Računi

Iskoristite pogodnosti i sigurno upravljajte Vašim gotovinskim sredstvima u valutama po želji!

VIŠE DETALJA

TRANSAKCIJSKI/DEVIZNI RAČUN

NUDIMO VAM MOGUĆNOST OTVARANJA TRANSAKCIJSKOG I/ILI DEVIZNOG RAČUNA, KAO I NIZ POGODNOSTI ZA BRZ PRISTUP I JEDNOSTAVNO RASPOLAGANJE VAŠIM SREDSTVIMA.

Otvaranjem transakcijskog ili deviznog računa kod UniCredit Bank omogućene su Vam:

 • Gotovinske uplate i isplate,
 • Bezgotovinske transakcije,
 • Kupovina i prodaja deviza (konverzija), u slučaju otvaranja deviznog računa

 

Prednosti UniCredit Bank računa: 

 • Mogućnost otvaranja multivalutnog računa
 • Obavljanje transakcija u konvertibilnim markama i devizama
 • Najsuvremenija tehnološka rješenja digitalnih kanala (e-ba)
 • Komunikacija s Voditeljem poslovnog odnosa - stručnom osobom zaduženom za Vaše poslovanje s Bankom
 • Široka paleta proizvoda i usluga
 • Razgranata mreža poslovnica, bankomata i ostalih samouslužnih uređaja dostupnih 24 sata na dan

Odaberite organizacioni oblik društva, kako biste saznali koju je dodatnu dokumentaciju, pored obrazaca Banke, potrebno dostaviti za otvaranje računa. 

Dionička društva i društva s ograničenom odgovornošću
 1. Rješenje o upisu u registar nadležnog organa. Ukoliko je temeljno rješenje starije od dva mjeseca, prilaže se i Izvod iz registra nadležnog organa, ne stariji od dva mjeseca
 2. Statut ili Pravila vlasnika računa
 3. Akt nadležnog organa o osnivanju
 4. Obavještenje Zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnosti (u RS-u je nadležni organ APIF)
 5. Uvjerenje o poreznoj registraciji
 6. Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih/indirektnih poreza
 7. Osobne iskaznice/lične karte i potvrde o prebivalištu (za državljane BiH), te putovnica/pasoš, lične karte/osobne iskaznice (za područje bivše SFRJ) i podatak o prebivalištu za klijente izvan BiH (za zakonske zastupnike, ovlaštenike za raspolaganje sredstvima i za svaku fizičku osobu koja direktno ili indirektno posjeduje najmanje 10% poslovnog udjela, dionica, na osnovu kojih ima učešće u upravljanju poslovnim
  subjektom, odnosno njegovim sredstvima)   
 8. Podaci o svakom poslovnom subjektu, koji direktno ili indirektno posjeduju najmanje 10% poslovnog udjela, dionica, na osnovu kojih imaju učešće u upravljanju poslovnim subjektom, odnosno njegovim sredstvima
 9. Posljednji godišnji Financijski izvještaj

Za otvaranje računa organizacijskog dijela poslovnog subjekta, klijent je dužan dodatno dostaviti:

 1. Akt o osnivanju organizacijskog dijela poslovnog subjekta  
 2. Rješenje o upisu organizacijskog dijela u registar nadležnog organa
Privrednik/obrtnik
 1. Rješenje nadležnog organa o dozvoljenom obavljanju djelatnosti. Ukoliko je temeljno Rješenje starije od dva mjeseca, prilaže se i potvrda nadležnog organa da se i dalje vodi kao samostalni privrednik/obrtnik, ne starija od dva mjeseca
 2. Obavještenje Zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnosti (u RS-u je nadležni organ APIF) 
 3. Uvjerenje o poreznoj registraciji
 4. Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih/indirektnih poreza
 5. Osobne iskaznice/lične karte i potvrde o prebivalištu (za državljane BiH), te putovnica/pasoš, lične karte/osobne iskaznice (za područje bivše SFRJ) i podatak o prebivalištu za klijente izvan BiH (za zakonske zastupnike/vlasnike, ovlaštenike za raspolaganje sredstvima)
 6. Posljednja Godišnja prijava poreza na dohodak i Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti
Udruženje građana
 1. Rješenje o upisu u registar nadležnog organa. Ukoliko je temeljno Rješenje starije od dva mjeseca prilaže se i potvrda nadležnog organa da je udruženje još uvijek aktivno, ne starija od dva mjeseca
 2. Statut
 3. Akt nadležnog organa o osnivanju
 4. Obavještenje Zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnosti (u RS-u je nadležni organ APIF)
 5. Uvjerenje o poreznoj registraciji
 6. Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih/indirektnih poreza  
 7. Osobne iskaznice/lične karte i potvrde o prebivalištu (za državljane BiH), te putovnica/pasoš, lične karte/osobne iskaznice (za područje bivše SFRJ) i podatak o prebivalištu za klijente izvan BiH (za zakonske zastupnike i ovlaštenike za raspolaganje sredstvima)
 8. Posljednji godišnji Financijski izvještaj
Humanitarna organizacija
 1. Rješenje o upisu u Registar humanitarnih organizacija. Ukoliko je temeljno Rješenje starije od dva mjeseca, prilaže se i potvrda nadležnog organa da je humanitarna organizacija još uvijek aktivna, ne starija od dva mjeseca
 2. Statut
 3. Akt nadležnog organa o osnivanju
 4. Obavještenje Zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnosti (u RS-u je nadležni organ APIF)
 5. Uvjerenje o poreznoj registraciji
 6. Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih/indirektnih poreza
 7. Osobne iskaznice/lične karte i potvrde o prebivalištu (za BiH državljane), te putovnica/pasoš, lične karte/osobne iskaznice (za područje bivše SFRJ) i podatak o prebivalištu za klijente izvan BiH (za zakonske zastupnike, ovlaštenike za raspolaganje sredstvima)
 8. Posljednji godišnji Financijski izvještaj
Klijent: u stečaju/likvidaciji
 1. Rješenje o otvaranju stečajnog/likvidacionog postupka
 2. Zahtjev za zatvaranje svih postojećih računa u Banci i dоkаz о podnesenim zahtjevima o zаtvаrаnju svih pоstојеćih rаčunа u drugim bankama
 3. Nalog za prijenos novčanih sredstava sa računa koji se zatvaraju na novi račun
 4. Rješenje o upisu u registar nadležnog organa (iz kojeg se vidi promjena naziva poslovnog subjekta). Ukoliko je rješenje starije od dva mjeseca, prilaže se i Izvod iz registra, ne stariji od dva mjeseca
 5. Obavještenje Zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnosti (u RS-u je nadležni organ APIF)
 6. Uvjerenje o poreznoj registraciji
 7. Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih/indirektnih poreza
 8. Osobne iskaznice/lične karte i potvrde o prebivalištu (za državljane BiH), te putovnica/pasoš, lične karte/osobne iskaznice (za područje bivše SFRJ) i podatak o prebivalištu za klijente izvan BiH (za zakonske zastupnike, ovlaštenike za raspolaganje sredstvima)

SVI DOKUMENTI (IZUZEV FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA), KOJE KLIJENT DOSTAVLJA BANCI, MORAJU BITI ORIGINALNI PRIMJERCI ILI OVJERENE KOPIJE

Ovjera dokumenata se može izvršiti kod nadležnih organa ili od strane uposlenika Banke, na osnovu uvida u originalnu dokumentaciju.

Posebni uvjeti otvaranja računa u poslovnicama na području RS

Za potrebe otvaranja računa u Poslovnici Banke na području Republike Srpske, neophodno je osigurati:

 1. Izjavu ovlaštene osobe o nepostojanju računa, nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima
 2. Uz Zahtjev za otvaranje računa pravnim osobama s područja FBiH ili Distrikta Brčko, čije se sjedište poslovanja/organizacijskog dijela ne nalazi na teritoriji RS-a, klijent je dužan priložiti Potvrdu Porezne uprave RS o nerezidentnosti, ne stariju od 15 dana
Inozemne pravne osobe
 1. Izvod iz upisa u sudski ili ekvivalentan registar u domicilnoj zemlji, ne stariji od tri mjeseca, sa ovjerenim prevodom na jedan od službenih jezika u BiH
 2. Osnivački akt ili Statut
 3. Potvrda nadležne Porezne uprave u BiH da je nerezident upisan u Registar nerezidenata, ne starija od 15 dana
 4. Izjava o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima
 5. Posljednji godišnji financijski izvještaj i izvještaj nezavisnog revizora o poslovanju nerezidenta u matičnoj zemlji ili u zemlji u kojoj obavlja registriranu djelatnost, odnosno dokument o plaćenom porezu
 6. Osobne iskaznice/lične karte i potvrde o prebivalištu (za državljane BiH), te putovnice/pasoš, lične karte/osobne iskaznice (za područje bivše SFRJ) i podatak o prebivalištu za klijente izvan BiH (za zakonske zastupnike, ovlaštenike za raspolaganje sredstvima i za svaku fizičku osobu koja direktno ili indirektno posjeduje najmanje 10% poslovnog udjela, dionica, na osnovu kojih ima učešće u upravljanju poslovnim subjektom, odnosno njegovim sredstvima)
 7. Podatke o svakom poslovnom subjektu koji direktno ili indirektno posjeduju najmanje 10% poslovnog udjela, dionica, na osnovu kojih ima učešće u upravljanju poslovnim subjektom, odnosno njegovim sredstvima
Strana predstavništva
 1. Izvod dokumenta o osnivanju društva iz registra, u koji je matično pravno lice upisano kod nadležne institucije zemlje u kojoj ima registrirano sjedište, ne stariji od tri mjeseca
 2. Rješenje o upisu u Registar predstavništva stranih pravnih lica u BiH, ne starije od tri mjeseca (ili Izvod/potvrda kojom se dokazuje da nije bilo statusnih promjena Klijenta u Registru, ne starija od tri mjeseca)
 3. Akt o osnivanju Predstavništva u BiH
 4. Odluku o imenovanju lica za zastupanje i rad u Predstavništvu u BiH
 5. Obavijest nadležnog zavoda za statistiku o razvrstavanju predstavništva stranih pravnih lica po djelatnosti (u RS-u je nadležni organ APIF)
 6. Poreski broj
 7. Izjava o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima
 8. Posljednji godišnji financijski izvještaji i izvještaj nezavisnog revizora o poslovanju nerezidenta u matičnoj zemlji ili u zemlji u kojoj obavlja registriranu djelatnost
 9. Osobne iskaznice/lične karte i potvrde o prebivalištu (za državljane BiH), te putovnice/pasoš, lične karte/osobne iskaznice (za područje bivše SFRJ) i podatak o prebivalištu za klijente izvan BiH (za zakonske zastupnike, ovlaštenike za raspolaganje sredstvima i za svaku fizičku osobu koja direktno ili indirektno posjeduje najmanje 10% poslovnog udjela, dionica, na osnovu kojih ima učešće u upravljanju poslovnim subjektom, odnosno njegovim sredstvima)
 10. Podaci o svakom poslovnom subjektu koji direktno ili indirektno posjeduju najmanje 10% poslovnog udjela, dionica, na osnovu kojih ima učešće u upravljanju poslovnim subjektom, odnosno njegovim sredstvima
Podružnice inozemnih pravnih osoba
 1. Izvod iz upisa u sudski ili ekvivalentan registar u domicilnoj zemlji, ne stariji od tri mjeseca, s ovjerenim prevodom na jedan od službenih jezika u BIH
 2. Rješenje o upisu podružnice inozemne pravne osobe u sudski registar u BiH. Ukoliko je temeljno rješenje starije od dva mjeseca, prilaže se i Izvod iz sudskog registra, ne stariji od tri mjeseca
 3. Osnivački akt ili Statut
 4. Obavještenje Zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnosti (u RS-u je nadležni organ APIF)
 5. Uvjerenje o poreznoj registraciji
 6. Izjava o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima
 7. Posljednji godišnji financijski izvještaj i izvještaj nezavisnog revizora o poslovanju nerezidenta u matičnoj zemlji ili u zemlji u kojoj obavlja registriranu djelatnost
 8. Osobne iskaznice/lične karte i potvrde o prebivalištu (za državljane BiH), te putovnice/pasoš, lične karte/osobne iskaznice (za područje bivše SFRJ) i podatak o prebivalištu za klijente izvan BiH (za zakonske zastupnike, ovlaštenike za raspolaganje sredstvima i za svaku fizičku osobu koja direktno ili indirektno posjeduje najmanje 10% poslovnog udjela, dionica, na osnovu kojih ima učešće u upravljanju poslovnim subjektom, odnosno njegovim sredstvima)
 9. Podaci o svakom poslovnom subjektu koji direktno ili indirektno posjeduju najmanje 10% poslovnog udjela, dionica, na osnovu kojih ima učešće u upravljanju poslovnim subjektom, odnosno njegovim sredstvima

SVI DOKUMENTI (IZUZEV FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA), KOJE KLIJENT DOSTAVLJA BANCI, MORAJU BITI ORIGINALNI PRIMJERCI ILI OVJERENE KOPIJE

Ovjera dokumenata se može izvršiti kod nadležnih organa. Dokumenti koji nisu na jednom od jezika u upotrebi u BiH, moraju biti prevedeni od strane samostalnog sudskog tumača, unutar ili izvan BiH.

Kako uplatiti temeljni kapital društva?

Uplatu temeljnog kapitala moguće je izvršiti gotovinski u bilo kojoj poslovnici Banke ili bezgotovinski u valuti BAM, na račun Banke: 3380000000000072; Svrha: osnivački kapital za: «točan naziva društva koje se osniva u BiH». Bezgotovinsku uplatu osnivačkog kapitala u stranoj valuti iz inozemstva, moguće je izvršiti na sljedeći broj računa: IBAN: BA393380000000000072; SWIFT: UNCRBA22, uz opis: „Initial capital for estabilishing «name of newly est. Company»“.

Uplatitelj je obvezan na platnom nalogu navesti opciju „OUR“, kojom se obvezuje platiti i naknadu za obradu ovoga priliva, kako se iznos doznake na ime uplate osnivačkog kapitala ne bi umanjio za propisanu naknadu Banke za priliv sredstava.

Po izvršenoj uplati osnivačkog kapitala, Banka ispostavlja klijentu „Potvrdu o uplati osnivačkog kapitala“, a koja klijentu služi kao osnova za registraciju društva.

Kako do potvrde o otvorenom računu?

Zahtjev za izdavanje potvrde možete dostaviti na e-mail Voditelja poslovnog odnosa ili u najbližu poslovnicu. Na zahtjevu je neophodno navesti vrstu potvrde, brojeve računa za koje se potvrda traži, te svrhu izdavanja potvrde. Zahtjev mora biti ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe.

Naplata naknade za izdanu potvrdu se može obaviti bez fizičke prisutnosti klijenta, temeljem Zahtjeva za izdavanje potvrde na kojem treba biti navedena sljedeća rečenica: „Ovim zahtjevom dajemo suglasnost da naknadu za izdavanje predmetne potvrde možete naplatiti s našeg računa broj …………“ 

Što mi je potrebno za otvaranje transakcijskog/deviznog računa pravnog lica?

Za otvaranje računa neophodno je dostaviti zahtjev za otvaranje računa i prateću dokumentaciju društva.

Zahtjev možete preuzeti ovdje, a popis prateće dokumentacije možete pogledati ovdje.

Što je neaktivni račun i kako ga mogu aktivirati?

Neaktivni račun je račun koji u zadnjih 12 mjeseci nije imao deponiranja i povlačenja sredstava od strane ovlaštenih osoba. Neaktivnim računima se naplaćuje naknada za vođenje računa, dok se računi kojima je stanje ispod 10,00 KM zatvaraju zbog neaktivnosti.

Moguće je aktivirati samo račune koji imaju pozitivno stanje. Kako bi se neaktivan račun aktivirao neophodno je ažurirati dokumentaciju društva, te kontaktirati Voditelja poslovnog odnosa.

Na koje načine mogu primati izvode?

Izvode možete primati:

- Putem e-maila (zahtjev za primanje izvoda putem e-mail-a možete preuzeti ovdje, a popunjen, potpisan i ovjeren obrazac potrebno je dostaviti Voditelju poslovnog odnosa)

- Putem internet bankarstva (e-ba plus)

Kako izvršiti izmjenu ovlaštenika po računu?

Izmjenu ovlaštenika možete izvršiti popunjavanjem Zahtjeva za izmjenu računa koji možete preuzeti ovdje, putem kojeg možete izvršiti i dodavanje i brisanje ovlaštenja s kartona deponiranih potpisa.

Zahtjev za dodavanje ovlaštenja za polaganje/podizanje gotovine možete preuzeti ovdje.

Uz popunjene, potpisane i ovjerene zahtjeve, neophodno je dostaviti ovjerene kopije ličnih karata/osobnih iskaznica i potvrde o prebivalištu za nove ovlaštenike po računima.

Koje vrste računa mogu otvoriti uz račun za redovno poslovanje?

Uz račun za redovno poslovanje, možete otvoriti i račun za poslovanje organizacijskog dijela poslovnog subjekta, kao i račune za posebnu namjenu (čija je namjena utvrđena zakonom ili drugim propisom sukladno zakonu: sredstva rezervi, sredstva depozita, izdvojena sredstva za posebne namjene, sredstva solidarnosti, sredstva za opremu organa uprave, sredstva za investicije, sredstva izdvojena po osnovi izdanih instrumenata osiguranja plaćanja, te druga sredstva koja se izdvajaju na posebne račune).

Tko potpisuje Ugovor o otvaranju i vođenju računa i obavljanju poslovanja platnog prometa?

Ugovor o otvaranju i vođenju računa i obavljanju poslovanja platnog prometa potpisuje ovlaštena/e osoba/e ispred Banke i zakonski zastupnik klijenta. Ugovor se također može sklopiti putem za to ovlaštene osobe od strane klijenta, pod uvjetom da se ista legitimira s ovjerenom posebnom punomoći/ovlaštenjem (ovjerenom kod nadležnog tijela, na zakonom propisan način).

Tko uspostavlja poslovni odnos s Bankom u ime poslovnog subjekta?

Poslovni odnos s Bankom u ime poslovnog subjekta uspostavlja zakonski zastupnik ili ovlaštenik na osnovu ovjerene punomoći od strane nadležnog organa. Utvrđivanje i provjera identiteta zakonskog zastupnika ili ovlaštenika, te prikupljanje propisanih podataka, vrši se uvidom u važeći identifikacijski dokument zakonskog zastupnika ili ovlaštenika u njegovom prisustvu.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo
Ukoliko već niste, ugovorite odmah jednu od ovih usluga:

Internet bankarstvo

Visa Business Electron kartica