Krediti

Uspješan razvoj svakog poduzeća i unapređenje poslovanja, zahtijevaju čvrstu i ozbiljnu financijsku podršku. UniCredit Bank financijski prati svoje klijente u njihovom poslovanju i novim idejama, nudeći kreditne proizvode koji su prilagođeni različitim poslovnim potrebama.


Dugoročnim financiranjem investicijskih projekata, UniCredit Bank pruža mogućnost ulaganja u osnovna sredstva kao što su kupovina, izgradnja, proširenje ili modernizacija proizvodnih i uslužnih kapaciteta. U svrhu poslovnog financiranja, dugoročni krediti se mogu iskoristiti za različite namjene, kao što su nabava trajnih obrtnih sredstava, opreme, prijevoznih sredstava i drugih trajnih dobara ili financiranje investicijskih radova. Dugoročni krediti se odobravaju uz različite rokove otplate, u zavisnosti od prirode posla ili projekta.

Dugoročni kredit za financiranje ulaganja u osnovna sredstva

Ako vam je potrebna podrška pri ulaganju i razvoju poslovanja, proširenju djelatnosti, izgradnji novih postrojenja, tehnološkom unaprijeđeniju djelatnosti ili povećanju konkurentnosti, nudimo vam dugoročni kredit za financiranje ulaganja u osnovna sredstva. Ovisno o vrsti projekta ili namjeni financiranja, definiramo različite iznose i rokove otplate i ostale uvjete plasmana.

Dugoročni kredit za poslovno financiranje – ulaganje u trajna obrtna sredstva

UniCredit Bank nudi vam dugoročni kredit za poslovno finansiranje – ulaganje u trajna obrtna sredstva kao podršku u finansiranju potreba za trajnim obrtnim sredstvima kao finansijskom osnovom za namjensko obavljanje poslovnih aktivnosti. Ovaj kredit moguće je koristiti u okviru investicijskog ulaganja za značajno povećanje proizvodnih ili prodajnih kapaciteta, za poboljšanje strukture bilance, te za financiranje trajnih zaliha, a ovisno o vrsti djelatnosti i trajanju proizvodnog ciklusa. Iznos kredita, način i rokovi otplate ovise o potrebama klijenta i namjeni financiranja.


Kratkoročni krediti se mogu koristiti za financiranje različitih potreba tokom trajanja proizvodnog ili prometnog ciklusa, odnosno do isporuke ili naplate robe po trgovačkom poslu, kao i za ostale kratkoročne potrebe za obrtnim sredstvima ili za premošćivanje kratkoročnih neusklađenosti u prilivu i odlivu sredstava. Kratkoročni krediti se odobravaju na rok otplate do 12 mjeseci.

Kredit za poslovno finansiranje

UniCredit Bank nudi kredit za poslovno finansiranje, kao odgovor na povremene i privremene prepreke uspješnom obavljanju poslovnih aktivnosti. Kredit za poslovno financiranje možete koristiti za finansiranje obrtnih sredstava uslijed pojedinačnog posla ili nedostatka obrtnog kapitala uslijed povećanja proizvodnje/prometa, odobravanja dužih rokova plaćanja kupcima, sezonskog povećanja zaliha te neusklađenosti između priljeva ili odljeva sredstava. Ovisno o potrebama klijenta i specifičnosti transakcije koja je predmet finansiranja, nudimo različite iznose, rokove i načine otplate.

Overdraft - okvirni kredit po transakcijskom računu

Overdraft ili okvirni kredit po transakcijskom računu koristi se kod potrebe za tekućom likvidnošću - za premoštavanje kratkoročnih vremenskih neusklađenosti priljeva i odljeva sredstava na transakcijskom računu preduzeća (npr. povremena vremenska neusklađenost naplate od kupaca i potreba klijenta za podmirenje obaveza prema dobavljačima, poreza, plaća i sl.), kao i financiranje ostalih potreba za obrtnim sredstvima. Klijenti kojima je namijenjen ovaj proizvod su ona poduzeća koja uglavnom nemaju stalni nedostatak obrtnog kapitala, već u njihovom poslovanju, zbog različitih razloga, dolazi do povremene vremenske neusklađenosti naplata od kupaca i potreba za podmirenje pojedinih obveza (dobavljači, porezi, plaće i sl.). Upotreba odobrenih sredstava moguća je u svakom trenutku kad su potrebna sredstva, a kredit se otplaćuje i zatvara automatski priljevom sredstava na transakcijski račun preduzeća. Iznos kredita se utvrđuje se na bazi prosječnog prometa po transakcijskom računu, a odobrava se na rok od  12 mjeseci.

Krediti za finansiranje potraživanja u zemlji od prvoklasnih kupaca

Kroz paletu svojih proizvoda, UniCredit Bank vam nudi  kredit za finansiranje potraživanja u zemlji od prvoklasnih kupaca kako biste bili u mogućnosti ubrzati novčani tok preduzeća, tj. da potraživanja prema kupcima pretvorite u novac (gotovinu). Za realizaciju financiranja potraživanja prvoklasnih kupaca temelj su dokumentirana potraživanja koja klijent ima od prvoklasnih kupaca s definiranim rokom dospijeća, a iznos kredita predstavlja procentualni iznos pojedinačnog računa ili fakture (do 80%). Način otplate može biti odjednom ili na revolving principu - ovisno o specifičnosti transakcije koja je predmet finansiranja, a rok otplate od 45 dana a maksimalno 12 mjeseci.

Kredit za finansiranje izvoza roba i usluga

Svaki izvoznik mora imati snažnog partnera od povjerenja. Uz pomoć kredita za finansiranje izvoza roba i usluga Unicredit Bank svojim klijentima pruža podršku ukoliko ste usmjereni prema inozemnom tržištu. Kredit za finansiranje izvoza roba i usluga je fleksibilan proizvod koji će vam omogućiti ostvarivanje uspjeha na inostranom tržištu. Način otplate može biti odjednom ili na revolving principu, ovisno o specifičnosti transakcije koja je predmet finansiranja, a rok otplate od 45 dana a maksimalno 12 mjeseci.

Sindicirani krediti

Sindicirani krediti posebna su vrsta financijskog kredita, kratkoročni ili dugoročni,  u kojem sudjeluju dvije ili više banaka. Kod sindiciranog kredita, svaka banka članica sindikacije, u kreditu učestvuje sa svojim udjelom. Radi jednostavnije komunikacije između banaka i klijenta, jedna od banaka se pojavljuje kao agent sindikacije.  

Uloga banke agenta je prikupljanje, plasiranje i povrat sredstava bankama učesnicama u sindikaciji, kao i koordinacija međusobnih odnosa i komunikacija prema klijentu.

  • Klijent na ovaj način dolazi do većeg iznosa kredita
  • Unatoč tome što više banaka sudjeluje u finansiranju, klijent je u kontaktu sa samo jednom bankom -bankom agentom

Za detaljnije informacije obratite se na investment.banking@unicreditgroup.ba

UniCredit Bank d.d. je vodeći agent na tržištu Bosne i Hercegovine. 

Projektno finansiranje

Projektno finansiranje podrazumijeva dugoročno finansiranje infrastrukturnih, industrijskih projekata i javnih usluga. Izuzetno je zastupljeno u privatnom sektoru.

Projektno finansiranje se prvenstveno bazira na mogućnosti samog projekta, da kao takav, svojim budućim novčanim tokovima koje će generisati može nositi cjelokupan trošak investicije, bez da se oslanja na finansijsku snagu samog investitora, na imovinu ili druga prava što se posmatra kao sekundarni kolateral.  Da bi bio predmetom projektnog finansiranja, projekat mora biti ekonomski opravdan, generisati dovoljan novčani tok za podmirenje operativnih troškova, ostvarenje povrata na uloženi kapital i servisiranje duga.

Za detaljnije informacije obratite se na investment.banking@unicreditgroup.ba

Lombardni krediti

UniCredit Bank nudi kratkoročni i dugoročni lombardni kredit s pokrićem u depozitu (štednji). Kredit se odobrava u određenom procentu novčanog depozita (maximalno do 98% u zavisnosti od valute depozita i kredita). Financirati se može bilo koja namjena predviđena proizvodima dugoročnog ili kratkoročnog finansiranja kao i nenamjensko korištenje, s tim da se način, rok i izvor povrata kredita mogu definirati za svaki kredit posebno, ovisno o specifičnosti transakcije koja je predmet financiranja.

Cross Border plus kredit

Prekogranični Plus Kredit je dizajniran za prekogranične klijente koji žele ugovoriti financiranje svojih podružnica u zemljama gdje je prisutna UniCredit Grupa. UniCredit Bank odobrava kredit lokalnoj podružnici strane matične kompanije, i to na bazi garancije koju izdaje druga banka, članica UniCredit Grupe u inostranstvu, čiji je matična kompanija klijent. Jedinstvenost ovog proizvoda je kratak i pojednostavljen kreditni proces, a nudi se u slučaju kada  lokalna podružnica ne može ponuditi dovoljno vlastitog kolaterala ili  plasman treba biti odobren u roku kraćem od standardnog (ubrzan proces obrade kreditnog zahtjeva). Na ova način se mogu odobriti dugoročni i kratkoročni krediti i garancije. Iznos kredita, način korištenja i povrata ovise o potrebama klijenta i specifičnosti transakcije koja je predmet financiranja.

Umbrella facility

Umbrella Facility je kreditno-garantni aranžman Bank Austria Grupe namijenjen kratkoročnom finansiranju subsidijara austrijskih kompanija u zemljama CIE (Centralne i Istočne Europe). Ova proizvod je uveden s ciljem unapređenja poslovanja s austrijskim međunarodnim kompanijama i njihovim podružnicama u CIE. „Umbrella Facility“ je varijanta mrežnog proizvoda „Cross Border Plus Credit“ /„Prekogranični kredit Plus“ koji je već implementiran u članicama UniCredit-a. Jedinstvenost ovog proizvoda je kratak i pojednostavljen kreditni proces odobrenja, te prvoklasni kolateral - garancija Bank Austrie. Kroz Umbrella Facility mogu se odobriti kratkoročni krediti, garancije i akreditivi, te okviri za garancije i akreditive. Iznos kredita, način korištenja i povrata ovise o potrebama klijenta i specifičnosti transakcije koja je predmet financiranja.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo