U dosadašnjem poslovanju s bankom vjerovatno ste bili pozvani da dostavite ažurnu identifikacijsku dokumentaciju. Ukoliko Vam ova obaveza nije bila jasna, nadamo se da će Vam ovo obrazloženje pomoći da razumijete osnov za ovu aktivnost koju banka periodično provodi sa svim klijentima.

Ažuriranje podataka klijenata provodimo temeljem zakonske obaveze, periodički. Dakle, banka ima obavezu  voditi računa o valjanosti i relevantnosti informacija, podataka i dokumentacije, koje predstavljaju temelj za identifikaciju klijenata, te je u svakom trenutku  obvezna imati ažurnu dokumentaciju klijenata. Stoga se klijenti čija identifikacijska dokumentacija nije ažurna, pozivaju da istu dostave u bilo koju poslovnicu banke, ako se radi o fizičkim osobama ili svom voditelju poslovnog odnosa, ako se radi o pravnim osobama.

Banka od klijenta neće uzimati one podatke i dokumente kojima raspolaže i koji se nisu promijenili.

Koja je zakonska osnova za provođenja aktivnosti ažuriranja podataka?

Obaveza ažuriranja podataka o klijentima je definirana:

 • člancima 10. i 11. Odluke Agencije za bankarstvo FBiH o minimalnim standardima aktivnosti banaka na sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti,
 • člancima 7. i 8. Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i
 • člankom 30. Pravilnika o provedbi zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Navedena regulativa propisuje obavezu za banku da utvrdi identitet klijenta i provjeri ažurnost podataka o klijentu, ali i da pojedine podatke dokumentuje na način da pribavi od klijenta odgovore i po potrebi isprave, dokaze, potvrde i slično iz službenih evidencija.

Važno: Dobiveni podaci zakonom su zaštićeni kao povjerljivi i tajni.

Šta je neophodno za ažuriranje podataka?

Za ažuriranje podataka neophodno je banci dostaviti dolje navedene dokumente:

 

Fizičke osobe rezidenti

 • kopija važeće osobne iskaznice/ lične karte,
 • potvrda o prebivalištu (obrazac PBA-3 ili PBA-4), samo u slučaju da ste mijenjali adresu prebivališta,
 • za maloljetnike: staratelj dostavlja dokument kojim dokazuje povezanost sa osobom koju zastupa (npr. rodni list ili pravomoćno rješenje centra za socijalni rad), uz gore navedene dokumente

 

Strane fizičke osobe (nerezidenti)

 • ovjerena važeća putovnica/pasoš ili ovjerena kopija osobne iskaznice/lične karte u slučaju da dolazi iz zemlje s kojom BiH ima potpisan ugovor o bezviznom režimu tj. ima mogućnost ulaska u BiH na osnovu valjane osobne iskaznice, a u slučaju da dokument nije na jednom od službenih jezika u BiH potreban je i prijevod dokumenta na jedan od službenih jezika u BiH ovjeren od strane nadležnih organa,
 • potvrda o privremenom boravku za korisnike tekućeg računa u banci,
 • podaci iz radne dozvole/potvrde o prijavi rada ili potvrde/uvjerenja o zaposlenju (koju izdaje poslodavac) ili ugovora o radu ili rješenje o trajnom primanju (mirovina, invalidnina i sl.),
 • podaci o poreznoj rezidentnosti (država plaćanja poreza, porezni broj, odobreno pravo na trajno boravište i rad u SAD-u „Green Card“).

 

Obrtnici/mala preduzeća

 • originalni aktualni izvod iz registra nadležnog organa na uvid, koji će nadležna osoba u poslovnici ili nadležni voditelj poslovnog odnosa kopirati i svojim potpisom i pečatom potvrditi istovjetnost sa originalnim dokumentima, čime se ažuriraju podaci o nazivu, adresi i sjedištu obrta,
 • original identifikacijskih dokumenata za vlasnike, zakonske zastupnike ili punomoćnike obrta/poduzeća na uvid, ukoliko su im prethodno dostavljeni identifikacijski dokumenti istekli ili je došlo do promjene vlasnika, zakonskih zastupnika ili punomoćnika, koje će nadležna osoba u poslovnici ili nadležni voditelj poslovnog odnosa kopirati i svojim potpisom i pečatom potvrditi istovjetnost sa originalnim dokumentima,
 • obavještenje Zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnosti - ukoliko je razvrstavanje djelatnosti bilo prije 2010. godine, potrebno je dostaviti novu Obavijest,
 • posljednje financijske izvještaje,
 • ostala nedostajuća dokumentacija koju je potrebno dostaviti prema procedurama banke.

Nadamo se da će ovaj tekst doprinijeti razumijevanju kako je poštivanje zakonske obaveze obligatorno za poslovanje svih banaka pa tako i za poslovanje UniCredit Banke.

Ukoliko imate poteškoća vezanih za dostavljanje informacija/dokumentacije potrebnu za ažuriranje podataka, te u slučaju dodatnih pitanja ili pojašnjenja, možete kontaktirati naš besplatni info telefon 080 081 051, za pozive iz inozemstva 033 222 999 (poziv nije besplatan) ili poslati Vaš upit na e-mail adresu info@unicreditgroup.ba