Financiranje trgovine

GARANCIJE (DOMAĆE I INOZEMNE)

UniCredit Bank, kao siguran i svjetski priznat  garant,  odobrava i izdaje garancije u zemlji i prema inozemstvu, kao osiguranje u raznim vrstama poslovnih transakcija – od ugovora o građenju i kupoprodaje, pa sve do izvršenja financijskih obveza, kao što su zajmovi i njihova otplata.

Bankarska garancija na prvi poziv neopoziva je obveza banke-garanta da korisniku plati o dospijeću i u suglasnosti s ostalim uvjetima garancije odgovarajuću svotu unutar utvrđenog maksimalnog iznosa, na njegov prvi pismeni zahtjev i uz podnošenje drugih dokumenata (ukoliko su predviđeni) točno specificiranih u garanciji, u slučaju da je treća osoba propustila izvršiti preuzetu obvezu iz temeljnog ugovora.

Međunarodna i domaća poslovna praksa razvila je nekoliko vrsta bankarskih garancija (nostro i loro)  koje se u praksi najčešće koriste.

Činidbene garancije
 • ozbiljnost ponude - banka se obvezuje isplatiti određeni iznos na prvi zahtjev investitora i u njegovu korist, ukoliko ponuditelj propusti izvršiti obveze koje je preuzeo svojom ponudom. Garancija se izdaje u određenom iznosu obično u visini određenog postotka od vrijednosti budućeg posla (između 2-5%);
 •  povrat avansa – banka se obvezuje korisniku izvršiti povrat avansa isplaćenog nalogodavcu ukoliko nalogodavac ne izvrši ugovorom preuzete obveze;
 •  dobro izvršenje posla – banka se obvezuje izvršiti plaćanje korisniku u slučaju kašnjenja izvršenja ugovora ili manjkavosti i nekvalitetnog izvršavanja ili u slučaju da je isporučitelj robe, odnosno izvođač radova postao financijski nesposoban da ugovor izvrši u cijelosti;
 • otklanjanje nedostataka u garantnom periodu – banka se obvezuje izvršiti plaćanje korisniku ukoliko izvođač radova ne otkloni nedostatke nastale u garantnom periodu;
 • povrat zadržanog iznosa - kod građenja velikih objekata uobičajeno je da naručitelj radova (investitor) zadržava određene iznose od svake obračunate situacije kao dodatno osiguranje za dobro izvršenje posla. Izvoditelji će, stoga, nastojati da se gotov novac ne zadržava kao garantni polog i umjesto toga će naručitelju ponuditi bankarsku garanciju.

Platežne garancije

Platežne garancije osiguravaju korisnika da će, za isporučenu robu ili obavljenu uslugu, biti od svog ugovornog partnera u roku financijski izmiren. Iznos platežne garancije je određen vrijednošću ugovora temeljem kojeg je izdana ili nekim manjim iznosom. Valjanost platežne garancije vezuje se za izvršenje temeljnog ugovora i za uredno izmirenje isporučenih roba ili obavljenih usluga.

Platežne garancije se izdaju u svrhu:

 • plaćanja isporučene robe/opreme
 • za otplatu robnih kredita
 • za otplatu financijskih kredita obnih kredita
 • za otplatu financijskih kredita


Carinske garancije

Carinske garancije pokriće su koje se primjenjuje kod privremenog uvoza robe. Ukoliko se unutar određenih vremenskih limita uvezena roba ne izveze (bez obzira je li u pitanju reeksport ili dorada), a redovne uvozne carinske pristojbe za tu robu nisu plaćene, carinska služba će se temeljem garancije naplatiti.

Carinske garancije mogu biti u obliku:

a) pojedinačne garancije za:

 • carinski postupak stavljanja robe u slobodan promet, carinske postupke s ekonomskim učinkom i privremeni smještaj
 • carinski postupak provoza

b) sveobuhvatne garancije za:

 • carinski postupak stavljanja robe u slobodan promet, carinske postupke s ekonomskim učinkom i privremeni smještaj robe
 • carinski postupak provoza.


AKREDITIVI (DOKUMENTARNI I STANDBY)

UniCredit Banka je vodeća institucija koja ima međunarodno certificirane specijaliste koji  će vam pružiti najbolju kvalitetu servisa u poslovanju s akreditivima (dokumentarnim i standby). Osim procesiranja akreditiva prema međunarodnim pravilima, pružamo stručnu pomoć pri popunjavanju Naloga za otvaranje akreditiva koji možete naći na našoj stranici, izradi teksta akreditiva, pregledu dokumenata po izvoznom i uvoznom akreditivu, organiziramo prezentacije za klijente i njihove partnere.

Akreditiv je instrument plaćanja koji predstavlja pismenu obvezu banke, danu po nalogu njenog komitenta, kojom se banka obvezuje da će iskazani iznos u utvrđenoj valuti platiti korisniku akreditiva, uz uvjet da korisnik banci podnese točno zahtijevane dokumente iz kojih je vidljivo da je isporuka robe uslijedila ili da je odgovarajuća usluga obavljena unutar određenog vremena.

Akreditivi podliježu pravilima koja su propisana od Međunarodne trgovinske komore u Parizu.

Dokumentarni akreditiv osigurava zaštitu interesa obiju strana na način da je:

 • Prodavatelj siguran da će, nakon što prezentira dokumente tražene uvjetima akreditiva te pritom ispuni i sve ostale uvjete akreditiva, naplatiti vrijednost robe koju je otpremio i/ili usluge koju je izvršio jer mu honoriranje tih dokumenata jamči akreditivna banka.
 • Kupac siguran da će banka honorirati isključivo one dokumente koji pokazuju ispunjenje svih uvjeta akreditiva te koji mu osiguravaju pravo raspolaganja robom.

Kada koristiti dokumentarni akreditiv?
 • kupac i prodavatelj nisu u osobnom kontaktu prilikom plaćanja i isporuke robe jer su razdvojeni prirodnim i zakonskim granicama,
 • vremensko razdoblje potrebno za prijevoz robe produžuje transakciju kupoprodaje,
 • zahtijeva se ispunjavanje carinskih formalnosti;
 • mogućnosti pojave raznih vrsta rizika (političkih,valutnih i slično).

Vrste dokumentarnih akreditiva
 • po načinu plaćanja (po viđenju, s odgođenim plaćanjem, akceptni, otkupni, sa zelenom i crvenom klauzulom);
 • prema stupnju obveznosti (neopozivi, potvrđeni/nepotvrđeni, Standy akreditivi);
 • prema prenosivosti (prenosivi, back to back, cirkularni i izravni, revolving akreditivi);

Akreditivni dokumenti
 • Robni dokumenti (trgovačka faktura, paking lista);
 • Transportni (prijevozni) dokumenti (Pomorska teretnica, Neprenosiva pomorska teretnica,
 • Multimodalni transportni dokument, Charter Party teretnica, Zračni tovarni list, Željeznički tovarni list, Kamionski tovarni list);
 • Isprave o osiguranju robe (polisa osiguranja);
 • Dokumentarna mjenica/trata.
 • Ostali dokumenti (EUR 1, certifikati o kvaliteti i kvantiteti, fitosanitarni certifikat, tvornička uvjerenja, atesti, garancije proizvođača itd.).

NAPLATA (ČISTA I DOKUMENTARNA NAPLATA)

Naplata (čista i dokumentarna) ili Inkaso prodavateljev je nalog kojim on nalaže svojoj banci da podnesene joj dokumente izruči njegovu kupcu putem bankovne veze u zemlji tog kupca, uz uvjet da ih ovaj odmah plati ili da akceptira na njega vučenu mjenicu.

Inkaso se ugovara kao vid plaćanja u situaciji kada se prodavatelj i kupac poznaju i kada je prodavatelj (izvoznik) uvjeren da je kupac vrlo pouzdana osoba i da su kupčeva solventnost i spremnost da ugovorenu robu plati, neupitne.

 Prednosti korištenja inkasa su sljedeće:

 • jednostavan i jeftin način rukovanja dokumentima
 • plaćanje se odvija brže nego kod plaćanja na otvoreno i
 • zaštićenost vlasništva nad robom i mogućnost raspolaganja njome, što je neusporedivo povoljnije nego kod isporuke robe na otvoreno.

 Tri su temeljna oblika inkasa poznata u poslovnoj praksi. Prilikom sklapanja ugovora kupac i prodavatelj će utanačiti da se plaćanje robe ili usluge obavi

Novac uz dokumenta (Cash Against Documents – CAD)

Kod CAD aranžmana izvoznikova komercijalna i otpremna dokumenta će biti poslana uvoznikovoj banci i uručena uvozniku tek kad sredstva budu naplaćena. Uvoznik zato ne može da preuzme robu od prijevoznika dok plaćanje ne bude izvršeno.

Dokumenta uz plaćanje (Documents against payment ili D/P)

Kao i kod CAD transakcije, izvoznikova komercijalna i otpremna dokumenta šalju se preko uvoznikove banke radi naplate sredstava. Pored izvoznih dokumenata, izvoznik prilaže mjenicu koja je plativa kada je kupac vidi (zato na njoj stoje riječi „po viđenju“).

Dokumenta uz akcept (Documents against acceptance ili D/A)

Uvoznicima se nudi odgoda plaćanja, pod uvjetom da su spremni da akceptiraju mjenicu koju na njih vuku izvoznici u određenom roku, na neko buduće vrijeme koje je fiksno. Akceptiranjem mjenice uvoznik pravno priznaje dug. Akcept je ostvaren kada uvoznik stavi svoj potpis na lice mjenice. Banka uručuje otpremna dokumenta uvozniku.

Podnošenje dokumenata na inkaso

Nakon što se, temeljem sklopljenog ugovora, prikupe otpremni dokumenti kao dokaz izvršene otpreme robe isti će poslužiti izvozniku da robu naplati. Pošto je ugovorom definirano da će plaćanje robe biti obavljeno putem dokumentarne naplate, izvoznik će pristupiti realizaciji iste. Cijeli proces obavljanja dokumentarne naplate mogao bi se podijeliti u tri faze i to:

 • Ispostavljanje inkaso naloga (collection instruction) od strane izvoznika,
 • Prosljeđivanje inkaso naloga sa svim potrebnim dokumentima podnosećoj  odnosno naplatnoj banci,
 • Iskup dokumenata kod podnoseće odnosno naplatne banke.
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo