Finansiranje

subjekata male privrede

VIŠE DETALJA

Finansiranje subjekata male privrede Unsko-sanskog kantona

uz djelimičnu subvenciju troška kamatne stope

Pravo apliciranja na Javni poziv Banke imaju subjekti male privrede, definisana Zakonom o poticaju razvoja male privrede („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 19/ll), koji ispunjavaju slijedeće uslove:

 • da su registrovani i imaju sjedište na području Unsko-sanskog kantona;
 • da su aktivni i imaju uposlene radnike;
 • uredno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • po osnovu tekuće kreditne zaduženosti, a prema podacima iz CRK-a su S1 kategorija (dozvoljena je i S2 kategorija ukoliko ista nije nastala zbog stvarnog kašnjenja subjekta u otplati kreditnih obaveza);
 • zadovoljavajućeg boniteta u skladu sa kriterijima Banke,
 • nije pokrenut stečajni postupak ili likvidacija u momentu podnošenja zahtjeva.

 

Pravo apliciranja nemaju subjekti čija djelatnost se odnosi na: proizvodnju oružja i vojne opreme, proizvodnju duhanskih proizvoda i alkoholnih pića, otvaranje kasina i drugih igara na sreću.

Sredstva se mogu koristiti za finansiranje:

 • nabavke osnovnih sredstava,
 • ulaganja u trajna obrtna sredstva,
 • ulaganja u investicije,
 • tekuće likvidnosti, očuvanje postojećih, te kreiranje novih radnih mjesta.
 • Maksimalni iznos kredita je 1.000.000,00 KM
 • Maksimalan rok otplate, u zavisnosti od vrste kreditnog zahtjeva, maksimalno 84 mjeseca, uz mogućnost grace perioda do 6 mjeseci za dugoročna finansiranja.

 

Komercijalni uvjeti za kreditna sredstva: 

 • Kamatna stopa 2,3% fiksno, godišnje (za investicione programe u proizvodnji)
 • Kamatna stopa 2,55% fiksno, godišnje (za ostale djelatnosti i namjene)
 • Naknada za obradu kredita 0,15% jednokratno od iznosa kredita
 • Naknada za neiskorištena sredstva 0% od iznosa kredita

 

Ministarstvo će subvencionirati 12-mjesečni trošak kamatne stope i to 48,5% od ugovorene efektivne kamatne stope.

Ukoliko korisnik realizuje dva ili više kredita ima pravo na subvencioniranje dijela kamata na zbir kredita koji ne prelazi iznos od 1.000.000,00 KM.

 

Subvencija se isplaćuje šestomjesečno, nakon plasmana kreditnih sredstava uz uslov namjenskog korištenja kreditnih sredstava, te uredno izmirenje obaveza prema Banci.

Potrebna minimalna dokumentacija za apliciranje obrtnika i samostalnih djelatnosti
 • Temeljno Rješenje nadležnog organa o dozvoljenom obavljanju djelatnosti koje ne smije biti starije od dva mjeseca (Ako je temeljno Rješenje nadležnog organa starije od dva mjeseca prilaže se i potvrda organa uprave da se i dalje vodi kao samostalni privrednik/obrtnik, ne starija od dva mjeseca);
 • Obavještenje nadležne Službe za statistiku o razvrstavanju subjekta prema KD 2010 djelatnosti;
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji koje sadrži identifikacijski broj poreskog obveznika;
 • Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih/indirektnih poreza ukoliko je klijent obveznik indirektnih poreza PDV;
 • Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima sa obaveznom Listom osiguranih lica za obveznika na dan podnošenja zahtjeva za izdavanje predmetnog uvjerenja, ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za odobrenje kredita;
 • Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima, ne starije od 30 dana;
 • Ovjerena izjava kod nadležnog organa kojom se potvrđuje da osnivač/vlasnik i odgovorna osoba nisu pravosnažno osuđivane za kaznena djela prevare u privrednom poslovanju, davanje i primanje dara, te druga kaznena djela povezana sa korupcijom;
 • Lične isprave zakonskih zastupnika ovlaštenih u rješenju nadležnog organa, (LK i CIPS prijava), kao i podatke o svakoj fizičkoj osobi koja direktno ili indirektno posjeduje najmanje 10% poslovnog udjela;
 • Zahtjev na memorandumu firme kojim se definiše namjena, iznos i rok otplate finansiranja uz Izjavu da je taj zahtjev jedini zahtjev koji je podnio u kreditnoj liniji, odnosno da isti nije predao bilo kojoj drugoj banci izabranoj Odlukom Vlade Kantona Sarajevo;
 • Propisani obrasci koji su podnijeti nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave za prethodne tri godine (Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti i Godišnja prijava poreza na dohodak, odnosno Rješenje o paušalnom porezu te uplatnica kao dokaz o izvršenom plaćanju), kao i dokumentacija za instrumente osiguranja koje određuje Banka, u skladu sa svojom poslovnom politikom i vrstom finansiranja, te po zahtjevu Banke i ostale dokumente u skladu s internim aktima.
Potrebna minimalna dokumentacija za apliciranje pravnih lica
 • Temeljno Rješenje o upisu u registar nadležnog organa/sudski registar (Ako je temeljno rješenje starije od dva mjeseca prilaže se i Izvod iz sudskog registra/nadležnog organa, ne stariji od dva mjeseca);
 • Statut društva ili Pravila vlasnika računa;
 • Akt nadležnog organa o osnivanju (osim ako društvo nije osnovano na osnovu propisa, kada se dostavlja izvod iz odgovarajućeg propisa);
 • Obavještenje nadležne Službe za statistiku o razvrstavanju pravnog lica prema KD 2010 djelatnosti;
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji koje sadrži identifikacijski broj poreskog obveznika;
 • Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih/indirektnih poreza ukoliko je klijent obveznik indirektnih poreza PDV;
 • Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima sa obaveznom Listom osiguranih lica za obveznika na dan podnošenja zahtjeva za izdavanje predmetnog uvjerenja, ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za odobrenje kredita;
 • Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima, ne starije od 30 dana;
 • Ovjerena izjava kod nadležnog organa kojom se potvrđuje da osnivač/vlasnik i odgovorna osoba nisu pravosnažno osuđivane za kaznena djela prevare u privrednom poslovanju, davanje i primanje dara, te druga kaznena djela povezana sa korupcijom;
 • Lične isprave zakonskih zastupnika ovlaštenih u rješenju nadležnog organa (LK i CIPS prijava), podaci o svakom poslovnom subjektu koji direktno ili indirektno posjeduju najmanje 10% poslovnog udjela, dionica, na osnovu kojih ima učešće u upravljanju poslovnim subjektom, odnosno njegovim sredstvima;
 • Zahtjev na memorandumu firme kojim se definiše namjena, iznos i rok otplate finansiranja uz Izjavu da je taj zahtjev jedini zahtjev koji je podnio u kreditnoj liniji, odnosno da isti nije predao bilo kojoj drugoj banci izabranoj Odlukom Vlade Kantona Sarajevo;
 • Finansijski izvještaj za prethodne tri godine kao i dokumetacija za instrumente osiguranja koje određuje Banka, u skladu sa svojom poslovnom politikom i vrstom finansiranja, te po zahtjevu Banke i ostale dokumente u skladu s internim aktima.

Dokumenti koji se prilažu uz zahtjev mogu biti dostavljeni u kopiji, uz obavezno dostavljanje originala ili ovjerenih kopija za one zahtjeve koji su ušli u proces odobrenja finansiranja.

 

Instrumenti osiguranja

Uobičajeni kolaterali koji su prihvatljivi:

 • Mjenice privrednog društva ili obrta,
 • Lične mjenice vlasnika privrednog društva ili obrta,
 • Založno pravo na nekretninu/e,
 • Založno pravo na pokretninu/e,
 • Polica osiguranja vinkulirana u korist Banke,
 • Ugovor o cesiji ili ugovor o asignaciji,
 • Ostalo po zahtjevu Banke.

Za ponuđena osiguranja (zalog pokretne i nepokretne imovine) obavezna je procjena ovlaštenog procjenitelja prihvatljivog i preporučenog od strane Banke za svaki pojedinačni zahtjev, u formi prihvatljivoj za Banku.

Podnošenje zahtjeva

 

Zahtjevi za finansiranje sa potrebnom dokumentacijom podnosi se lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu:

 • UniCredit Bank d.d., 5.Korpusa bb, 77000 Bihać 

ili putem elektronske pošte:

edina.vukovic@unicreditgroup.ba

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na broj telefona 037/229-981

 

Podnošenje zahtjeva za finansiranje počinje teći od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja i traje do utroška sredstava, a najkasnije do 31.12.2022. godine.

 

Preuzmite JAVNI POZIV

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo