Lombardni kredit

Kredit koji kao jedini instrument osiguranja otplate ima oročena sredstva koja su u vlasništvu klijenta ili druge osobe

Ako imate na raspolaganju novčana sredstva koja možete oročiti te želite jednostavnu i brzu realizaciju kredita, Lombardni kredit je pravi proizvod za Vas.


Karakteristike kredita:

  • iznos kredita jednak je iznosu namjenski oročenog depozita ako je depozit oročen u valuti EUR ili BAM
  • Mogućnost ugovaranja kamatonosnog ili beskamatnog depozita
  • Depozit koji služi kao jedini instrument osiguranja


Osnovne informacije o kamatnoj stopi i efektivnoj kamatnoj stopi:

Iznos kredita
(KM)
Rok otplate
(godina)
Kamatna
stopa
EKS za
FBiH
i DB*
EKS
za RS*
Uz beskamatni depozit ovisi o iznosu depozita do 10  2% 2,23% 2,31%
Uz kamatonosni depozit ovisi o iznosu depozita do 10 2,5p.p.
veća od kamate
na depozit
5,87% 5,97%


Napomena:

*Efektivna kamatna stopa - EKS je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući redovnu i interkalarnu kamatu obračunatu na iznos kredita od 50.000 KM i maksimalan rok otplate.
Razlika u izračunu EKS za Federaciju Bosne i Hercegovine/Distrikt Brčko i Republiku Srpsku proizlazi iz različite zakonske regulative koja definira troškove koji ulaze u izračun EKS.
U izračun EKS na području Federacije Bosne i Hercegovine i Distrikta Brčko ulaze troškovi naknade za obradu kredita, naknade za vođenje kreditnog računa, troškovi osiguranja (života, otplate i nekretnine) te troškovi otvaranja i vođenja tekućeg računa.
U izračun EKS na području RS, pored navedenih troškova, ulaze još i troškovi instrumenata osiguranja (mjenice, suglasnosti o zapljeni, troškovi vezani za realizaciju hipoteke).


Detaljne informacije možete pročitati u informacijskim listovima:

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo