M-ba

IZVADAK IZ ODLUKE O TARIFI NAKNADA ZA TRAJNE NALOGE

Tarifa naknada u poslovanju s fizičkim osobama na području Federacije BiH i Distrikta Brčko

* otvaranje standardnog trajnog naloga putem direktnih kanala za građane - bez naknade

* plaćanje u KM putem standardnog trajnog naloga za fizičke osobe otvorenog putem direktnih kanala za građane:

1)  transakcije unutar Banke - 0,30 KM

2) transakcije prema drugim bankama do 10.000 KM - 0,60 KM

3) transakcije prema drugim bankama preko 10.000 KM - 1,50 KM

 

Tarifa naknada u poslovanju s fizičkim osobama na području Republike Srpske

* otvaranje standardnog trajnog naloga putem direktnih kanala za građane - bez naknade

* plaćanje u KM putem standardnog trajnog naloga za fizičke osobe otvorenog putem direktnih kanala za građane:

1)  transakcije unutar Banke - 0,30 KM

2) transakcije prema drugim bankama do 10.000 KM - 0,60 KM

3) transakcije prema drugim bankama preko 10.000 KM - 1,50 KM

Promjenjivost naknada vezana je za godišnju stopu inflacije/deflacije prema zvaničnim podacima koje objavljuje Agencija za statistiku BiH. Usklađivanje visine naknada vrši se samo ako je zbroj godišnjih stopa inflacije/deflacije za protekle godine u odnosu na baznu godinu jednak ili iznad +/-6%. Prva bazna godina je 2014. godine, a svaka naredna bazna godina je godina posljednjeg usklađivanja visina naknada. Po objavi podataka od strane Agencije za statistiku BiH vršit će se analiza kretanja parametara, koji utječu na usklađivanje visine naknada, a eventualno usklađivanje provodit će se najranije 30, a najkasnije 90 dana po objavi podataka od strane  Agencije za statistiku BiH. Izmijenjene visine naknada Klijentu će biti dostupne na uvid u poslovnim prostorijama Banke i putem internetske stranice Banke: www.unicredit.ba, najkasnije 15 dana prije početka primjene istih.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo