U skladu sa zaključenim Ugovorom o pružanju usluga plasmana kreditnih sredstava uz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog Kantona od 30.11.2020. godine, zaključenim između Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona i UniCredit banke d.d Mostar, objavljuje se:

 

JAVNI POZIV

za odabir korisnika kreditnih sredstava uz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona

 

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika kreditnih sredstava iz kreditne linije UniCredit Bank d.d Mostar u saradnji sa Ministarstvom privrede Tuzlanskog kantona,  uz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona.

 

PRAVO UČEŠĆA NA  OBJAVLJENOM JAVNOM POZIVU

 • Kreditna linija je namijenjena za financiranje stalnih i obrtnih sredstva privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona. Pod privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona, podrazumijevaju se pravna lica sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona, koja su u većinskom privatnom vlasništvu, te registrirana u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine i obrti sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona registrirana u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima Federacije Bosne i Hercegovine.
 • Kreditnu liniju ne mogu koristiti privredni subjekti koji u momentu podnošenja zahtjeva za kredit nisu izmirili obaveze po osnovu indirektnih poreza, direktnih poreza i obaveza po osnovu doprinosa za penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje, kao i pravna lica nad kojima je u momentu podnošenja zahtjeva za kredit pokrenut stečajni postupak ili likvidacija, pravna lica čija je djelatnost proizvodnja oružja i vojne opreme, proizvodnja duhanskih proizvoda i alkoholnih pića, otvaranje kasina, igara na sreću i zabavnih igara, niti za nabavku opreme i sredstava za rad kasina, igara na sreću i zabavnih igara.

 

IZNOS, NAMJENA I USLOVI KREDITNE LINIJE

 • Kreditna linija u iznosu od 60.500.000,00 KM će se plasirati putem UniCredit Bank d.d. Mostar, sa rokom važenja kreditne linije do 30.06.2022. godine. Sredstva iz kreditne linije će se rasporediti na slijedeće djelatnosti:

        - 26.900.000,00 KM za proizvodnu djelatnost,

        - 23.500.000,00 KM za trgovinsku djelatnost,

        - 10.100.000,00 KM za uslužnu djelatnost

 • Pojedinačna vrijednost subvencije Ministarstva privrede TK po granama djelatnosti iznosi 700.000,00 KM, što ukupno iznosi 2.100.000,00 KM, iz kojih će se subvencionirati dio kamate Korisnicima kreditne linije.
 • Sredstva iz kreditne linije su namijenjena za prevazilaženje negativnih učinaka pandemije koronavirusa kroz nabavku stalnih sredstava, nabavku zaliha robe, sirovine i repromaterijala i ostalih obaveza prema dobavljačima, unapređenje i održavanje postojeće proizvodnje, pružanje usluga, veće iskorištenje kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta, očuvanje postojećeg broja subjekata male privrede, novo zapošljavanje, povećanje izvoza. Kreditnim sredstvima može se financirati otplata kredita i/ili izmirenje obaveza po kreditima i/ili drugih obaveza prema drugim bankama i financijskim institucijama. Namjenski kredit za stalna i obrtna sredstva odobrava se u omjeru za stalna sredstva minimalno 50% i obrtna sredstva maksimalno 50% uz mogućnost drugačijeg omjera po danoj suglasnosti od strane Ministarstva, a u najvišem pojedinačnom iznosu 2.000.000,00 KM.

 

INFORMACIJE O ROČNOSTI, UVJETIMA I VISINI SUBVENCIJE

a) Rok otplate: Maksimalan rok otplate je do 72 mjeseca uz grace period do 12 mjeseci uključen u period otplate.     

b) Kamatna stopa: Visina godišnje kamatne stope iznosi 2,95 % fiksno za rok otplate do 36 mjeseci, a preko navedenog roka kamatna stopa je promjenljiva vezana za EURIBOR, uz subvenciju od strane Ministarstva privrede TK u visini od 2,95%.

c) Naknada za obradu zahtjeva iznosi 0,29% jednokratno od iznosa kredita.

d) Uvjet za ostvarivanje prava na subvenciju kamate je namjensko korištenje kreditnih sredstava, čiji monitoring vrši Banka.

e) Subvencija se obračunava i isplaćuje polugodišnje na osnovu monitoringa Banke i Odluke od strane Ministarstva privrede TK na koju suglasnost daje Vlada Kantona.

 

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA (DOKUMENTACIJA)

Registrovani obrtnici kreditni zahtjev dostavljaju poštom ili lično uz koji prilažu minimalno sljedeću dokumentaciju: Rješenje nadležnog organa o dozvoljenom obavljanju djelatnosti, Obavještenje Zavoda za statistiku, Uvjerenje o poreskoj registraciji (ID poreskog obveznika),  Uvjerenje o registraciji/upis u Jedinstveni registar obveznika neizravnih/indirektnih poreza ukoliko je obveznik PDV, Ovjerena fotokopija lične isprave vlasnika obrta (LK i CIPS prijava), Financijski izvještaj za prethodne tri godine, te po zahtjevu Banke i ostale dokumente u skladu s internim aktima.

 

Pravna lica zahtjev za kredit dostavljaju na memorandumu firme  poštom ili lično uz koju prilažu minimalno sljedeću dokumentaciju: Rješenje o upisu u sudski registar nadležnog organa ,odnosno Izvod iz sudskog registra/nadležnog organa; Statut društva; Osnivački akt; Obavještenje Zavoda za Statistiku o razvrstavanju prema djelatnosti, Uvjerenje o poreskoj registraciji koja sadrži ID, Uvjerenje o registraciji/upis u Jedinstveni registar obveznika neizravnih/indirektnih poreza ukoliko je obveznik indirektnih poreza PDV, Ovjerena fotokopija ličnih isprava zakonskih zastupnika ovlaštenih u rješenju nadležnog organa (LK i CIPS prijava), Financijski izvještaj za prethodne tri godine, te po zahtjevu Banke i ostale dokumente u skladu sa internim aktima.

 

Dokumenti koji se prilažu uz zahtjev mogu biti dostavljeni u kopiji, uz obavezno dostavljanje  originala ili ovjerenih kopija  za one zahtjeve koji  su ušli u  proces odobrenja financiranja.

 

INSTRUMENTI OSIGURANJA

U skladu sa aktima Banke kolaterali koji se prihvatljivi:

 • Mjenice svih učesnika kreditnog posla,
 • Ugovorna ovlast za naplatu potraživanja sa računa klijenta,
 • Založno pravo na nekretninu,
 • Založno pravo na pokretninu,
 • Polica osiguranja vinkulirana za nekretnine/pokretnine koje su založene u korist Banke,
 • Ostalo po zahtjevu Banke.

Za ponuđena osiguranja (zalog pokretne i nepokretne imovine) obavezno je dostavit procjenu ovlaštenog sudskog vještaka prihvatljivog za Banku.

 

ROKOVI

Podnošenje zahtjeva za financiranje prema uslovima javnog poziva počinje teći od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja i traje do utroška sredstava,  a najkasnije do 30.06.2022. godine.

 

OSTALO

Proces prijema zahtjeva, analize i obrade zahtjeva za financiranje, kao i donošenje konačne Odluke o odobravanju ili odbijanju klijenata, vršit će se u skladu sa redovnim procedurama, aktima i pravilima Banke. Odluku o izboru Korisnika kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima donosi Banka, uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva privrede TK.

 

Ugovorom sa krajnjim korisnicima će se definirati međusobne obaveze i prava ugovornih strana, te način korištenja sredstava, kao i obavezan monitoring namjenskog korištenja.   

 

 Banka ne snosi nikakve troškove učesnicima Javnog poziva. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

 

DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na slijedeće telefone:

035/259-029

035/259-025

035/259-052

035/259-021

 

Adresa za dostavu dokumentacije putem pošte:

UniCredit Bank d.d., Džafer Mahala 53-55, 75000 Tuzla, sa naznakom „Prijava na Javni poziv“

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo