Podrška

kada mi je važno

Detaljnije

UniCredit Bank je izradila sveobuhvatni paket mjera podrške građanima i kompanijama, čije je poslovanje pogođeno dešavanjima uzrokovanim epidemijom bolesti COVID-19, kako bismo nastavili pomagati i podupirati vas tokom razdoblja nestabilnosti.

 

Zdravlje i sigurnost naših zaposlenika i klijenata su naši ključni prioriteti. Nastavit ćemo djelovati na najbolji mogući način u interesu svih uključenih strana i činiti pravu stvar!

Mjere olakšica

Saznajte više o posebnim mjerama olakšica, koje vam nudimo s ciljem oporavka od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom virusnog oboljenja „COVID-19“.

 

Posebne mjere podrške se odnose na moratorij za sljedeće proizvode:

 • krediti
 • krediti po kreditnim karticama
 • prekoračenja po računima
 • leasing
Šta je to moratorij?

Moratorij je razdoblje odgode otplate nedospjelih anuiteta ugovoreno između Banke i klijenta kojim Banka omogućuje klijentu odgodu izmirenja obaveza na određeno vremensko razdoblje.

Šta se dešava za vrijeme moratorija?

Otplata anuiteta stavlja se u mirovanje – anuiteti se za vrijeme trajanja moratorija ne otplaćuju.

Krajnji rok otplate kredita se produžuje na period trajanja moratorija. U toku trajanja moratorija obračunava se redovna kamata po kreditu a naplata iste se vrši kroz mjesečne anuitete preostale nakon isteka perioda moratorija, a što će klijentu biti prikazano kroz otplatni plan.

Moratorij će se odobravati klijentima kod kojih se ocijeni da su utvrđene promjene u platežnoj sposobnosti, i to u situacijama ukoliko su:

 • ostali bez zaposlenja/stalnih novčanih primanja
 • na neplaćenom dopustu
 • značajnije smanjena stalna novčana primanja i/li stalna novčana primanja domaćinstva

 

Za moratorij je moguće aplicirati do 31.12.2020. godine podnošenjem zahtjeva u poslovnici Banke. Uz zahtjev je potrebno priložiti odgovarajuću dokumentaciju koja dokazuje da je otplatna sposobnost smanjena, ili će biti smanjena, uslijed negativnih posljedica uzrokovanih COVID-19 virusnim oboljenjem, kao što je npr.: otkaz ugovora o radu ili odluka poslodavca o smanjenju plaće ili određivanju minimalne plaće ili bilo koji drugi dokument kojim se može utvrditi navedeno (primjerice: potvrda poslodavca).

Često postavljana pitanja

Ko može podnijeti zahtjev za moratorij?

Moratorij će se odobravati klijentima Banke, fizičkim osobama čija je kreditna sposobnost pogoršana uslijed negativnog utjecaja pandemije virusnog oboljenja „COVID-19“, odnosno čiji su izvori za otplatu uslijed toga smanjeni i time im je onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obveza prema Banci. Moratorij se može odobriti i klijentima koji su već koristili neku od prethodnih mjera.

Moratorij će se odobravati klijentima koji na predviđeni način podnesu uredan zahtjev Banci, a udovoljavaju uvjetima za moratorij.

Banka će odobravati moratorij klijentima koji su ostali bez posla/stalnih novčanih primanja, koji su na neplaćenom dopustu, klijentima kojima su se značajnije smanjila stalna novčana primanja, klijentima kojima su smanjena primanja domaćinstva i u drugim slučajevima kod kojih se ocijeni da su utvrđene negativne promjene u platežnoj sposobnosti uslijed negativnog utjecaja pandemije virusnog oboljenja „COVID-19“.

Banka neće odobravati posebne mjere klijentima banke, fizičkim osobama za koju nisu utvrđene promjene u platežnoj sposobnosti.

Koliko traje moratorij?

Moratorij se ugovara na rok od 6 mjeseci. U period trajanja posebnih mjera ne uračunava se period eventualno ranije odobrenih posebnih mjera.

Način apliciranja za moratorij

Za moratorij je moguće aplicirati podnošenjem pisanog zahtjeva u poslovnici Banke do 31.12.2020. godine.

Kakvo je postupanje s podnesenima zahtjevima?

Zahtjev će biti obrađen u najkraćem mogućem roku te će klijent biti obavješten o odluci Banke o njegovom zahtjevu.

Koje je dokumente potrebno priložiti uz zahtjev?

Uz pisani zahtjev za odobrenje moratorija potrebno je priložiti bilo koji dokument kojim se dokazuje da je došlo do smanjenja platežne sposobnosti, kao što je npr. otkaz ugovora o radu ili odluka poslodavca o smanjenju plaće ili određivanju minimalne plaće, platne liste, dokaz iz kojeg se vidi da je klijent prijavljen na evidenciju Službe za zapošljavanje, (a što je prouzrokovano pandemijom Covid-19)  ili bilo koji drugi dokument kojim se može utvrditi navedeno (primjerice: potvrda poslodavca). 

Vrste kreditnih zaduženja za koje će se odobravati moratorij

Banka je klijentima, fizičkim osobama, putem dostupnih kanala komunikacije, prezentirala odgovarajuće opcije u cilju analize od strane klijenata i podnošenja pisanog zahtjeva Banci za odobrenje jedne ili više posebnih mjera za klijente:

 • moratorij na kredite u otplati u trajanju od 6 mjeseci uz obračun kamate u tijeku moratorija, naplatu iste kroz linearnu raspodjelu na anuitete nakon isteka perioda moratorija te uz prolongaciju roka otplate kredita za period moratorija i/ili
 • moratorij na kredite po karticama u trajanju od 6 mjeseci, uz prolongaciju roka otplate za period moratorija, a čime se odgađa terećenje tekućeg računa za 6 mjeseci po osnovu rata kredita po karticama. Kod odobrenih moratorija na revolving kreditne kartice, kamata se obračunava i naplaćuje po redovnoj kamatnoj stopi za vrijeme trajanja moratorija i/ili
 • moratorij na dopuštena prekoračenja na period najduže 12 mjeseci
 • moratorij na leasing u otplati u trajanju od 6 mjeseci uz obračun kamate u tijeku moratorija 
Kako posebne mjere utiču na dopušteno prekoračenje (limite)?

Produženje dopuštenog prekoračenja će se vršiti na zahtjev klijenta i na period od najduže 12 mjeseci u iznosu limita klijenta na referentni datum 29.02.2020. godine.

Da li ima naknade za provođenje moratorija?

Za provođenje moratorija nema naknada.

U nastavku dostavljamo informacije o sveobuhvatnom paketu mjera potpore za pravna lica, koje Vam nudimo s ciljem oporavka od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom virusnog oboljenja „COVID-19“.

 

Mjere podrške UniCredit Bank se odnose na:

 • moratorij na otplatu kreditnih obaveza na maksimalan rok 6 mjeseci
 • uvođenje grace perioda na 12 mjeseci na otplatu glavnice kreditnih obaveza (u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno)
 • produženje roka otplate kredita koji se otplaćuju anuitetno
 • produženje roka otplate kredita sa jednokratnim dospijećem, uključujući i revolving kredite i prekoračenja po transakcijskim računima na period od najduže 12 mjeseci
 • odobrenje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja trenutnih problema likvidnosti
 • druge mjere sa ciljem olakšavanja izmirenja kreditnih obveza i održavanja poslovanja klijenta

 

Posebne mjere će se odobravati poslovnim subjektima koji su pogođeni nepovoljnim ekonomskim posljedicama uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja „COVID-19“ i kojima je:

 • ugrožena kreditna sposobnost
 • ugrožen izvor otplate kredita
 • onemogućeno redovno ispunjavanje obaveza iz poslovanja

 

Za podnošenje zahtjeva za ublažavanje servisiranja obaveza prema Banci, potrebno je da se do 31.12.2020.godine, osoba ovlaštena za zastupanje javi osobno nadležnom Voditelju poslovnog odnosa, ili regionalnom direktoru sa e-mail adrese prijavljene u sistemu Banke, te dostavi popunjen Zahtjev za odobrenje posebnih mjera.

Uz zahtjev je neophodno dostaviti i dokumentaciju koja dokazuje da je poslovanje ugroženo situacijom izazvanom pandemijom virusa Covid-19, kao što je npr: Odluka nadležnog organa da je obustavljen rad/propisano skraćenje ili naređena druga ograničenja, izjava klijenta da su predmetni događaji prouzročili smanjenje volumena poslovanja, dopisi ugovornih strana (značajniji kupci/dobavljači) o nemogućnostima preuzimanja/isporuke robe zbog utjecaja pandemije, i sl.

Banka će zahtjeve analizirati individualnim pristupom te zadržava pravo odlučivati o svakom podnesenom zahtjevu. Banka može donijeti odluku o odobrenju jedne ili više posebnih mjera prilagođenih klijentu.

Nakon podnošenja i obrade zahtjeva, klijenti će biti povratno obavješteni o odobrenju zahtjeva. 

ZAHTJEV ZA ODOBRENJE POSEBNIH MJERA PDF 100kB preuzmi

Često postavljana pitanja

Kojim klijentima će se odobravati mjere za ublažavanje obaveza prema Banci?

Posebne mjere će se odobravati poslovnim subjektima čije je poslovanje pogođeno okolnostima uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja „COVID-19“, i kojima je ugrožena kreditna sposobnost, izvor otplate kredita i onemogućeno redovno ispunjavanje obaveza iz poslovanja. Klijenti koji mogu aplicirati za odobrenje posebnih mjera su oni:

 • kojima je smanjena likvidnost/solventnost pojavom korona virusa;
 • čiji dobavljači nisu u mogućnosti isporučivati proizvode ili usluge, te koji je privremeno obustavio proizvodnju;
 • čiji su kupci prestali raditi ili su smanjili svoje poslovne aktivnosti u značajnom obimu;
 • čiji su zaposlenici zaraženi, te koji je odlukom nadležnih organa morao zatvoriti svoje pogone;
 • čije je poslovanje  pretrpjelo štetu na neki drugi način uslijed korona virusa.

Banka neće odobravati posebne mjere klijentima čije poslovanje nije pod utjecajem krize izazvane epidemijom bolesti COVID-19, te očekuje da će ovi klijenti nastaviti redovno podmirivati svoje obveze.

Posebne mjere se mogu odobriti i klijentima koji su već koristili ili koriste neku od prethodnih mjera.

Koje mjere za ublažavanje obaveza prema Banci će se odobravati poslovnim subjektima?

Moratorij na plaćanje kreditnih obaveza u maksimalnom roku do 6 mjeseci unutar kojeg klijenti ne plaćaju ni kamatu ni glavnicu. Za period trajanja moratorija, Banka u dogovoru s klijentom, može produžiti krajnji rok dospijeća kredita. Banka će za vrijeme trajanja moratorija obračunavati redovnu kamatu prema kamatnoj stopi kako je ugovorena po pojedinom kreditnom poslu, koja će dospjeti nakon isteka Moratorija. U tom razdoblju Banka neće obračunavati ni naplaćivati zateznu kamatnu stopu ni naknade bilo koje vrste. Ostali uvjeti iz Ugovora ostaju nepromijenjeni, visina kamatne stope ostaje ista.

Grace period - Uvođenje grace perioda na 12  mjeseci na plasmane koji se otplaćuju u ratama/anuitetima, uz mogućnost prolongacije roka dospijeća kredita na rok jednak grace periodu, kako bi se po okončanju grace perioda zadržala jednaka rata za otplatu plasmana kao u periodu otplate prije uvođenja grace perioda. U toku trajanja grace perioda obračunava se i naplaćuje redovna kamata prema kamatnoj stopi kako je ugovorena po pojedinom kreditnom poslu. Ostali uvjeti iz Ugovora ostaju nepromijenjeni, visina kamatne stope ostaje ista i nema obračuna dodatnih naknada.

Produženje roka otplate kredita koji se otplaćuju anuitetno. U slučaju prijevremene otplate kredita klijent je u obvezi izmiriti zatečeni iznos nedospjelih i dospjelih potraživanja, te obračunate nedospjele kamate.

Produženje roka otplate kredita sa jednokratnim dospijećem, uključujući i revolving kredite i prekoračenja po transakcijskim računima na period od najduže 12 mjeseci, pri čemu bi klijent banke tokom tog perioda mogao koristiti i dio izloženosti koji je bio neiskorišten na dan modifikacije.

Odobrenje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja trenutnih problema likvidnosti.

Ostale mjere sa ciljem olakšavanja izmirenja kreditnih obveza i održavanje poslovanja klijenta.

Kako se podnosi zahtjev za odobrenje posebnih mjera?

Za podnošenje zahtjeva za odobrenje posebnih mjera prema Banci, potrebno je da osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta osobno kontaktira nadležnog Voditelja poslovnog odnosa, odnosno regionalnog direktora putem e-maila (zahtjev uputiti s e-mail adrese koju je klijent prijavio u Upitniku za klijente – poslovne subjekte). Neophodno je da zahtjev bude ovjeren i potpisan od strane osobe koja je ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta.

UniCredit Bank d.d. će pažljivo procijeniti zahtjev svakog klijenta te nastojati postići dogovor o moratoriju duga na način koji bi osigurao njegovo dugoročno održivo poslovanje.

Banka će zahtjeve analizirati individualnim pristupom te zadržava pravo odlučivati o svakom podnesenom zahtjevu. Ističemo da će Banka uvijek postupati u najboljem interesu svih strana te podupirati klijente tijekom ovog razdoblja nestabilnosti.

Za koje vrste plasmana je moguće podnijeti zahtjev za aktivaciju mjera za ublažavanje?

Banka će razmatrati zahtjeve za mjere podrške po sljedećim proizvodima:

 • Obaveze po svim vrstama kredita;
 • Naknade proistekle iz domene dokumentarnog poslovanja;
 • Obaveze po finansijskom leasingu.
Kako će se tretirati garancije sa aspekta poduzimanja mjera u cilju olakšanja poslovanja?

Obzirom na specifičnost samog proizvoda, Banka ne tretira eksplicitno garancije u okviru mjera podrške, međutim u cilju olakšanja servisiranja kreditnih obaveza klijenta i uspostave održivog poslovanja klijenta, Banka kao jednu od ostalih mjera ostavlja mogućnost uvođenja moratorija na plaćanja naknada po ovom proizvodu.

Šta podrazumijeva produženje krajnjeg roka dospijeća plasmana?

Klijenti imaju pravo tražiti mogućnost prolongacije konačnog roka dospijeća plasmana. Banka će, na osnovu izvršene kreditne analize, razmatrati prolongiranje roka dospijeća novih izloženosti u okviru primjerenog modela za klijenta, vodeći pri tome računa da omogući klijentima prevazilaženje poteškoća sa kojima se suočavaju, i uredno izmirivanje kreditnih obaveza prema banci.

Šta se događa sa anuitetom/ratom i kamatom za vrijeme trajanja moratorija?

Za vrijeme trajanja moratorij, otplata rate/anuiteta stavlja se u mirovanje – rate/anuiteti se ne otplaćuju. Krajnji rok otplate kredita se produžuje na period trajanja moratorija. U toku trajanja moratorija obračunava se redovna kamata po kreditu, a naplata iste se vrši kroz mjesečne rate/anuitete preostale nakon isteka perioda moratorija, a što će klijentu biti prikazano kroz otplatni plan.

Da li će klijenti u periodu moratorija plaćati naknade ili zateznu kamatu?

U periodu moratorija neće se obračunavati niti naplaćivati iznos zatezne kamate, niti naknada bilo koje vrste.

Na koji način će se potpisivati ugovorna dokumentacija?

Nakon odobrenja posebnih mjera klijentu se dostavlja ponuda putem e-maila ili osobno, u kojoj se definira posebna mjera/mjere odobrene od strane Banke. U ponudi se navode i obaveze koje klijent treba ispuniti u smislu potpisa novog otplatnog plana, kao i drugih obaveza u pogledu uslova kredita, instrumenata osiguranja i slično. Uz ponudu se klijentu dostavlja i otplatni plan kredita. Pristanak klijenta na ponudu odnosno njegov prihvat ponude izražava se potpisom i pečatom klijenta na dostavljenoj ponudi.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo