U skladu sa Ugovorom o pružanju usluga plasmana kreditnih sredstava uz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Unsko-sanskog kantona od 03.11.2021 godine, zaključenim između Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona  i UniCredit banke d.d, objavljuje se:

 

JAVNI POZIV

 

za odabir korisnika kreditnih sredstava uz subvencioniranje dijela kamatne stope 

privrednim subjektima sa područja Unsko-sanskog kantona

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika kreditnih sredstava iz kreditne linije UniCredit Bank d.d u saradnji sa Ministarstvom privrede Unsko-sanskog kantona,  uz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Unsko-sanskog kantona.

 

PRAVO UČEŠĆA NA  OBJAVLJENOM JAVNOM POZIVU

Banka i Ministarstvo su saglasni da korisnici sredstava moraju ispunjavati opće uslove koji su predviđeni aktima i pravilima Banke.

Pravo apliciranja na Javni poziv Banke imaju subjekti male privrede, definisana Zakonom o poticaju razvoja male privrede („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 19/ll), koji ispunjavaju slijedeće uslove:

 • da su registrovani i imaju sjedište na području Unsko-sanskog kantona;
 • da su aktivni i imaju uposlene radnike;
 • uredno izmiruju zakonom predviđene obaveze;
 • po osnovu tekuće kreditne zaduženosti, a prema podacima iz CRK-a su S1 kategorija (dozvoljena je i S2 kategorija ukoliko ista nije nastala zbog stvarnog kašnjenja subjekta u otplati kreditnih obaveza);
 • zadovoljavajućeg boniteta u skladu sa kriterijima Banke.

Pravo apliciranja nemaju subjekti čija djelatnost se odnosi na: proizvodnju oružja i vojne opreme, proizvodnju duhanskih proizvoda i alkoholnih pića, otvaranje kasina i drugih igara na sreću.

Pravo apliciranja nemaju ni privredni subjekti koji u momentu podnošenja zahtjeva za kredit nisu izmirili obaveze po osnovu indirektnih poreza, direktnih poreza i obaveza po osnovu doprinosa za penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje, kao i privredni subjekti nad kojima je u momentu podnošenja zahtjeva za kredit pokrenut stečajni postupak ili likvidacija.

 

IZNOS, NAMJENA I USLOVI KREDITNE LINIJE

Kreditna linija  u iznosu od 25.000.000,00 KM će se plasirati putem UniCredit Bank d.d. uz subvenciju dijela  kamatne stope  u  koju svrhu je Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona obezbijedilo iznos od   200.000 KM.

Sredstva iz kreditne linije su namijenjena za svrhu finansiranja nabavke trajnih obrtnih sredstava, stalnih sredstva i investicija (dugoročna finansiranja), održavanje tekuće likvidnosti i očuvanje postojećih te kreiranje novih radnih mjesta.

 

INFORMACIJE O ROČNOSTI, UVJETIMA KREDITA I VISINI SUBVENCIJE

Maksimalni iznos kredita po jednom korisniku 1.000.000,00 KM sa rokom otplate u zavisnosti od vrste visine kreditnog zahtjeva maksimalno 84 mjeseca, uz mogućnost grace perioda do 6 mjeseci za dugoročna finansiranja.

1. Komercijalni uvjeti  za kreditna sredstva za investicione programe u proizvodnji:

 • Kamatna stopa: 2,3 % fiksno, godišnje          
 • Naknada za obradu kredita: 0,15% jednokratno od iznosa kredita
 • Naknada za neiskorištena sredstva 0% od iznosa kredita

2. Komercijalni uvjeti  za kreditna sredstva za ostale djelatnosti i namjene:                   

 • Kamatna stopa: 2,55 % fiksno, godišnje
 • Naknada za obradu kredita: 0,15% jednokratno od iznosa kredita                                                                   
 • Naknada za neiskorištena sredstva 0% od iznosa kredita

Ministarstvo će subvencionirati 12-mjesečni trošak kamatne stope i to 48,5% od ugovorene efektivne kamatne stope po jednom korisniku

Ukoliko korisnik realizuje dva ili više kredita imati će pravo na subvencioniranje dijela kamata na zbir kredita koji ne prelazi iznos od 1.000.000,00 KM

Subvencija se obračunava i isplaćuje šestomjesečno, nakon plasmana kreditnih sredstava i izvršenog monitoringa  uslova prihvatljviosti , te namjenskog korištenja kreditnih sredstava od strane Banke

 

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA (DOKUMENTACIJA)

Registrovani obrtnici kreditni zahtjev dostavljaju poštom ili lično uz koji prilažu minimalno sljedeću dokumentaciju:

 • Rješenje nadležnog organa o dozvoljenom obavljanju djelatnosti,
 • Obavještenje Zavoda za statistiku,
 • Uvjerenje o poreskoj registraciji (ID poreskog obveznika),  
 • Uvjerenje o registraciji/upis u Jedinstveni registar obveznika neizravnih/indirektnih poreza ukoliko je obveznik PDV,
 • Ovjerena fotokopija lične isprave vlasnika obrta (LK i CIPS prijava),
 • Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti i Godišnja prijava poreza na dohodak, odnosno Rješenje o paušalnom porezu,
 • Uplatnica kao dokaz o izvršenom plaćanju,
 • Po zahtjevu Banke i ostale dokumente u skladu s internim aktima.

 

Pravna lica zahtjev za kredit dostavljaju na memorandumu firme  poštom ili lično uz koju prilažu minimalno sljedeću dokumentaciju:

 • Rješenje o upisu u sudski registar nadležnog organa, odnosno Izvod iz sudskog registra/nadležnog organa;
 • Statut društva;
 • Osnivački akt;
 • Obavještenje Zavoda za Statistiku o razvrstavanju prema djelatnosti,
 • Uvjerenje o poreskoj registraciji koja sadrži ID,
 • Uvjerenje o registraciji/upis u Jedinstveni registar obveznika neizravnih/indirektnih poreza ukoliko je obveznik indirektnih poreza PDV,
 • Ovjerena fotokopija ličnih isprava zakonskih zastupnika ovlaštenih u rješenju nadležnog organa (LK i CIPS prijava),
 • Financijski izvještaj za prethodne tri godine,
 • Po zahtjevu Banke i ostale dokumente u skladu sa internim aktima.

 

Dokumenti koji se prilažu uz zahtjev mogu biti dostavljeni u kopiji, uz obavezno dostavljanje  originala ili ovjerenih kopija za one zahtjeve koji  su ušli u  proces odobrenja financiranja.

 

INSTRUMENTI OSIGURANJA

U skladu sa aktima Banke kolaterali koji su prihvatljivi:

 • Mjenice svih učesnika kreditnog posla,
 • Ugovorna ovlast za naplatu potraživanja sa računa klijenta,
 • Založno pravo na nekretninu,
 • Založno pravo na pokretninu,
 • Polica osiguranja vinkulirana za nekretnine/pokretnine koje su založene u korist Banke,
 • Ostalo po zahtjevu Banke.

 

ROKOVI

Podnošenje zahtjeva za financiranje prema uslovima javnog poziva počinje teći od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja i traje do utroška sredstava, a najkasnije do 31.12.2022. godine.

 

OSTALO

Proces prijema zahtjeva, analize i obrade zahtjeva za finansiranje, kao i donošenje konačne Odluke o odobravanju ili odbijanju klijenata, vršit će se u skladu sa redovnim procedurama, aktima i pravilima Banke.

Banka ne snosi nikakve troškove učesnicima Javnog poziva. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

 

DODATNE INFORMACIJE:

Sve dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na sljedeće brojeve telefona:

+387 37 229 981,  037/229-980, 037/229-986

 

Adresa za dostavu dokumentacije putem elektronske pošte:

edina.vukovic@unicreditgroup.ba

darko.crnkovic@unicreditgroup.ba

muris.junuzovic@unicreditgroup.ba

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo