Podrška

kada mi je važno

Detaljnije

UniCredit Bank je pripremila sveobuhvatni paket mjera podrške građanima i kompanijama, čije je poslovanje pogođeno neposrednim dešavanjima uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19, kako bismo nastavili pomagati i podupirati vas tokom ovog razdoblja nestabilnosti.

 

Zdravlje i sigurnost naših zaposlenika i klijenata su naši ključni prioriteti. Nastavit ćemo djelovati na najbolji mogući način u interesu svih uključenih strana i činiti pravu stvar!

Mjere olakšica

Saznajte više o mjerama olakšica, koje Vam nudimo tokom perioda neizvjesnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19.

 

Mjere podrške se odnose na moratorij za sljedeće proizvode:

 • krediti
 • krediti po kreditnim karticama
 • leasing
 • prekoračenja po računima
Šta je to moratorij?

Moratorij je razdoblje odgode otplate nedospjelih anuiteta ugovoreno između Banke i klijenta kojim Banka omogućuje klijentu odgodu izmirenja obaveza na određeno vremensko razdoblje.

Šta se događa za vrijeme moratorija?

Otplata anuiteta stavlja se u mirovanje – anuiteti se za vrijeme trajanja moratorija ne otplaćuju.

Krajnji rok otplate kredita se produžuje na period trajanja moratorija. U toku trajanja moratorija obračunava se redovna kamata po kreditu a naplata iste se vrši kroz mjesečne anuitete preostale nakon isteka perioda moratorija, a što će klijentu biti prikazano kroz otplatni plan.

Moratorij će se odobravati klijentima kod kojih se ocijeni da su utvrđene promjene u platežnoj sposobnosti, i to u situacijama ukoliko su:

 • ostali bez zaposlenja/stalnih novčanih primanja
 • na neplaćenom dopustu
 • značajnije smanjena stalna novčana primanja

 

Za moratorij je moguće aplicirati putem:

 • web stranice Banke
 • dolaskom u poslovnicu Banke u izuzetnim slučajevima

 

Nakon podnošenja i obrade zahtjeva, klijenti će biti povratno obavješteni o odobrenju zahtjeva.

Često postavljana pitanja

Ko može podnijeti zahtjev za moratorij?

Moratorij će se odobravati klijentima Banke, fizičkim osobama čija je kreditna sposobnost pogoršana uslijed negativnog utjecaja pandemije virusnog oboljenja „COVID-19“, odnosno čiji su izvori za otplatu uslijed toga smanjeni i time im je onemogućeno ili će bit onemogućeno izmirivanje obveza prema Banci.

Moratorij će se odobravati klijentima koji na predviđeni način podnesu uredan zahtjev Banci, a udovoljavaju uvjetima za moratorij.

Banka će odobravati moratorij klijentima koji su ostali bez posla/stalnih novčanih primanja, koji su na neplaćenom dopustu, klijentima kojima su se značajnije smanjila stalna novčana primanja, klijentima kojima su smanjena primanja domaćinstva i u drugim slučajevima kod kojih se ocijeni da su utvrđene negativne promjene u platežnoj sposobnosti uslijed negativnog utjecaja pandemije virusnog oboljenja „COVID-19“.

Banka neće odobravati privremene mjere klijentima banke, fizičkim osobama za koju nisu utvrđene promjene u platežnoj sposobnosti.

Koliko traje moratorij?

Moratorij se ugovara na rok od 3 mjeseca.

Način apliciranja za moratorij

Za moratorij je moguće aplicirati putem:

 • Web stranice Banke
 • Dolaskom u poslovnicu Banke (u izuzetnim slučajevima kada to nije moguće na web stranici)
Kakvo je postupanje s podnesenima zahtjevima?

Zahtjev će biti obrađen u najkraćem mogućem roku te će klijent biti obavješten o odluci Banke o njegovom zahtjevu. 

Koje je dokumente potrebno priložiti uz zahtjev?

Za odobrenje moratorija potrebno je dostaviti elektronskim putem (kao prilog na e-mail adresu moratorij@unicreditgroup.ba) bilo koji dokument kojim se dokazuje da je došlo do smanjenja platežne sposobnosti, kao što je npr. otkaz ugovora o radu ili odluka poslodavca o smanjenju plaće ili određivanju minimalne plaće ili bilo koji drugi dokument kojim se može utvrditi navedeno (primjerice: potvrda poslodavca). 

Vrste kreditnih zaduženja za koje će se odobravati moratorij

Banka je klijentima, fizičkim osobama, putem dostupnih kanala komunikacije, prezentirala odgovarajuće opcije u cilju analize od strane klijenata i podnošenja pisanog zahtjeva Banci za odobrenje jedne ili više privremenih mjera za klijente:

 • moratorij na kredite u otplati u trajanju od 3 mjeseca uz obračun kamate u tijeku moratorija i prolongaciju roka otplate kredita za period moratorija i/ili
 • moratorij na kredite po karticama u trajanju od 3 mjeseca uz prolongaciju roka otplate za period moratorija, a čime se odgađa terećenje tekućeg računa za 3 mjeseca po osnovu rata kredita po karticama. Kod odobrenih moratorija na revolving kreditne kartice, kamata se obračunava i naplaćuje po redovnoj kamatnoj stopi za vrijeme trajanja moratorija i/ili
 • moratorij na leasing u otplati u trajanju od 3 mjeseca uz obračun kamate u tijeku moratorija 
Kako privremene mjere utiču na dopušteno prekoračenje (limite)?

Sva dopuštena prekoračenja koja trebaju biti smanjena do perioda 30.6.2020 će Banka produžiti na period od 6 mjeseci počevši od dana kada su trebala biti smanjena, u iznosu limita koji je bio važeći na dan 29.02.2020. godine.

Da li ima naknade za provođenje moratorija?

Za provođenje moratorija nema naknada.

U nastavku dostavljamo informacije o sveobuhvatnom paketu mjera potpore za pravna lica, koje Vam nudimo tokom perioda neizvjesnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19. 

 

Mjere podrške UniCredit Bank se odnose na:

 • moratorij plaćanja kreditnih obaveza
 • uvođenje grace perioda
 • produženje roka otplate kredita
 • odobrenje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja trenutnih problema likvidnosti

 

Posebne mjere će se odobravati poslovnim subjektima koji su pogođeni nepovoljnim ekonomskim posljedicama uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja „COVID-19“ i kojima je:

 • ugrožena kreditna sposobnost
 • ugrožen izvor otplate kredita
 • onemogućeno redovno ispunjavanje obaveza iz poslovanja

 

Za podnošenje zahtjeva za ublažavanje servisiranja obaveza prema Banci, potrebno je da se osoba ovlaštena za zastupanje javi nadležnom Voditelju poslovnog odnosa, sa e-mail adrese prijavljene u sistemu Banke, te dostavi popunjen Zahtjev za odobrenje privremenih mjera.

 

Nakon podnošenja i obrade zahtjeva, klijenti će biti povratno obavješteni o odobrenju zahtjeva. Zahtjevi će biti obrađeni u najkraćem mogućem roku, te ćemo nastojati da dostavimo povratnu informaciju klijentima u roku od 48 sata od dostave zahtjeva.

ZAHTJEV ZA ODOBRENJE PRIVREMENIH MJERA PDF 117kB preuzmi

Često postavljana pitanja

Kojim klijentima će se odobravati mjere za ublažavanje obaveza prema Banci?

Posebne mjere će se odobravati poslovnim subjektima čije je poslovanje pogođeno okolnostima uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja „COVID-19“ i kojima je ugrožena kreditna sposobnost, izvor otplate kredita i onemogućeno redovno ispunjavanje obaveza iz poslovanja. Klijenti koji mogu aplicirati za odobrenje posebnih/privremenih mjera su oni:

 • kojima je smanjena likvidnost/solventnost pojavom korona virusa;
 • čiji dobavljači nisu u mogućnosti isporučivati proizvode ili usluge, te koji je privremeno obustavio proizvodnju;
 • čiji su kupci prestali raditi ili su smanjili svoje poslovne aktivnosti u značajnom obimu;
 • čiji su zaposlenici zaraženi, te koji je odlukom nadležnih organa morao zatvoriti svoje pogone;
 • čije je poslovanje  pretrpjelo štetu na neki drugi način uslijed korona virusa.

Banka neće odobravati posebne mjere klijentima čije poslovanje nije pod utjecajem krize izazvane epidemijom bolesti COVID-19, te očekuje da će ovi klijenti nastaviti redovno podmirivati svoje obveze.

Koje mjere za ublažavanje obaveza prema Banci će se odobravati poslovnim subjektima?

Moratorij plaćanja kreditnih obaveza u maksimalnom roku do 6 mjeseci unutar kojeg klijenti ne plaćaju ni kamatu ni glavnicu. Za period trajanja moratorija, Banka u dogovoru s klijentom, može produžiti krajnji rok dospijeća kredita. Banka će za vrijeme trajanja moratorija obračunavati redovnu kamatu prema kamatnoj stopi kako je ugovorena po pojedinom kreditnom poslu, koja će dospjeti nakon isteka Moratorija. U tom razdoblju Banka neće obračunavati ni naplaćivati zateznu kamatnu stopu ni naknade bilo koje vrste. Ostali uvjeti iz Ugovora ostaju nepromijenjeni, visina kamatne stope ostaje ista.


Grace period - Uvođenje grace perioda na maksimalni rok do 6 mjeseci na plasmane koji se otplaćuju u ratama/anuitetima, uz mogućnost prolongacije roka dospijeća kredita na rok jednak grace periodu, kako bi se po okončanju grace perioda zadržala jednaka rata za otplatu plasmana kao u periodu otplate prije uvođenja grace perioda. U toku trajanja grace perioda obračunava se i naplaćuje kamata prema kamatnoj stopi kako je ugovorena po pojedinom kreditnom poslu. Ostali uvjeti iz Ugovora ostaju nepromijenjeni, visina kamatne stope ostaje ista i nema obračuna dodatnih naknada.


Produženje roka otplate kredita - Odnosi se na prolongaciju roka otplate kredita sa jednokratnim dospijećem na maksimalan rok do 6 mjeseci. Ostali uvjeti iz Ugovora ostaju nepromijenjeni, visina kamatne stope ostaje ista i nema obračuna dodatnih naknada.


Odobrenje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja trenutnih problema likvidnosti.

 

Ostale mjere sa ciljem olakšavanja izmirenja kreditnih obveza i održavanje poslovanja klijenta.

Kako se podnosi zahtjev za odobrenje posebnih mjera?

Za podnošenje zahtjeva za odobrenje posebnih mjera prema Banci, potrebno je da osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta kontaktira nadležnog Voditelja poslovnog odnosa (zahtjev uputiti s e-mail adrese koju je klijent prijavio u Upitniku za klijente – poslovne subjekte). Neophodno je da zahtjev bude ovjeren i potpisan od strane osobe koja je ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta.

UniCredit Bank d.d. će pažljivo procijeniti zahtjev svakog klijenta te nastojati postići dogovor o moratoriju duga na način koji bi osigurao njegovo dugoročno održivo poslovanje. Banka će nastojati, u roku od 48 sati od dostave zahtjeva, povratno informirati klijenta o odluci Banke vezanoj za moratorij.

Banka će zahtjeve analizirati individualnim pristupom te zadržava pravo odlučivati o svakom podnesenom zahtjevu. Ističemo da će Banka uvijek postupati u najboljem interesu svih strana te podupirati klijente tijekom ovog razdoblja nestabilnosti.

Za koje vrste plasmana je moguće podnijeti zahtjev za aktivaciju mjera za ublažavanje?

Banka će razmatrati zahtjeve za mjere podrške po sljedećim proizvodima:

 • Obaveze po svim vrstama kredita;
 • Naknade proistekle iz domene dokumentarnog poslovanja;
 • Obaveze po finansijskom leasingu.
Kako će se tretirati garancije sa aspekta poduzimanja mjera u cilju olakšanja poslovanja?

Obzirom na specifičnost samog proizvoda, Banka ne tretira eksplicitno garancije u okviru mjera podrške, međutim u cilju olakšanja servisiranja kreditnih obaveza klijenta i uspostave održivog poslovanja klijenta, Banka kao jednu od ostalih mjera ostavlja mogućnost uvođenja moratorija na plaćanja naknada po ovom proizvodu.

Šta podrazumijeva produženje krajnjeg roka dospijeća plasmana?

Klijenti imaju pravo tražiti mogućnost prolongacije konačnog roka dospijeća plasmana. Banka će, na osnovu izvršene kreditne analize, razmatrati prolongiranje roka dospijeća novih izloženosti u okviru primjerenog modela za klijenta, vodeći pri tome računa da omogući klijentima prevazilaženje poteškoća sa kojima se suočavaju, i uredno izmirivanje kreditnih obaveza prema banci.

Šta se događa sa anuitetom/ratom i kamatom za vrijeme trajanja moratorija?

Za vrijeme trajanja moratorij, otplata rate/anuiteta stavlja se u mirovanje – rate/anuiteti se ne otplaćuju. Krajnji rok otplate kredita se produžuje na period trajanja moratorija. U toku trajanja moratorija obračunava se redovna kamata po kreditu, a naplata iste se vrši kroz mjesečne rate/anuitete preostale nakon isteka perioda moratorija, a što će klijentu biti prikazano kroz otplatni plan.

Da li će klijenti u periodu moratorija plaćati naknade ili zateznu kamatu?

U periodu privremenog moratorija neće se obračunavati niti naplaćivati iznos zatezne kamate, niti naknada bilo koje vrste.

Na koji način će se potpisivati ugovorna dokumentacija?

U periodu trajanja vanrednih okolnosti klijentima je omogućeno da mogu prihvatiti ponudu elektronskim putem, uz obavezu da nakon stjecanja uvjeta, odnosno prestankom izvanrednih uslova, dostave originalno potpisanu dokumentaciju.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo