Uvjeti za pružanje usluge e-uplatnica

 

 

 

1.    Uslugom e-uplatnica UniCredit Bank d.d. (u daljnjem tekstu: Banka), zajedno s poslovnim subjektom koji ispostavlja račune (dalje u tekstu Izdavatelj računa), omogućuje osobi koja je ugovorila Uslugu e-uplatnica (u daljnjem tekstu: Klijent) elektroničko prezentiranje naloga za plaćanje obveze putem direktnih kanala UniCredit Bank i provođenje naloga za plaćanje ispostavljenog na temelju računa Izdavatelja računa. Aktivnosti vezane uz ugovaranje, korištenje i prestajanje Usluge e-uplatnica provode se putem Internet bankarstva za građane (u daljnjem tekstu e-ba), u poslovnici i/ili putem drugih kanala distribucije Banke za koje Banka osigura takvu mogućnost.

2.    Radi ugovaranja Usluge e-uplatnica podnosi se Zahtjev za ugovaranje Usluge e-uplatnica (u daljnjem tekstu: Zahtjev). Zahtjev može podnijeti fizička osoba koja posluje po računu za fizičke osobe otvorenom u Banci, i to putem e-ba za građane, poslovnice i/ili drugih kanala distribucije Banke po kojima Banka to omogućuje. Banka ili Izdavatelj računa može odbiti zaprimanje Zahtjeva ili ugovaranje Usluge e-uplatnica vezano uz pojedinu osobu, račun, kanal distribucije i/ili poslovnog subjekta koji se navodi u Zahtjevu.

Usluga e-uplatnica se smatra ugovorenom nakon što Banka zaprimi suglasnost za ugovaranje iste od Izdavatelja računa navedenog u Zahtjevu, čime Zahtjev zajedno s ovim odredbama postaje Ugovor o pružanju Usluge e-uplatnica. Informaciju o statusu Zahtjeva, Klijent može dobiti u poslovnici Banke, putem e-ba za građane čiji je korisnik i/ili putem drugih kanala distribucije Banke po kojima mu Banka to omogući.

3.    Nakon zaprimanja podataka o nalogu za plaćanje od Izdavatelja računa, Banka i Izdavatelj računa omogućuju Klijentu uvid u nalog za plaćanje računa putem e-ba za građane i/ili drugih kanala distribucije Banke za koje Banka osigurava takvu mogućnost.

Nalog za plaćanje može biti plaćen putem svih postojećih kanala plaćanja na načine koji su uobičajeni u platnom prometu. Provođenje naloga za plaćanje ispostavljenog na temelju prezentiranih elemenata istog moguće je ako nema pravnih zapreka za izvršavanje naloga. Klijent može ispostaviti nalog na teret računa po kojima ima pravo raspolaganja. Klijent je dužan osigurati sredstva na računu za izvršenje naloga za plaćanje te za plaćanje naknade. Naknada Banke naplaćuje se u skladu s važećom Odlukom o tarifi naknada za usluge u poslovanju s fizičkim osobama u trenutku izvršenja naloga. Ugovaranje Usluge e-uplatnica ne obvezuje Klijenta na plaćanje naloga u čije elemente dobiva uvid putem Usluge e-uplatnica.

4.    Klijent je odgovoran ako pri iniciranju naloga za plaćanje samostalno promijeni elemente naloga u odnosu na inicijalno prezentirane od strane Izdavatelja računa.

5.    Klijent preuzima rizik ako pretrpi štetu zbog postupanja Banke u skladu s ovim odredbama.

6.    Ugovor o pružanju Usluge e-uplatnica zaključen između Klijenta, Banke i Izdavatelja računa prestaje u ovim slučajevima:

-     otkazom od strane Klijenta, o čemu je obvezan pisano izvijestiti Banku, koja je od strane Izdavatelja računa ovlaštena u njegovo ime primiti obavijest o otkazu, pod čime se podrazumijeva i otkaz upućen putem e-ba za građane i/ili drugih kanala distribucije Banke za koje Banka osigurava takvu mogućnost. U tom slučaju Ugovor prestaje po proteku otkaznog roka od 30 dana od dana kada Banka primi pisanu obavijest o otkazu i o tome bez odgađanja.

 -     raskidom od strane Banke ako se Klijent ne pridržava ovih odredbi, Općih uvjeta poslovanja UniCredit Bank d.d., Općih uvjeta za korištenje usluge internet bankarstva UniCredit Bank, Općih uvjeta za korištenje usluge m-ba UniCredit Bank i Općih uvjeta poslovanja po tekućim i žiro računima UniCredit Bank d.d., na čiju primjenu Klijent pristaje i u odnosu na ove Uvjete ugovora. Otkaz ima učinak odmah po dostavi Klijentu, a Klijent pristaje da se urednom dostavom smatra prezentacija otkaza Klijentu putem e-ba za građane ili drugog kanala distribucije Banke.

 -     istekom otkaznog roka, odnosno drugim prestankom ugovora zaključenog između Izdavatelja računa i Banke kojim je regulirano prezentiranje elemenata naloga klijentima koji su ugovorili Uslugu e-uplatnica, o čemu će Banka obavijestiti Klijenta.

 -     zatvaranjem direktnih kanala i/ili računa putem kojih je Banka omogućila Klijentu korištenje Usluge e-uplatnica, o čemu će Banka obavijestiti Klijenta.

 -     raskidom od strane Banke i/ili Izdavatelja računa, uz otkazni rok od 15 dana, koji počinje teći od dana dostave otkaznog pisma Klijentu. Klijent pristaje da se urednom dostavom smatra prezentacija otkaza Klijentu putem e-ba za građane ili drugog kanala distribucije Banke. Izdavatelj računa ovlastio je Banku da u njegovo ime otkaže ovaj Ugovor na navedeni način.

7.    Reklamacije vezane uz sadržaj podataka na nalogu za plaćanje, obračun obveze po računu, prezentiranje, odnosno dostavu naloga za plaćanje računa obvezniku plaćanja, te općenito uspostavljanje i namirenje obveze plaćanja, kao i svi ostali prigovori koji proizlaze iz odnosa Klijenta koji je ugovorio Uslugu e-uplatnica i Izdavatelja računa koji ispostavlja račun, ne tiču se Banke i Klijent ih može rješavati isključivo s Izdavateljem računa i od njega ovlaštenim društvom - nositeljem obrade podataka. 

Sve ostale reklamacije Klijent rješava u Banci.

Sukladno s utvrđenjima iz ove točke svaka ugovorna strana iz ovih Uvjeta ugovora odgovorna je drugoj ugovornoj strani za štetu koja nastane njenom povredom ovih Uvjeta ugovora. Pritom niti jedna ugovorna strana ni na koji način ne odgovara za štetu koju bilo kome uzrokuje druga ugovorna strana.

8.    Banka i Izdavatelj računa zadržavaju pravo izmjene odredbi Uvjeta ugovora o pružanju Usluge e-uplatnica. Uvid u odredbe Uvjeta ugovora o pružanju Usluge e-uplatnica Klijent može steći putem e-ba za građane, u poslovnici te putem drugih kanala distribucije Banke po kojima mu Banka to omogući. U slučaju spora sudit će stvarno nadležan sud u sjedištu Banke.

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo