNI NALOG

a. Predmet i vrsta trajnog naloga:

Predmet standardnog trajnog naloga je izvršavanje prijenosa ili plaćanja u korist Korisnika trajnog naloga sa računa po kojem je otvoren trajni nalog. STANDARDNIM TRAJNIM NALOGOM Korisnik računa unaprijed, za određeni i neodređeni broj slučajeva, ugovara iznos i vrijeme izvršavanje trajnog naloga, pod ugovorenim uvjetima. Korisnik trajnog naloga može biti sam Korisnik računa ili treća osoba.

b. Ugovaranje trajnog naloga:

Ugovaranjem trajnog naloga u formi ugovaranja trajnog naloga, korisnik računa odabire vrstu trajnog naloga koju želi ugovoriti (standardni trajni nalog) te definira račun sa kojeg se vrši plaćanje putem trajnog naloga, primatelja (Korisnika trajnog naloga) i račun na koji će se izvršiti plaćanje putem trajnog naloga, datum dopijeća prvog plaćanja putem trajnog naloga, dinamiku plaćanja putem trajnog naloga, rok važenja trajnog naloga, svrhu doznake, odnosno, izvršenja trajnog naloga i iznos plaćanja putem trajnog naloga. Po unosu svih potrebnih podataka i potvrdom token uređajem trajni nalog je ugovoren.

c. Izvršavanje trajnog naloga:

Banka izvršava standardni trajni nalog na dan dospijeća. Dan dospijeća je dan naveden u formi za ugovaranje trajnog naloga ili dan priljeva sredstava na račun po kojem je otvoren standardni trajni nalog. Korisnik računa dužan je osigurati potrebna sredstva na računu po kojem je otvoren trajni nalog. Banka izvršava standardni trajni nalog ukoliko nema pravnih zapreka za izvršavanje naloga i ako standardni trajni nalog može izvršiti u cijelosti. Korisnik računa preuzima na sebe rizik ako mu nastupi šteta zbog neizvršenja trajnog naloga.

d. Obveza Banke:

Banka obavještava Korisnika računa o izvršenom/neizvršenom standardnom trajnom nalogu putem izvoda ili obavijesti po računu.

e. Prestanak ugovora o trajnom nalogu:

Ugovor o standardnom trajnom nalogu se raskida zatvaranjem računa po kojem je trajni nalog otvoren, istekom datuma važenja trajnog naloga ili zadanim brojem izvršenja trajnog naloga. Korisnik računa može odustati od Ugovora o standardnom trajnom nalogu njegovim zatvaranjem u formi za pregled trajnog naloga. Ugovor prestaje i otkazom Banke ukoliko se Korisnik računa upozna s otkazom onoga trenutka kada se izvrši zatvaranje trajnog naloga.

f. Naknada:

Korisnik računa je dužan za uslugu izvršavanja standardnog trajnog naloga Banci platiti naknadu prema Odluci o tarifi naknada za usluge Banke.

g. Reklamacije:

Sve reklamacije Korisnik računa rješava u matičnoj poslovnici.

h. Sporovi:

Za eventualne sporove, ugovara se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda prema sjedištu Banke.

i. Ostale odredbe:

Davanjem suglasnosti od strane korisnika smatra se da je zaključen Ugovor o standardnom trajnom nalogu pod uvjetima koji su naprijed navedeni.

 

TRAJNI NALOG OVLAŠTENO POVLAČENJE

a. Predmet i vrsta trajnog naloga:

Predmet trajnog naloga je izvršavanje prijenosa ili plaćanja u korist Korisnika trajnog naloga sa računa po kojem je otvoren trajni nalog. TRAJNIM NALOGOM OVLAŠTENO POVLAČENJE Korisnik računa ugovara plaćanje u korist pravnih osoba čiji su iznosi i datumi dospijeća promjenjivi, a koje određuje pravna osoba. Korisnik trajnog naloga može biti pravna osoba sa kojom Banka ima potpisan Ugovor.

b. Ugovaranje trajnog naloga:

Ugovaranjem trajnog naloga u formi ugovaranja trajnog naloga ovlašteno povlačenje, korisnik računa odabire vrstu trajnog naloga koju želi ugovoriti (Trajni nalog ovlašteno povlačenje) te definira račun sa kojeg se vrši plaćanje putem trajnog naloga, primatelja (Korisnika trajnog naloga ovlašteno povlačenje), rok važenja trajnog naloga, svrhu doznake (opcionalno). Po unosu svih potrebnih podataka i potvrdom token uređajem trajni nalog je ugovoren.

c. Izvršavanje trajnog naloga:

Banka izvršava trajni nalog ovlašteno povlačenje na dan dospijeća na dan određen od strane pravne osobe. Dan dospijeća je dan naveden u formi za ugovaranje trajnog naloga ovlašteno povlačenje. Korisnik računa dužan je osigurati potrebna sredstva na računu po kojem je otvoren trajni nalog. Banka izvršava trajni nalog ukoliko nema pravnih zapreka za izvršavanje naloga i ako trajni nalog može izvršiti u cijelosti. Korisnik računa preuzima na sebe rizik ako mu nastupi šteta zbog neizvršenja trajnog naloga.

d. Obveza Banke:

Banka obavještava Korisnika računa o izvršenom/neizvršenom trajnom nalogu ovlašteno povlačenje putem izvoda ili obavijesti po računu.

e. Prestanak ugovora o trajnom nalogu:

Ugovor o trajnom nalogu ovlašteno povlačenje se raskida zatvaranjem računa po kojem je trajni nalog otvoren. Korisnik računa može odustati od Ugovora o trajnom nalogu njegovim zatvaranjem u formi za pregled trajnog naloga. Ugovor prestaje i otkazom Banke ukoliko se Korisnik računa upozna s otkazom onoga trenutka kada se izvrši zatvaranje trajnog naloga.

f. Naknada:

Korisnik računa je dužan za uslugu izvršavanja trajnog naloga Banci platiti naknadu sukladno Sporazumu o ugovaranju i izvršavanju trajnog naloga potpisanom od strane Korisnika trajnog naloga i Banke.

g. Reklamacije:

Sve reklamacije Korisnik računa rješava u matičnoj poslovnici.

h. Sporovi:

Za eventualne sporove, ugovara se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda prema sjedištu Banke.

i. Ostale odredbe:

Davanjem suglasnosti od strane korisnika smatra se da je zaključen Ugovor o trajnom nalogu ovlašteno povlačenje pod uvjetima koji su naprijed navedeni.

 

TRAJNI NALOG ZA OTPLATU KREDITA

a. Predmet i vrsta trajnog naloga:

Predmet trajnog naloga za otplatu kredita je izvršavanje prijenosa ili plaćanja u korist otplate kredita sa računa po kojem je otvoren trajni nalog. TRAJNIM NALOGOM ZA OTPLATU KREDITA Korisnik računa unaprijed, za određeni i neodređeni broj slučajeva, ugovara plaćanje, odnosno, uplatu na račun kredita i vrijeme izvršavanja trajnog naloga, pod ugovorenim uvjetima. Korisnik trajnog naloga može biti sam Korisnik računa ili treća osoba.

b. Ugovaranje trajnog naloga:

Ugovaranjem trajnog naloga u formi ugovaranja trajnog naloga, korisnik računa odabire vrstu trajnog naloga koju želi ugovoriti (krediti - otplata) te definira račun sa kojeg se vrši plaćanje putem trajnog naloga, primatelja (Korisnika trajnog naloga) i račun na koji će se izvršiti plaćanje putem trajnog naloga, datum dopijeća prvog plaćanja putem trajnog naloga, dinamiku plaćanja putem trajnog naloga, rok važenja trajnog naloga, svrhu doznake, odnosno, izvršenja trajnog naloga. Po unosu svih potrebnih podataka i potvrdom token uređajem trajni nalog je ugovoren.

c. Izvršavanje trajnog naloga:

Banka izvršava trajni nalog za otplatu kredita na dan dospijeća. Dan dospijeća je dan naveden u formi za ugovaranje trajnog naloga ili dan priljeva sredstava na račun po kojem je otvoren trajni nalog za otplatu kredita. Korisnik računa dužan je osigurati potrebna sredstva na računu po kojem je otvoren trajni nalog. Banka izvršava trajni nalog za otplatu kredita ukoliko nema pravnih zapreka za izvršavanje naloga i ako trajni nalog za otplatu kredita može izvršiti u cijelosti. Korisnik računa preuzima na sebe rizik ako mu nastupi šteta zbog neizvršenja trajnog naloga.

d. Obveza Banke:

Banka obavještava Korisnika računa o izvršenom/neizvršenom trajnom nalogu za otplatu kredita putem izvoda ili obavijesti po računu.

e. Prestanak ugovora o trajnom nalogu:

Ugovor o trajnom nalogu se raskida zatvaranjem računa po kojem je trajni nalog otvoren, istekom datuma važenja trajnog naloga ili zadanim brojem izvršenja trajnog naloga. Korisnik računa može odustati od Ugovora o trajnom nalogu za otplatu kredita njegovim zatvaranjem u formi za pregled trajnog naloga. Ugovor prestaje i otkazom Banke ukoliko se Korisnik računa upozna s otkazom onoga trenutka kada se izvrši zatvaranje trajnog naloga.

f. Naknada:

Korisnik računa je dužan za uslugu izvršavanja standardnog trajnog naloga Banci platiti naknadu prema Odluci o tarifi naknada za usluge Banke.

g. Reklamacije:

Sve reklamacije Korisnik računa rješava u matičnoj poslovnici.

h. Sporovi:

Za eventualne sporove, ugovara se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda prema sjedištu Banke.

i. Ostale odredbe:

Davanjem suglasnosti od strane korisnika smatra se da je zaključen Ugovor o standardnom trajnom nalogu pod uvjetima koji su naprijed navedeni.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo