Garancijski fond

Federacije BiH

Više detalja

Kreditno garantni programi Garancijskog fonda namijenjeni su jačanju kreditnog potencijala poduzetnika s ciljem poboljšanja likvidnosti i stvaranja uslova za održivi rast privrede i zapošljavanja uz garanciju kreditno-garantnog fonda RB FBiH u visini 50% pojedinačnog iznosa kredita.

Opće karakteristike

Vrste programa:

 • Izvoznici
 • Mikro, mala i srednja poduzeća
 • Obrtnici i ostale samostalne privredne djelatnosti

Kriteriji prihvatljivosti

 • Nemaju dospjele, a neizmirene obaveze po osnovu doprinosa, direktnih i indirektnih poreza;
 • Nisu isplatili dobiti/dividendu u periodu od 29.02. do 30.06.2021. (ili u bilo kojem drugom periodu od 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za kredit koji se podnosi nakon 30.06.2021.g. u procentu većem od 50% od ukupnog iznosa dobiti/ dividende);
 • Nisu sudužnici/jemci po drugim kreditima/financijskom leasingu koji nisu raspoređeni u nivou kreditnog rizika 1 ili 2;
 • Nisu  u većinskom vlasništvu članova izvršne i zakonodavne vlasti ili Nadzornog odbora Razvojne banke;
 • Nisu u stečaju ili nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije.
 • Nisu privredna društva koja podliježu neizvršenom nalogu za povrat sredstava,
 • Nisu javna poduzeća bilo kojeg nivoa u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Eliminatorni kriteriji

Garancija se ne može odobravati za kredite sa sljedećom namjenom:

 • Kupovina zemljišta i poslovnih prostora,
 • Kupovina poslovnih udjela,
 • Transakcije između korisnika kredita i povezanim licima,
 • Refinanciranje kreditnih obaveza i obaveza po osnovu financijskog lizinga,
 • Sektori iz trgovine na veliko i malo,
 • Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) automobila i motornih vozila (rent-a-car).

Sredstva su namijenjena za:

 - Tekuća likvidnost (isplata plaća, plaćanje poreza i doprinosa, i sl)

 - Obrtna sredstava

 - Investicije u osnovna sredstva (nabavke opreme, izgradnja/renoviranje i adaptacije objekata i sl.) u cilju:

 • pokretanja novih poslovnih aktivnosti i rast i razvoj postojećih,
 • povećanja konkurentnosti,
 • razvoja i uvođenja inovacija,
 • novog upošljavanja (ukoliko je vezano za novu investiciju).  

Subvencija kamatne stope se obračunava i isplaćuje kvartalno, uz uvjet namjenskog korištenja i urednog izmirenja obaveza po kreditu i to:

 • Program za izvoznike i Program za velika preduzeća do 2,5% godišnje nominalne kamatne stope
 • Program za mikro, mala i srednja poduzeća do 4,5% godišnje nominalne kamatne stope

Programi i uvjeti programa

Korisnici kredita Pravna lica – izvoznici koji su ostvarili najmanje 30% izvoznog prihoda u poslovnim prihodima prethodne financijske godine za koju su dostupni službeni godišnji financijski izvještaji društva.
Iznos kredita Max. 6.000.000 KM      
Iznos garancije Maksimalni iznos garancije po jednom kreditnom zahtjevu 3.000.000 KM. Maksimalni iznos garancija prema jednom korisniku / grupi povezanih lica po svim Programima 5.000.000 KM.
Rok vraćanja
 • Kratkoročni krediti: 12 mjeseci
 • Dugoročni krediti i likvidnost: 60 mjeseci uključujući grace period 12 mjeseci
 • Dugoročni krediti: 120 mjeseci, uključujući grace period do 24 mjeseca (za osnovna sredstva)
Korisnici kredita

Subjekti male privrede, pravna lica, definirana u skladu sa Zakonom o poticaju razvoja male privrede, koja ispunjavaju kriterij za segmentaciju subjekata male privrede:

 • manje od 250 uposlenih,
 • čiji godišnji promet ne prelazi 40 mln KM i/ili čiji godišnji bilans stanja ne prelazi 30 mln KM
Iznos kredita
 • Krediti za mikro poduzeća do 250.000 KM
 • Krediti za mala poduzeća do 1.000.000 KM
 • Krediti za srednja poduzeća do 3.000.000 KM   
Iznos garancije Maksimalni iznos garancija prema jednom korisniku / grupi povezanih lica po svim kreditno-garantnim Programima 3.000.000 KM

Rok vraćanja

 • Kratkoročni krediti: 12 mjeseci
 • Dugoročni krediti i likvidnost: 60 mjeseci uključujući grace period 18 mjeseci
 • Dugoročni krediti: 120 mjeseci, uključujući grace period do 18 mjeseca

Kriteriji za segmentaciju subjekata male privrede:

Mikro subjekti male privrede

Pravna lica koja upošljavaju prosječno godišnje manje od 10 lica i čiji godišnji promet i/ili godišnja bilansa stanja ne prelazi 400.000 KM.

Mali subjekti male privrede

Pravna lica koja upošljavaju prosječno godišnje manje od 50 lica i čiji godišnji promet i/ili godišnja bilansa stanja ne prelazi 4.000.000 KM.

Srednji subjekti male privrede

Pravna lica koja upošljavaju prosječno godišnje manje od 250 lica i čiji godišnji promet ne prelazi 40 mln KM  i/ili godišnja bilansa stanja ne prelazi 30 mln KM.

Korisnici kredita Subjekti male privrede - obrti i ostale samostalne privredne djelatnosti organizirane u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima, Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakonom o turističkoj djelatnosti i ostalim zakonima po kojima se organiziraju samostalne privredne djelatnosti u FBiH.
Iznos kredita
 • Krediti za likvidnost do 250.000 KM
 • Krediti za obrtna sredstva do 400.000 KM
 • Krediti za investicije do 500.000 KM
 • Kratkoročni krediti do 300.000 KM
Iznos garancije Maksimalna garancija po jednom kreditnom zahtjevu je 250.000 KM. Ukupan iznos garantovanih obaveza Fonda prema jednom korisniku ne može biti veći od 400.000 KM.
Rok vraćanja

Kratkoročni krediti: 12 mjeseci

Dugoročni krediti i likvidnost: 60 mjeseci uključujući grace period 12 mjeseci

Dugoročni krediti: 120 mjeseci, uključujući grace period do 18 mjeseci

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo