Tarife naknada za m-ba

Tarifa naknada za m-ba uslugu u poslovanju s fizičkim osobama na području Federacije BiH i Distrikta Brčko

Vrsta usluge                                       

Naknada u KM       

Način obračuna

 Promjenjivost

M-ba

Ugovaranje m-ba usluge

bez naknade

 

 

Korištenje m-ba usluge

2,5

mjesečno

promjeniva

Korištenje m-ba usluge za nove klijente Banke (klijenti s novootvorenim tekućim računom)

 

 

 

- za prva tri mjeseca korištenja

bez naknade

 

 

- nakon prva 3 mjeseca korištenja

2,5

mjesečno

promjeniva

Korištenje m-ba usluge za korisnike Teen računa

1

mjesečno

promjeniva

Korištenje m-ba usluge za korisnike Ekspert modela JES! paket računa

bez naknade

 

 

Korištenje m-ba usluge za korisnike Optimum modela JES! paket računa

bez naknade

 

 

Korištenje m-ba usluge za korisnike Student modela JES! Paket računa

 

 

 

- ukoliko klijent ne koristi e-ba

bez naknade

 

 

- ukoliko klijent koristi e-ba

1

mjesečno

promjeniva

Korištenje m-ba usluge za korisnike Senior modela JES! Paket računa

 

 

 

 -ukoliko klijent ne koristi e-ba

bez naknade

 

 

- ukoliko klijent koristi e-ba

1

mjesečno

promjenjiva

Ponovna distribucija aplikacije u slučaju zaključavanja PIN-a od strane korisnika

bez naknade

 

 

Ponovna distribucija aplikacije u slučaju brisanja aplikacije od strane korisnika

bez naknade

 

 

Ponovna distribucija aplikacije u slučaju zamjene mobilnog uređaja

bez naknade

 

 

Zatvaranje m-ba usluge na zahtjev korisnika

20

jednokratno

fiksno

Zatvaranje m-ba usluge u slučaju da klijent u zamjenu ugovara e-ba uslugu

bez naknade

 

 

Zatvaranje m-ba usluge u slučaju smrti vlasnika usluge (bez obzira nakategoriju računa) ili na inicijativu Banke

bez naknade

 

 

Zatvaranje m-ba usluge u slučaju  C, D, E kategorije računa vlasnika e-ba na inicijativu klijenta

20

jednokratno

fiksno

Zatvaranje m-ba usluge u slučaju  C, D, E kategorije računa vlasnika e-ba na inicijativu banke

bez naknade

 

 

Platni promet u KM putem m-ba usluge

na račun fizičkih osoba i račun kredita unutar Banke

bez naknade

 

 

na račun pravnih osoba unutar Banke - NNR

0.3

po transakciji / jednokratno

 

na račun drugih Banka (do 10.000KM) - GC

0.6

po transakciji / jednokratno

 

na račun drugih Banka (preko 10.000KM) - RTGS

1.5

po transakciji / jednokratno

 

Kupoprodaja i konverzija valuta

Kupoprodaja i konverzija valuta BAM – EUR i obratno unutar istog JMBG putem m-ba

0.10% od iznosa kupoprodaje/
konverzije po srednjem tečaju za EUR BAM i obratno

jednokratno

 

Kupoprodaja i konverzija valuta (izuzev BAM – EUR i obratno) unutar istog JMBG putem m-ba

bez naknade

 

 

E-uplatnice

ugovaranje e-uplatnice bez naknade

bez naknade

 

 

korištenje e-uplatnice

bez naknade

 

 

plaćanje e-uplatnice

0.3

po transakciji / jednokratno

 

zatvaranje e-uplatnice

bez naknade

 

 

Promjenjivost naknada vezana je za godišnju stopu inflacije/deflacije prema zvaničnim podacima koje objavljuje Agencija za statistiku BiH.
Usklađivanje visine naknada vrši se samo ako je zbroj godišnjih stopa inflacije/deflacije za protekle godine u odnosu na baznu godinu jednak ili iznad +/-6%.
Prva bazna godina je 2014.godine, a svaka naredna bazna godina je godina posljednjeg usklađivanja visina naknada.
Usklađivanje visine naknada provodi se jedanput godišnje ne ranije od 30 dana, a najkasnije 90 dana po objavi podataka od strane Agencije za statistiku BiH.

Naknade za platni promet u zemlji, platni promet u devizama, trajne naloge i ostale transakcijske proizvode definiraju se polugodišnje, zadnjeg dana u mjesecu ožujku/martu i
zadnjeg dana u mjesecu rujnu/septembru, a ukoliko isti padaju na neradni dan za Banku, onda će se revidiranje odraditi prvi naredni radni dan.
Izmijenjene visine naknada Klijentu će biti dostupne na uvid u poslovnim prostorijama Banke i putem internetske stranice Banke: www.unicreditbank.ba, najkasnije 15 dana prije početka primjene istih.

 

Tarifa naknada za m-ba uslugu u poslovanju s fizičkim osobama na području RS-a

Vrsta usluge                                       

Naknada u KM       

Način obračuna

M-ba

Ugovaranje m-ba usluge

bez naknade

 

Korištenje m-ba usluge

2,5

mjesečno

Korištenje m-ba usluge za nove klijente Banke (klijenti s novootvorenim tekućim računom)

 

 

- za prva tri mjeseca korištenja

bez naknade

 

- nakon prva 3 mjeseca korištenja

2,5

mjesečno

Korištenje m-ba usluge za korisnike Teen računa

1

mjesečno

Korištenje m-ba usluge za korisnike Ekspert modela JES! paket računa

bez naknade

 

Korištenje m-ba usluge za korisnike Optimum modela JES! paket računa

bez naknade

 

Korištenje m-ba usluge za korisnike Student modela JES! Paket računa

 

 

- ukoliko klijent ne koristi e-ba

bez naknade

 

- ukoliko klijent  koristi e-ba

1

mjesečno

Korištenje m-ba usluge za korisnike Senior modela JES! Paket računa

 

 

- ukoliko klijent ne koristi e-ba

bez naknade

 

- ukoliko klijent  koristi e-ba

1

mjesečno

Ponovna distribucija aplikacije u slučaju zaključavanja PIN-a od strane korisnika

bez naknade

 

Ponovna distribucija aplikacije u slučaju brisanja aplikacije od strane korisnika

bez naknade

 

Ponovna distribucija aplikacije u slučaju zamjene mobilnog uređaja

bez naknade

 

Zatvaranje m-ba usluge

bez naknade

 

Platni promet u KM putem m-ba usluge

na račun fizičkih osoba i račun kredita unutar Banke

bez naknade

 

na račun pravnih osoba unutar Banke - NNR

0.3

po transakciji / jednokratno

na račun drugih Banka (do 10.000KM) - GC

0.6

po transakciji / jednokratno

na račun drugih Banka (preko 10.000KM) - RTGS

1.5

po transakciji / jednokratno

Kupoprodaja i konverzija valuta

Kupoprodaja i konverzija valuta BAM – EUR i obratno unutar istog JMBG putem m-ba

0.10% od iznosa kupoprodaje/
konverzije po srednjem tečaju za EUR BAM i obratno

jednokratno

Kupoprodaja i konverzija valuta (izuzev BAM – EUR i obratno) unutar istog JMBG putem m-ba

bez naknade

 

E-uplatnice

- ugovaranje e-uplatnice bez naknade

bez naknade

 

- korištenje e-uplatnice

bez naknade

 

- plaćanje e-uplatnice

0.3

po transakciji / jednokratno

- zatvaranje e-uplatnice

bez naknade

 

Promjena visine naknada ovisit će od ukupnog godišnjeg indeksa potrošačkih cijena u Republici Srpskoj, zvanično objavljenog za mjesec prosinac/decembar prethodne godine i bit će vršena na način da se iznos promjene visine naknada povećava u iznosu od 100% od ukupne godišnje stope rasta potrošačke cijene (inflacija), odnosno smanjuje u iznosu od 100% od visine deflacije, te zaokružuje u drugoj decimali na najbližu višu vrijednost. Na taj način izmijenjena visina naknada se primjenjuje u narednoj godini.
Revidiranje visine naknada bit će svakog prvog dana u mjesecu ožujku/martu, a ukoliko isti pada na neradni dan za Banku, onda će se revidiranje odraditi prvi naredni radni dan.

Naknade Platnog prometa u KM mijenjaju i na osnovu promjene Tarifa Centralne banke Bosne i Hercegovine za obavljanje platnog prometa putem sistema za bruto poravnanje u realnom vremenu (BPRV) i žirokliringa (ŽK) (u daljem tekstu: Tarife CBBH). U mjesecu koji slijedi nakon stupanja na snagu Tarifa CBBH, izvršit će se usklađivanja tako što će se naprijed navedeni tarifni stavci mijenjati u jednakom iznosu u kojem je došlo do promjene  u Tarifama CBBH za obavljanje platnih transakcija. Navedeni tarifni stavci se mijenjaju i na osnovu promjena ostalih naknada definiranih Tarifama CBBH na način da se usporedi novoutvrđena jedinična cijena  (jedinična cijena = fiksni iznos troška za određenu uslugu/prosjek broja naloga (datoteka) u prethodna tri mjeseca), s važećom jediničnom cijenom, te se za iznos promjene jedinične cijene mijenjaju navedeni stavci.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo