Finansiranje

subjekata male privrede

VIŠE DETALJA

Finansiranje subjekata male privrede Kantona Sarajevo

uz stopostotnu subvenciju troška kamatne stope

Pravo učešća imaju subjekti male privrede, koji:

 • trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti na način kako je propisano Zakonom o poticaju razvoja male privrede ( „Službene novine Kantona Sarajevo“ , broj 29/15);
 • imaju sjedište na području Kantona Sarajevo sa jasno utvrđenom namjenom korištenja sredstava;
 • posluju likvidno i zadovoljavajućeg su boniteta;
 • uredno izmiruje sve porezne obaveze i obaveze za doprinose;
 • nije pokrenut stečajni postupak ili likvidacija;
 • imaju registrovanu i aktivno obavljaju osnovnu djelatnost unutar sljedećih područja djelatnosti:
Djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti KD BiH 2010 ("Službeni glasnik BiH", broj 47/10)
 • U području C Prerađivačka industrija dozvoljene šifre djelatnosti su: 10.11-10.92, 13.10-18.20, 20.11-25.30 i 25.50-33.20;
 • U području E Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnost sanacije okoliša dozvoljene šifre djelatnosti su: 38.11-38.32;
 • U području F Građevinarstvo dozvoljene šifre djelatnosti su: 41.10-43.99;
 • U području G Trgovina (popravak motornih vozila i motocikala) - dozvoljena šifra djelatnosti je: 45.20, te subjekti koji obavljaju djelatnosti u ovom području, a čije šifre djelatnosti su: 46.31, 46.32, 46.33, 46.34, 46.46, 46.47, 46.51, 46.52, 46.65, 46.73 i 46.74, uz uslov da su ovi subjekti u 2020 godini ostvarili više od 50 % prihoda na stranom tržištu;
 • U području I Djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane dozvoljene šifre djelatnosti su: 55.10-56.30;
 • U području J Informacije i komunikacije dozvoljene šifre djelatnosti su: 58.21, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09 i 63.11;
 • U području M Stručne, naučne i tehničke djelatnosti dozvoljene šifre djelatnosti su: 69.10-69.20 i 75.00; te subjekti koji obavljaju djelatnosti u ovom području: 73.11, 73.20 i 74.10, uz uslov da su ovi subjekti u 2020. godini ostvarili više od 50 % prihoda na stranom tržištu;
 • U području N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti dozvoljene šifre djelatnosti su: 79.11-79.90; te subjekti koji obavljaju djelatnosti u ovom području: 82.20, uz uslov da su ovi subjekti u 2020. godini ostvarili više od 50 % prihoda na stranom tržištu;
 • U području Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi dozvoljene šifre djelatnosti su: 86.10-88.99;
 • U području S Ostale uslužne djelatnosti dozvoljene šifre djelatnosti su: 95.11-96.03.

Sredstva se mogu koristiti za finansiranje:

 • tekuće likvidnosti,
 • produktivnijeg poslovanja i rast privrednih aktivnosti,
 • nabavku osnovnih  sredstava, 
 • ulaganja u trajna obrtna sredstva,
 • ulaganja u investicije.

 

Nije dozvoljeno finansiranje otkupa kreditnih obaveza po ranije preuzetim kreditima kod drugih banaka.

Sredstvima u ovoj kreditnoj liniji ne mogu se finanisrati državne institucije, javna preduzeća, neprofitne fondacije, udruženja i organizacije, te finansijske institucije.

 • Maksimalni iznos kredita 1.000.000,00 KM.
 • Maksimalan rok otplate, u zavisnosti od vrste kreditnog proizvoda je do 72 mjeseca uz grace period od 12 mjeseci koji nije uključen u period otplate.
 • Visina godišnje kamatne stope iznosi 2,3% fiksno.
 • Naknada za obradu zahtjeva iznosi 0,20% jednokratno od iznosa kredita.

 

Podnosilac zahtjeva za kredit uz subvenciju kamate može aplicirati i ostvariti pravo na samo jedan kredit kod samo jedne banke koja je izabrana Odlukom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-33414-14/21 od 09.09.2021. godine.

Uslovi za isplatu subvencije kamate su:

 • namjensko korištenje kreditnih sredstava,
 • uredno izmirivanje svih obaveza za poreze i doprinose,
 • uredno izmirivanje dospjelih obaveza u otplati kredita,
 • zadržavanje minimalno broja zaposlenih u odnosu na dan podnošenja zahtjeva za kredit,
 • obezbijediti nova zapošljavanja, ako je time imao prioritet u postupku odobrenja kredita.

 

Subvencija se obračunava i isplaćuje kvartalno na osnovu prethodno urađenog monitoringa Banke.

Potrebna minimalna dokumentacija za apliciranje pravnih lica (poštom ili lično)
 • Temeljno Rješenje o upisu u registar nadležnog organa/sudski registar (Ako je temeljno rješenje starije od dva mjeseca prilaže se i Izvod iz sudskog registra/nadležnog organa, ne stariji od dva mjeseca);
 • Statut društva ili Pravila vlasnika računa;
 • Akt nadležnog organa o osnivanju (osim ako društvo nije osnovano na osnovu propisa, kada se dostavlja izvod iz odgovarajućeg propisa);
 • Obavještenje nadležne Službe za statistiku o razvrstavanju pravnog lica prema KD 2010 djelatnosti;
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji koje sadrži identifikacijski broj poreskog obveznika;
 • Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih/indirektnih poreza ukoliko je klijent obveznik indirektnih poreza PDV;
 • Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima sa obaveznom Listom osiguranih lica za obveznika na dan podnošenja zahtjeva za izdavanje predmetnog uvjerenja, ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za odobrenje kredita;
 • Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima, ne starije od 30 dana;
 • Ovjerena izjava kod nadležnog organa kojom se potvrđuje da osnivač/vlasnik i odgovorna osoba nisu pravosnažno osuđivane za kaznena djela prevare u privrednom poslovanju, davanje i primanje dara, te druga kaznena djela povezana sa korupcijom;
 • Lične isprave zakonskih zastupnika ovlaštenih u rješenju nadležnog organa (LK i CIPS prijava), podaci o svakom poslovnom subjektu koji direktno ili indirektno posjeduju najmanje 10% poslovnog udjela, dionica, na osnovu kojih ima učešće u upravljanju poslovnim subjektom, odnosno njegovim sredstvima;
 • Zahtjev na memorandumu firme kojim se definiše namjena, iznos i rok otplate finansiranja uz Izjavu da je taj zahtjev jedini zahtjev koji je podnio u kreditnoj liniji, odnosno da isti nije predao bilo kojoj drugoj banci izabranoj Odlukom Vlade Kantona Sarajevo;
 • Finansijski izvještaj za prethodne tri godine kao i dokumetacija za instrumente osiguranja koje određuje Banka, u skladu sa svojom poslovnom politikom i vrstom finansiranja, te po zahtjevu Banke i ostale dokumente u skladu s internim aktima.
Potrebna minimalna dokumentacija za apliciranje obrtnika i samostalnih djelatnosti
 • Temeljno Rješenje nadležnog organa o dozvoljenom obavljanju djelatnosti koje ne smije biti starije od dva mjeseca (Ako je temeljno Rješenje nadležnog organa starije od dva mjeseca prilaže se i potvrda organa uprave da se i dalje vodi kao samostalni privrednik/obrtnik, ne starija od dva mjeseca);
 • Obavještenje nadležne Službe za statistiku o razvrstavanju subjekta prema KD 2010 djelatnosti;
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji koje sadrži identifikacijski broj poreskog obveznika;
 • Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih/indirektnih poreza ukoliko je klijent obveznik indirektnih poreza PDV;
 • Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima sa obaveznom Listom osiguranih lica za obveznika na dan podnošenja zahtjeva za izdavanje predmetnog uvjerenja, ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za odobrenje kredita;
 • Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima, ne starije od 30 dana;
 • Ovjerena izjava kod nadležnog organa kojom se potvrđuje da osnivač/vlasnik i odgovorna osoba nisu pravosnažno osuđivane za kaznena djela prevare u privrednom poslovanju, davanje i primanje dara, te druga kaznena djela povezana sa korupcijom;
 • Lične isprave zakonskih zastupnika ovlaštenih u rješenju nadležnog organa, (LK i CIPS prijava), kao i podatke o svakoj fizičkoj osobi koja direktno ili indirektno posjeduje najmanje 10% poslovnog udjela;
 • Zahtjev na memorandumu firme kojim se definiše namjena, iznos i rok otplate finansiranja uz Izjavu da je taj zahtjev jedini zahtjev koji je podnio u kreditnoj liniji, odnosno da isti nije predao bilo kojoj drugoj banci izabranoj Odlukom Vlade Kantona Sarajevo;
 • Propisani obrasci koji su podnijeti nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave za prethodne tri godine (Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti i Godišnja prijava poreza na dohodak, odnosno Rješenje o paušalnom porezu te uplatnica kao dokaz o izvršenom plaćanju), kao i dokumentacija za instrumente osiguranja koje određuje Banka, u skladu sa svojom poslovnom politikom i vrstom finansiranja, te po zahtjevu Banke i ostale dokumente u skladu s internim aktima.

Dokumenti koji se prilažu uz zahtjev mogu biti dostavljeni u kopiji, uz obavezno dostavljanje originala ili ovjerenih kopija za one zahtjeve koji su ušli u proces odobrenja finansiranja.

 

Instrumenti osiguranja

Uobičajeni kolaterali koji su prihvatljivi:

 • Mjenice privrednog društva ili obrta,
 • Lične mjenice vlasnika privrednog društva ili obrta,
 • Založno pravo na nekretninu/e,
 • Založno pravo na pokretninu/e,
 • Polica osiguranja vinkulirana u korist Banke,
 • Ugovor o cesiji ili ugovor o asignaciji,
 • Ostalo po zahtjevu Banke.

Za ponuđena osiguranja (zalog pokretne i nepokretne imovine) obavezna je procjena ovlaštenog procjenitelja prihvatljivog i preporučenog od strane Banke za svaki pojedinačni zahtjev, u formi prihvatljivoj za Banku.

Podnošenje zahtjeva

 

Zahtjevi za finansiranje sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje - kreditna linija Kanton Sarajevo“ lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu:

 • UniCredit Bank d.d., PC CAPITAL TOWER, Džemala Bijedića BB, 71000 Sarajevo

ili putem elektronske pošte:

Aldijana.Kadrispahic@unicreditgroup.ba
Selver.Subasic@unicreditgroup.ba

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na sljedeće brojeve telefona:

033 491 918; 033 491 818

 

Podnošenje zahtjeva traje do utroška sredstava, a najkasnije do 31.12.2021 godine. Analiza, obrada i odobravanje zahtjeva će se vršiti u roku od 45 dana od dana podnošenja zahtjeva.

 

Preuzmite Zahtjev za finansiranje

 

Preuzmite JAVNI POZIV

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo