Tarife naknada za m-ba

Tarifa naknada za m-ba uslugu u poslovanju s fizičkim osobama na području Federacije BiH i Distrikta Brčko

Vrsta usluge                                       

Naknada u KM       

Način obračuna

 Promjenjivost

M-ba

Ugovaranje m-ba usluge

bez naknade

 

 

Korištenje m-ba usluge

2,5

mjesečno

promjeniva

Korištenje m-ba usluge za nove klijente Banke (klijenti s novootvorenim tekućim računom)

 

 

 

- za prva tri mjeseca korištenja

bez naknade

 

 

- nakon prva 3 mjeseca korištenja

2,5

mjesečno

promjeniva

Korištenje m-ba usluge za korisnike Teen računa

1

mjesečno

promjeniva

Korištenje m-ba usluge za korisnike Ekspert modela JES! paket računa

bez naknade

 

 

Korištenje m-ba usluge za korisnike Optimum modela JES! paket računa

bez naknade

 

 

Korištenje m-ba usluge za korisnike Student modela JES! Paket računa

 

 

 

- ukoliko klijent ne koristi e-ba

bez naknade

 

 

- ukoliko klijent koristi e-ba

1

mjesečno

promjeniva

Korištenje m-ba usluge za korisnike Senior modela JES! Paket računa

 

 

 

 -ukoliko klijent ne koristi e-ba

bez naknade

 

 

- ukoliko klijent koristi e-ba

1

mjesečno

promjenjiva

Ponovna distribucija aplikacije u slučaju zaključavanja PIN-a od strane korisnika

bez naknade

 

 

Ponovna distribucija aplikacije u slučaju brisanja aplikacije od strane korisnika

bez naknade

 

 

Ponovna distribucija aplikacije u slučaju zamjene mobilnog uređaja

bez naknade

 

 

Zatvaranje m-ba usluge na zahtjev korisnika

20

jednokratno

fiksno

Zatvaranje m-ba usluge u slučaju da klijent u zamjenu ugovara e-ba uslugu

bez naknade

 

 

Zatvaranje m-ba usluge u slučaju smrti vlasnika usluge (bez obzira nakategoriju računa) ili na inicijativu Banke

bez naknade

 

 

Zatvaranje m-ba usluge u slučaju  C, D, E kategorije računa vlasnika e-ba na inicijativu klijenta

20

jednokratno

fiksno

Zatvaranje m-ba usluge u slučaju  C, D, E kategorije računa vlasnika e-ba na inicijativu banke

bez naknade

 

 

Platni promet u KM putem m-ba usluge

na račun fizičkih osoba i račun kredita unutar Banke

bez naknade

 

 

na račun pravnih osoba unutar Banke - NNR

0.3

po transakciji / jednokratno

 

na račun drugih Banka (do 10.000KM) - GC

0.6

po transakciji / jednokratno

 

na račun drugih Banka (preko 10.000KM) - RTGS

1.5

po transakciji / jednokratno

 

Kupoprodaja i konverzija valuta

Kupoprodaja i konverzija valuta BAM – EUR i obratno unutar istog JMBG putem m-ba

0.10% od iznosa kupoprodaje/
konverzije po srednjem tečaju za EUR BAM i obratno

jednokratno

 

Kupoprodaja i konverzija valuta (izuzev BAM – EUR i obratno) unutar istog JMBG putem m-ba

bez naknade

 

 

E-uplatnice

ugovaranje e-uplatnice bez naknade

bez naknade

 

 

korištenje e-uplatnice

bez naknade

 

 

plaćanje e-uplatnice

0.3

po transakciji / jednokratno

 

zatvaranje e-uplatnice

bez naknade

 

 

Promjenjivost naknada vezana je za godišnju stopu inflacije/deflacije prema zvaničnim podacima koje objavljuje Agencija za statistiku BiH.
Usklađivanje visine naknada vrši se samo ako je zbroj godišnjih stopa inflacije/deflacije za protekle godine u odnosu na baznu godinu jednak ili iznad +/-6%.
Prva bazna godina je 2014.godine, a svaka naredna bazna godina je godina posljednjeg usklađivanja visina naknada.
Usklađivanje visine naknada provodi se jedanput godišnje ne ranije od 30 dana, a najkasnije 90 dana po objavi podataka od strane Agencije za statistiku BiH.

Naknade za platni promet u zemlji, platni promet u devizama, trajne naloge i ostale transakcijske proizvode definiraju se polugodišnje, zadnjeg dana u mjesecu ožujku/martu i
zadnjeg dana u mjesecu rujnu/septembru, a ukoliko isti padaju na neradni dan za Banku, onda će se revidiranje odraditi prvi naredni radni dan.
Izmijenjene visine naknada Klijentu će biti dostupne na uvid u poslovnim prostorijama Banke i putem internetske stranice Banke: www.unicreditbank.ba, najkasnije 15 dana prije početka primjene istih.

 

Tarifa naknada za m-ba uslugu u poslovanju s fizičkim osobama na području RS-a

Vrsta usluge                                       

Naknada u KM       

Način obračuna

M-ba

Ugovaranje m-ba usluge

bez naknade

 

Korištenje m-ba usluge

2,5

mjesečno

Korištenje m-ba usluge za nove klijente Banke (klijenti s novootvorenim tekućim računom)

 

 

- za prva tri mjeseca korištenja

bez naknade

 

- nakon prva 3 mjeseca korištenja

2,5

mjesečno

Korištenje m-ba usluge za korisnike Teen računa

1

mjesečno

Korištenje m-ba usluge za korisnike Ekspert modela JES! paket računa

bez naknade

 

Korištenje m-ba usluge za korisnike Optimum modela JES! paket računa

bez naknade

 

Korištenje m-ba usluge za korisnike Student modela JES! Paket računa

 

 

- ukoliko klijent ne koristi e-ba

bez naknade

 

- ukoliko klijent  koristi e-ba

1

mjesečno

Korištenje m-ba usluge za korisnike Senior modela JES! Paket računa

 

 

- ukoliko klijent ne koristi e-ba

bez naknade

 

- ukoliko klijent  koristi e-ba

1

mjesečno

Ponovna distribucija aplikacije u slučaju zaključavanja PIN-a od strane korisnika

bez naknade

 

Ponovna distribucija aplikacije u slučaju brisanja aplikacije od strane korisnika

bez naknade

 

Ponovna distribucija aplikacije u slučaju zamjene mobilnog uređaja

bez naknade

 

Zatvaranje m-ba usluge

bez naknade

 

Platni promet u KM putem m-ba usluge

na račun fizičkih osoba i račun kredita unutar Banke

bez naknade

 

na račun pravnih osoba unutar Banke - NNR

0.3

po transakciji / jednokratno

na račun drugih Banka (do 10.000KM) - GC

0.6

po transakciji / jednokratno

na račun drugih Banka (preko 10.000KM) - RTGS

1.5

po transakciji / jednokratno

Kupoprodaja i konverzija valuta

Kupoprodaja i konverzija valuta BAM – EUR i obratno unutar istog JMBG putem m-ba

0.10% od iznosa kupoprodaje/
konverzije po srednjem tečaju za EUR BAM i obratno

jednokratno

Kupoprodaja i konverzija valuta (izuzev BAM – EUR i obratno) unutar istog JMBG putem m-ba

bez naknade

 

E-uplatnice

- ugovaranje e-uplatnice bez naknade

bez naknade

 

- korištenje e-uplatnice

bez naknade

 

- plaćanje e-uplatnice

0.3

po transakciji / jednokratno

- zatvaranje e-uplatnice

bez naknade

 

Promjena visine naknada ovisit će od ukupnog godišnjeg indeksa potrošačkih cijena u Republici Srpskoj, zvanično objavljenog za mjesec prosinac/decembar prethodne godine i bit će vršena na način da se iznos promjene visine naknada povećava u iznosu od 100% od ukupne godišnje stope rasta potrošačke cijene (inflacija), odnosno smanjuje u iznosu od 100% od visine deflacije, te zaokružuje u drugoj decimali na najbližu višu vrijednost. Na taj način izmijenjena visina naknada se primjenjuje u narednoj godini.
Revidiranje visine naknada bit će svakog prvog dana u mjesecu ožujku/martu, a ukoliko isti pada na neradni dan za Banku, onda će se revidiranje odraditi prvi naredni radni dan.

Naknade Platnog prometa u KM mijenjaju i na osnovu promjene Tarifa Centralne banke Bosne i Hercegovine za obavljanje platnog prometa putem sistema za bruto poravnanje u realnom vremenu (BPRV) i žirokliringa (ŽK) (u daljem tekstu: Tarife CBBH). U mjesecu koji slijedi nakon stupanja na snagu Tarifa CBBH, izvršit će se usklađivanja tako što će se naprijed navedeni tarifni stavci mijenjati u jednakom iznosu u kojem je došlo do promjene  u Tarifama CBBH za obavljanje platnih transakcija. Navedeni tarifni stavci se mijenjaju i na osnovu promjena ostalih naknada definiranih Tarifama CBBH na način da se usporedi novoutvrđena jedinična cijena  (jedinična cijena = fiksni iznos troška za određenu uslugu/prosjek broja naloga (datoteka) u prethodna tri mjeseca), s važećom jediničnom cijenom, te se za iznos promjene jedinične cijene mijenjaju navedeni stavci.

Mobile Phones
Bank in the palm of your hand

Download demo version on the links below.

or
Spinning wheel animation

Loading