TRANSAKCIJSKI/DEVIZNI RAČUN

NUDIMO VAM MOGUĆNOST OTVARANJA TRANSAKCIJSKOG I/ILI DEVIZNOG RAČUNA, KAO I NIZ POGODNOSTI ZA BRZ PRISTUP I JEDNOSTAVNO RASPOLAGANJE VAŠIM SREDSTVIMA.

Odaberite organizacioni oblik društva, kako biste saznali koju je dodatnu dokumentaciju, pored obrazaca Banke, potrebno dostaviti za otvaranje računa. 

Dionička društva i društva s ograničenom odgovornošću
 1. Rješenje o upisu u registar nadležnog organa. Ukoliko je temeljno rješenje starije od dva mjeseca, prilaže se i Izvod iz registra nadležnog organa, ne stariji od dva mjeseca
 2. Statut ili Pravila vlasnika računa
 3. Akt nadležnog organa o osnivanju
 4. Obavještenje Zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnosti (u RS-u je nadležni organ APIF)
 5. Uvjerenje o poreznoj registraciji
 6. Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih/indirektnih poreza
 7. Osobne iskaznice/lične karte i potvrde o prebivalištu (za državljane BiH), te putovnica/pasoš, lične karte/osobne iskaznice (za područje bivše SFRJ) i podatak o prebivalištu za klijente izvan BiH (za zakonske zastupnike, ovlaštenike za raspolaganje sredstvima i za svaku fizičku osobu koja direktno ili indirektno posjeduje najmanje 10% poslovnog udjela, dionica, na osnovu kojih ima učešće u upravljanju poslovnim
  subjektom, odnosno njegovim sredstvima)   
 8. Podaci o svakom poslovnom subjektu, koji direktno ili indirektno posjeduju najmanje 10% poslovnog udjela, dionica, na osnovu kojih imaju učešće u upravljanju poslovnim subjektom, odnosno njegovim sredstvima
 9. Posljednji godišnji Financijski izvještaj

Za otvaranje računa organizacijskog dijela poslovnog subjekta, klijent je dužan dodatno dostaviti:

 1. Akt o osnivanju organizacijskog dijela poslovnog subjekta  
 2. Rješenje o upisu organizacijskog dijela u registar nadležnog organa
Privrednik/obrtnik
 1. Rješenje nadležnog organa o dozvoljenom obavljanju djelatnosti. Ukoliko je temeljno Rješenje starije od dva mjeseca, prilaže se i potvrda nadležnog organa da se i dalje vodi kao samostalni privrednik/obrtnik, ne starija od dva mjeseca
 2. Obavještenje Zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnosti (u RS-u je nadležni organ APIF) 
 3. Uvjerenje o poreznoj registraciji
 4. Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih/indirektnih poreza
 5. Osobne iskaznice/lične karte i potvrde o prebivalištu (za državljane BiH), te putovnica/pasoš, lične karte/osobne iskaznice (za područje bivše SFRJ) i podatak o prebivalištu za klijente izvan BiH (za zakonske zastupnike/vlasnike, ovlaštenike za raspolaganje sredstvima)
 6. Posljednja Godišnja prijava poreza na dohodak i Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti
Udruženje građana
 1. Rješenje o upisu u registar nadležnog organa. Ukoliko je temeljno Rješenje starije od dva mjeseca prilaže se i potvrda nadležnog organa da je udruženje još uvijek aktivno, ne starija od dva mjeseca
 2. Statut
 3. Akt nadležnog organa o osnivanju
 4. Obavještenje Zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnosti (u RS-u je nadležni organ APIF)
 5. Uvjerenje o poreznoj registraciji
 6. Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih/indirektnih poreza  
 7. Osobne iskaznice/lične karte i potvrde o prebivalištu (za državljane BiH), te putovnica/pasoš, lične karte/osobne iskaznice (za područje bivše SFRJ) i podatak o prebivalištu za klijente izvan BiH (za zakonske zastupnike i ovlaštenike za raspolaganje sredstvima)
 8. Posljednji godišnji Financijski izvještaj
Humanitarna organizacija
 1. Rješenje o upisu u Registar humanitarnih organizacija. Ukoliko je temeljno Rješenje starije od dva mjeseca, prilaže se i potvrda nadležnog organa da je humanitarna organizacija još uvijek aktivna, ne starija od dva mjeseca
 2. Statut
 3. Akt nadležnog organa o osnivanju
 4. Obavještenje Zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnosti (u RS-u je nadležni organ APIF)
 5. Uvjerenje o poreznoj registraciji
 6. Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih/indirektnih poreza
 7. Osobne iskaznice/lične karte i potvrde o prebivalištu (za BiH državljane), te putovnica/pasoš, lične karte/osobne iskaznice (za područje bivše SFRJ) i podatak o prebivalištu za klijente izvan BiH (za zakonske zastupnike, ovlaštenike za raspolaganje sredstvima)
 8. Posljednji godišnji Financijski izvještaj
Klijent: u stečaju/likvidaciji
 1. Rješenje o otvaranju stečajnog/likvidacionog postupka
 2. Zahtjev za zatvaranje svih postojećih računa u Banci i dоkаz о podnesenim zahtjevima o zаtvаrаnju svih pоstојеćih rаčunа u drugim bankama
 3. Nalog za prijenos novčanih sredstava sa računa koji se zatvaraju na novi račun
 4. Rješenje o upisu u registar nadležnog organa (iz kojeg se vidi promjena naziva poslovnog subjekta). Ukoliko je rješenje starije od dva mjeseca, prilaže se i Izvod iz registra, ne stariji od dva mjeseca
 5. Obavještenje Zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnosti (u RS-u je nadležni organ APIF)
 6. Uvjerenje o poreznoj registraciji
 7. Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih/indirektnih poreza
 8. Osobne iskaznice/lične karte i potvrde o prebivalištu (za državljane BiH), te putovnica/pasoš, lične karte/osobne iskaznice (za područje bivše SFRJ) i podatak o prebivalištu za klijente izvan BiH (za zakonske zastupnike, ovlaštenike za raspolaganje sredstvima)

SVI DOKUMENTI (IZUZEV FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA), KOJE KLIJENT DOSTAVLJA BANCI, MORAJU BITI ORIGINALNI PRIMJERCI ILI OVJERENE KOPIJE

Ovjera dokumenata se može izvršiti kod nadležnih organa ili od strane uposlenika Banke, na osnovu uvida u originalnu dokumentaciju.

Posebni uvjeti otvaranja računa u poslovnicama na području RS

Za potrebe otvaranja računa u Poslovnici Banke na području Republike Srpske, neophodno je osigurati:

 1. Izjavu ovlaštene osobe o nepostojanju računa, nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima
 2. Uz Zahtjev za otvaranje računa pravnim osobama s područja FBiH ili Distrikta Brčko, čije se sjedište poslovanja/organizacijskog dijela ne nalazi na teritoriji RS-a, klijent je dužan priložiti Potvrdu Porezne uprave RS o nerezidentnosti, ne stariju od 15 dana
Inozemne pravne osobe
 1. Izvod iz upisa u sudski ili ekvivalentan registar u domicilnoj zemlji, ne stariji od tri mjeseca, sa ovjerenim prevodom na jedan od službenih jezika u BiH
 2. Osnivački akt ili Statut
 3. Potvrda nadležne Porezne uprave u BiH da je nerezident upisan u Registar nerezidenata, ne starija od 15 dana
 4. Izjava o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima
 5. Posljednji godišnji financijski izvještaj i izvještaj nezavisnog revizora o poslovanju nerezidenta u matičnoj zemlji ili u zemlji u kojoj obavlja registriranu djelatnost, odnosno dokument o plaćenom porezu
 6. Osobne iskaznice/lične karte i potvrde o prebivalištu (za državljane BiH), te putovnice/pasoš, lične karte/osobne iskaznice (za područje bivše SFRJ) i podatak o prebivalištu za klijente izvan BiH (za zakonske zastupnike, ovlaštenike za raspolaganje sredstvima i za svaku fizičku osobu koja direktno ili indirektno posjeduje najmanje 10% poslovnog udjela, dionica, na osnovu kojih ima učešće u upravljanju poslovnim subjektom, odnosno njegovim sredstvima)
 7. Podatke o svakom poslovnom subjektu koji direktno ili indirektno posjeduju najmanje 10% poslovnog udjela, dionica, na osnovu kojih ima učešće u upravljanju poslovnim subjektom, odnosno njegovim sredstvima
Strana predstavništva
 1. Izvod dokumenta o osnivanju društva iz registra, u koji je matično pravno lice upisano kod nadležne institucije zemlje u kojoj ima registrirano sjedište, ne stariji od tri mjeseca
 2. Rješenje o upisu u Registar predstavništva stranih pravnih lica u BiH, ne starije od tri mjeseca (ili Izvod/potvrda kojom se dokazuje da nije bilo statusnih promjena Klijenta u Registru, ne starija od tri mjeseca)
 3. Akt o osnivanju Predstavništva u BiH
 4. Odluku o imenovanju lica za zastupanje i rad u Predstavništvu u BiH
 5. Obavijest nadležnog zavoda za statistiku o razvrstavanju predstavništva stranih pravnih lica po djelatnosti (u RS-u je nadležni organ APIF)
 6. Poreski broj
 7. Izjava o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima
 8. Posljednji godišnji financijski izvještaji i izvještaj nezavisnog revizora o poslovanju nerezidenta u matičnoj zemlji ili u zemlji u kojoj obavlja registriranu djelatnost
 9. Osobne iskaznice/lične karte i potvrde o prebivalištu (za državljane BiH), te putovnice/pasoš, lične karte/osobne iskaznice (za područje bivše SFRJ) i podatak o prebivalištu za klijente izvan BiH (za zakonske zastupnike, ovlaštenike za raspolaganje sredstvima i za svaku fizičku osobu koja direktno ili indirektno posjeduje najmanje 10% poslovnog udjela, dionica, na osnovu kojih ima učešće u upravljanju poslovnim subjektom, odnosno njegovim sredstvima)
 10. Podaci o svakom poslovnom subjektu koji direktno ili indirektno posjeduju najmanje 10% poslovnog udjela, dionica, na osnovu kojih ima učešće u upravljanju poslovnim subjektom, odnosno njegovim sredstvima
Podružnice inozemnih pravnih osoba
 1. Izvod iz upisa u sudski ili ekvivalentan registar u domicilnoj zemlji, ne stariji od tri mjeseca, s ovjerenim prevodom na jedan od službenih jezika u BIH
 2. Rješenje o upisu podružnice inozemne pravne osobe u sudski registar u BiH. Ukoliko je temeljno rješenje starije od dva mjeseca, prilaže se i Izvod iz sudskog registra, ne stariji od tri mjeseca
 3. Osnivački akt ili Statut
 4. Obavještenje Zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnosti (u RS-u je nadležni organ APIF)
 5. Uvjerenje o poreznoj registraciji
 6. Izjava o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima
 7. Posljednji godišnji financijski izvještaj i izvještaj nezavisnog revizora o poslovanju nerezidenta u matičnoj zemlji ili u zemlji u kojoj obavlja registriranu djelatnost
 8. Osobne iskaznice/lične karte i potvrde o prebivalištu (za državljane BiH), te putovnice/pasoš, lične karte/osobne iskaznice (za područje bivše SFRJ) i podatak o prebivalištu za klijente izvan BiH (za zakonske zastupnike, ovlaštenike za raspolaganje sredstvima i za svaku fizičku osobu koja direktno ili indirektno posjeduje najmanje 10% poslovnog udjela, dionica, na osnovu kojih ima učešće u upravljanju poslovnim subjektom, odnosno njegovim sredstvima)
 9. Podaci o svakom poslovnom subjektu koji direktno ili indirektno posjeduju najmanje 10% poslovnog udjela, dionica, na osnovu kojih ima učešće u upravljanju poslovnim subjektom, odnosno njegovim sredstvima

SVI DOKUMENTI (IZUZEV FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA), KOJE KLIJENT DOSTAVLJA BANCI, MORAJU BITI ORIGINALNI PRIMJERCI ILI OVJERENE KOPIJE

Ovjera dokumenata se može izvršiti kod nadležnih organa. Dokumenti koji nisu na jednom od jezika u upotrebi u BiH, moraju biti prevedeni od strane samostalnog sudskog tumača, unutar ili izvan BiH.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo
Ugovorite odmah jednu od ovih usluga i to bez naknade:

Internet bankarstvo

Visa Business Electron kartica